Yara har kunnskap, produkter og løsninger som bidrar positivt til regenerativt jordbruk

Det globale matsystemet står for over en fjerdedel av globale klimagassutslipp, og matproduksjon er den menneskelige aktiviteten som i størst grad fører til tap av natur. Samtidig er nettopp matsystemet blant sektorene som blir hardest rammet av natur- og klimaødeleggelsene. Det er nødvendig med bærekraftige landbruksmetoder som gir økt matproduksjon, samtidig som man reduserer naturtap og klimagassutslipp

Hva er regenerativt landbruk?

two agronomist in the field

Regenerativt jordbruk handler om å endre det globale matsystemet til det bedre, ved å produsere mer mat, samtidig som man reduserer klimagassutslipp og naturødeleggelser. For å lykkes, trengs en helhetlig tilnærming til matproduksjon med hensyn til klima, ressursbruk, jordhelse, levekår og biodiversitet. Dette er metoder, prinsipper og strategier som i stor grad allerede er innbakt i hva vi i Yara anser som god agronomi, for eksempel forbedring av jordhelsen og økt styrking av biodiversiteten over og under bakken. Yara har kunnskap, produkter og løsninger som bidrar positivt til regenerativt jordbruk

Les mer om regenerativt landbruk

For oss i Yara er regenerativt landbruk en systematisk, resultatbasert tilnærming til å ta i bruk de beste, bærekraftige jordbruksmetodene som påvirker mennesker, natur og klima positivt på fem områder:

Nærbilde av jord
Nærbilde av jord

 

Klima

Redusere utslipp og skape robuste avlinger

Yaras løsninger kan bidra til å redusere utslipp på åkeren, og gjøre avlingene mer motstandsdyktige mot ekstremvær. Ved hjelp av avansert teknologi kan vi redusere utslipp, både i produksjon av gjødsel og ved bruk på jordet.

 

Ressursbruk

Effektiv bruk av ressursene som kreves for å dyrke mat

Våre digitale verktøy og gjødsel med redusert klimagassutslipp for balansert plantenæring kan bidra til økt matproduksjon med mindre ressurser, gjennom presis og effektiv tilførsel av de riktige næringsstoffene, i riktig mengde, til riktig tid.

En hånd vanner en liten plante
En hånd vanner en liten plante

 

Jordhelse

Bedre jordens fruktbarhet

God jordhelse er avgjørende for å produsere mat og sikre effektiv bruk av ressurser. Yaras gjødsel kan bidra til å øke jordkvaliteten og forhindre jordforringelse.

Bonde som går i en åker
Bonde som går i en åker

 

Levekår

Styrke bondens økonomi

Vi tilbyr både gjødsel, digitale løsninger og agronomisk kunnskap til bønder for å bidra til å redusere kostnader og øke avlingsmengde- og kvalitet.

Bie på blomster
Bie på blomster

 

Biodiversitet

Ivareta og fremme biologisk mangfold 

Med god agronomisk praksis kan vi ivareta biologisk mangfold i og rundt landbruksarealer.

Hvordan jobber Yara med regenerativt jordbruk?

En smilende bonde med familie

Yaras tilnærming til regenerativt jordbruk bygger på over 100 år med kunnskapsbasert virksomhet, erfaring med innovasjon og evne til å respondere på nye utfordringer. Målet er et jordbruk som er positivt for natur og klima, samtidig som bønders levekår forbedres og verdens matsikkerhet ivaretas.  

Derfor er det viktig for Yara at regenerativt jordbruk baseres på vitenskap, med målbare resultater som motiverer til kontinuerlig forbedring og stimulerer til innovasjon.  

Det handler om jordhelse og karbonlagring, vekstenes evne til å håndtere klimarelatert stress, biodiversitet på og omkring gårdene, reduserte klimagassutslipp, økt næringsstoffeffektivitet, bedre vannhusholdning, høye avlinger og riktig kvalitet.    

Mineralgjødsel eller organisk gjødsel? Ja takk, begge deler

Yara agronom og kålbonde sjekker kvalitet på avling

Både mineralgjødsel og organisk gjødsel er nøkkelkomponenter i et bærekraftig, regenerativt jordbruk. Mineralgjødsel er nødvendig for å fø en voksende verdensbefolkning, skreddersy næringsstofftilgangen til plantenes behov og forebygge utarming av matjorda. Samtidig er organisk gjødsel en verdifull ressurs, både i form av husdyrgjødsel og produkter basert på resirkulering fra storsamfunnet.

Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether

 

 

"Det globale matsystemet står overfor store utfordringer; det må produseres mer mat til en voksende verdensbefolkning,  samtidig som man reduserer naturtap og klimagassutslipp. Regenerativt jordbruk er nøkkelen for å lykkes."


Svein Tore Holsether
Konsernsjef, Yara International

 

Våre løsninger for regenerativt jordbruk

For å lykkes med regenerativt jordbruk, trengs en helhetlig tilnærming til matproduksjon med hensyn til klima, ressursbruk, jordhelse, levekår og biodiversitet. Her er noen av Yaras løsninger: