Lukter som råtne egg

Rotten Egg Smell

Hva er HS-gass eller kloakkgass?

Hvis du merker en lukt som minner om råtne egg i nabolaget eller i hjemmet ditt, skyldes det sannsynligvis hydrogensulfid (H₂S). H₂S kommer fra avløpsrenseanlegg, avløpssystemer og renseanlegg for avløpsvann. Den er også kjent som kloakkgass og er svært toksisk for mennesker.

Kontakt en av våre eksperter hvis det er prosesser hos deg som er gjenstand for klage på vond lukt!

Hydrogensulfid i avløpsvannet oppdages ofte som et resultat av klager fra nærmiljøet på et luktproblem. YaraNutriox™ er et konsept utviklet for å forebygge dannelse av H₂S og dermed redusere klager på lukt i nærmiljøet. 

Yaras eksperter tilbyr teknisk støtte, inkludert vurdering av anlegget samt kartlegging og overvåking av hydrogensulfid, slik at de kan anbefale en totalløsning som er tilpasset situasjonen hos deg. Du vil kun dosere nøyaktig det du trenger, på riktig sted og til riktig tid. Vi tilbyr også nettbasert telemetri, så du kan kontrollere doseringsstedet eksternt fra skrivebordet, og anleggsspesifikt lagringsutstyr for produktet.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her 

H₂S: Hvor kommer den fra?

Hydrogensulfid blir produsert av en biologisk reaksjon i selve avløpsvannet eller i avløpsrenseanlegget. H₂S dannes av den anaerobe (uten oksygen) gjæringen av organisk materiale i avløpsvannet eller i selve avløpsrenseanlegget. Hvis det er mangel på oksygen i et rør, produserer mikroorganismer hydrogensulfid, som minner om lukten av råtne egg. Dette kalles septiske forhold, som er årsaken til dannelse av H₂S og den vonde lukten den medfører.

Yara har utviklet YaraNutriox, en effektiv forebyggende løsning basert på nitratsalter. Vi samarbeider med flere avløpsrenseanlegg som har eliminert kilden sin på vondt lukt i Europa og i resten av verden. Lær mer om YaraNutriox-prosessen.

H₂S gas is insidious

Hydrogensulfid er en fargeløs og farlig gass som dannes under visse forhold – anaerobe eller septiske forhold – i kloakkrør og avløpsnettverk uten oksygen.

HS har negativ innvirkning på helsen. Den er svært irriterende for øynene og slimhinnene i luftveiene. Over en viss konsentrasjon bedøver hydrogensulfid luktenerven slik at du ikke kan oppdage eller kjenne igjen HS ved lukt i det hele tatt. Dermed kan HS slå til når du minst venter det. For en voksen og frisk person er gassen livsfarlig ved konsentrasjoner over 300 ppm (deler per million). Under visse forhold, som i lukkede rom, kan hydrogensulfid føre til øyeblikkelig død. 

A Gas with Multiple Hazards:

 En toksisk gass En eksplosiv gass Ufourutsibar
Hydrogensulfid er en gift med et bredt spektrum. Den angriper og lammer nervesystemet og blokkerer celleåndingen. Ved høye konsentrasjoner er én enkelt innånding dødelig. H₂S er svært brennbar. Den danner eksplosive blandinger med luft. Kontakt med oksiderende produkter kan være en kilde til brann og eksplosjon. H₂S er lumsk. Den er tyngre enn luft og kan samles opp på lave steder i bygninger på pumpestasjoner og renseanlegg. Den danner lommer i stillestående avløpsvann og slipper ut dødelige mengder gass når avløpsvannet beveges på grunn av gjennomstrømningen i rørene. Den lammer luktenerven og hindrer dermed kroppens naturlige forsvar mot den.

 

Betong utsatt for korrosjon: Er H₂S årsaken?

corrosion

En av egenskapene til hydrogensulfid er at den forårsaker korrosjon av strukturer i kloakksystemer og renseanlegg for avløpsvann. I det varme og fuktige miljøet i et kloakknettverk oksideres HS til svovelsyre. Svovelsyren er korroderende og angriper renseanlegg for avløpsvann og kloakk. Den angriper betong, kobber, jern og sølv som finnes i tanker og armeringsjern, bygninger og elektrisk utstyr. Hvis det ikke utføres forebyggende tiltak, kan rør utsatt for denne korrosjonen, kollapse til slutt. De nedsenkede delene av strukturer i kloakksystemer og renseanlegg for avløpsvann er meget utsatt for å bli angrepet av korrrosjon.

Hastigheten på korrosjonen avhenger av hvor høye konsentrasjoner av HS som dannes, og hvilken type forebyggende behandlingmetode du benytter. Ved å forhindre HS-luktproblemer med YaraNutriox bidrar du også til å bekjempe korrosjon samt forhindre at rør og ledningsnett kollapser.

Bekjempe H₂S effektivt

Det er mulig å forhindre at det oppstår lukt av råtne egg på et renseanlegg for avløpsvann og i kloakksystemet. Yara har utviklet YaraNutriox, en prosess som forhindrer septiske forhold, som forårsakes av mangel på oksygen i kloakkrør og på renseanlegg for avløpsvann. YaraNutriox er en blanding av nitrater som er spesielt utviklet av Yara, med dokumentert effektiv fra bekjempelse av hydrogensulfid på hundrevis av anlegg rundt om i verden. Byer og steder over hele verden, som York, Paris, Köln og Montreal, drar fordel av YaraNutriox-behandling mot HS.