Gjødslingsråd for vårbygg

Frodig byggåker med fyldige korn

Arealmessig er bygg den største kornarten i Norge. Kravet til antall vekstdøgn er lavere enn for andre kornarter og vårbygg kan derfor dyrkes ut mot de klimatiske yttergrensene for korndyrking. 

Bygg benyttes først og fremst til dyrefôr, men det dyrkes også noe matbygg. 

Målet er en høy avling med riktig kvalitet produsert på en lønnsom og miljøvennlig måte. 

Avlingen bygges opp av tre komponenter:

Farmland

Antall aks pr. dekar

Medium- Seedling

Antall korn pr. aks

Nutrient efficiency

Enkeltkornvekt

Gjødslingsstrategi

Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

Vårbygg

500

N: 11,1

P: 2,1

K: 8,0

Dersom halm beholdes anbefales å redusere gjødslingen med 0,3 kg P og 2 kg K pr. daa.

Tabellverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdiene for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12,5%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg/daa. Ved moldinnhold større enn 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende. 

 Vekst Tillegg/reduksjon i kg/daa pr. 100 kg avlingsendring
Bygg, havre, rug

N: 1,6

P: 0,35

K: 1,0

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Delt gjødsling er en strategi der du gir en grunngjødsling ved såing, kombinert med en eller flere delgjødslinger senere i sesongen. Det gjør at du kan tilpasse gjødslingen best mulig til det reelle behovet.

De viktigste argumentene for delt gjødsling i bygg er følgende: 

  • Delt gjødsling legger til rette for å utnytte mulighetene i gode år, og spare gjødsel i dårlige år. 
  • Delt gjødsling reduserer risikoen for tap av næringsstoffer ved mye nedbør tidlig i sesongen. Opptaket av næringsstoffer er lavt i den første tida etter såing. Med delt gjødsling reduseres tida mellom tilførsel og opptak av gjødsel, og dermed reduseres risikoen for at næringsstoffene tapes innen plantene behøver dem. 
  • Delt gjødsling legger til rette for å benytte presisjonsverktøy som Atfarm, N-Tester BT og Yara N-Sensor, dette er verktøy som bidrar til at du prioriterer gjødsel der det er behov og sparer gjødsel der det er mulig. 

Grunngjødsling med riktig mengde av en YaraMila® Fullgjødsel® tilpasset skiftets forutsetninger legger grunnlaget for et godt resultat. Denne gjødslinga skal sikre at nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige fra start og i balanserte mengder. Velg et YaraMila Fullgjødsel-produkt ved såing der du kan gi hele fosfor- og kaliumbehovet og 70-80% av nitrogenbehovet. I tillegg bidrar Fullgjødsel med svovel, magnesium og bor. Husk at mangel på et næringsstoff innebærer dårligere utnyttelse av andre næringsstoff. 

Radgjødsling, der gjødsla plasseres under og til siden for såkornet, er klart anbefalt framfor breigjødsling på overflata i forbindelse med såing. Forsøk med breigjødsling viser oftest 5-10% avlingsnedgang sammenlignet med radgjødsling.  

Kontaktgjødsling, der gjødsla plasseres nærmere såkornet enn ved tradisjonell radgjødsling, fungerer også godt. Ved normale og gode fuktighetsforhold, som fortynner saltkonsentrasjonen, viser forsøk at inntil 10 kg N/daa gitt som kontaktgjødsling går bra. Ved ekstremt tørre forhold (som i 2018) viste finske forsøk at 6-7 kg N/daa gitt som kontaktgjødsling gikk bra, men mer forsinket/dårlig spring ved større mengder. Bygg og havre er mer robust enn hvete og oljevekster i forhold til saltkonsentrasjon nær såfrøet. 

Startgjødsling er en metode der 5-10 kg/daa OPTI-START 12-23-0 plasseres nær såfrøet, mens hovedmengden gjødsel (Fullgjødsel) radgjødsles. Startgjødsling anbefales særlig på kald jord (høyt siltinnhold), ved dårlig jordstruktur eller andre forhold som tilsier dårlig rotutvikling i tidlige vekstfaser. Startgjødsling krever at du har startgjødselaggregat på såmaskinen. 

Resterende 20-30% av N-behovet tildeles seinere med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) eller YaraLiva® Kalksalpeter™. Under tilnærmet normale forhold anbefales OPTI-NS 27-0-0 (4S).  

Ved mer spesielle betingelser har YaraLiva® Kalksalpeter™ noen fortrinn. Kalksalpeter løser seg lettere opp og nitrat-nitrogen, som plantene utnytter veldig raskt, er dominerende N-form. Dette gjør at Kalksalpeter er det mest effektive ved gulning etter vannmetning, til åker som av ulike årsaker sturer og trenger hjelp over ei kneik, samt ved tydelig tørke siden nattedogg er nok til at den løser seg opp. 

Bygg utvikler seg raskt og delgjødsling bør skje relativt tidlig. Mest aktuelle tidspunkt for planlagt delgjødsling er i perioden busking til begynnende stråstrekning (vekststadium 21-32).  

Gjødseltype, -mengde og gjødslingstidspunkt for delgjødsling tilpasses vekstsesongens forutsetninger og åkerens behov. Bruk erfaring, rådgivere, presisjonsverktøy, samt vurderinger av vær- og vekstforhold som grunnlag for å ta de riktige beslutningene. 

Etter at planlagt gjødsling er gjennomført må en følge åkerens videre utvikling fra strekningsfasen fram til aksskyting, og vurdere eventuelt gjødslingsbehov. Det er en myte at sein gjødsling i bygg bare påvirker proteininnholdet, er det N-behov så vil gjødsling gi avlingsrespons. 

Når det gjelder mikronæringsmangel i korn er mangan-, magnesium-, kobber- og sinkmangel vanligst, en kombinasjon av flere mangler kan også forekomme. Mangel bidrar til redusert avling, og tilførsel gjennom bladgjødsling er nødvendig for å forebygge. Når mangelsymptomer viser seg er ofte avlingsreduserende skade allerede skjedd, derfor er forebyggende behandling mest effektivt. Høye avlingsnivåer øker risikoen for mangel. Videre er mangel på mikronæringsstoffer ofte pH-relatert, samt årlig tilbakevendende. Eventuelle mangler kan sjekkes ved hjelp av bladanalyser til Megalab.

Bladgjødsling med YaraVita forebygger mikronæringsmangel, og sikrer næringsforsyningen i perioder med rask vekst eller krevende vekstforhold. YaraVita Gramitrel er spesielt tilpasset korn ved at produktet inneholder næringsstoff som en ofte finner at mangler (magnesium, kobber, mangan og sink). YaraVita Gramitrel ga i gjennomsnitt 5% avlingsøkning i norske forsøk i bygg og vårhvete i 2020-2022. 

YaraVita-sortimentet omfatter et bredt utvalg produkter, både med enkeltnæringsstoff og sammensatte (som YaraVita Gramitrel). YaraVita-produktene kan blandes med en rekke aktuelle plantevernmidler. Les etiketter nøye og sjekk blandetabeller før eventuell blanding. 

Hånd med N-tester som måler nitrogeninnhold i korn Hånd med N-tester som måler nitrogeninnhold i korn

Utforsk våre presisjonsverktøy for optimal N-gjødsling

Her finner du informasjon om om våre presisjonsverktøy Yara N-Sensor, Atfarm og N-Tester. Tildeling av rett mengde, på rett sted og til rett tid optimaliserer avlingene.

Utforsk våre presisjonsverktøy 

Gulmoden byggåker fra gjødselsforsøk med fullgjødsel
Gulmoden byggåker fra gjødselsforsøk med fullgjødsel

Nyttig informasjon om vårbygg

  • Veksttid: Byggsortene har 100-113 dager fra såing til gulmodning ved gode modningforhold. Fra gulmodning vil det normalt gå 1-2 uker til tresking. 
  • To typer: Vi har to hovedtyper å velge mellom i bygg, 2-radsbygg og 6-radsbygg. I begge grupper finnes en rekke sorter med ulike dyrkingsegenskaper.
  • Kravstor: Bygg er generelt noe mer kravstor enn hvete og havre. Det er derfor viktig å sørge for mest mulig optimal kalktilstand, næringsstatus i jorda, jordstruktur og dreneringstilstand. 
  • Sykdommer: Bygg kan angripes av en rekke sjukdommer. De vanligste er byggbrunflekk, grå øyeflekk og spragleflekk. I tillegg kan Fusarium ssp., mjøldogg og bipolarisbrunflekk nevnes. Det kan være store sortsforskjeller, sjekk sortsomtaler. 
  • Skadedyr: Skadedyr som man må være særlig obs på i bygg er: Havrebladminerflue, bladlus og nematoder. 
  • Legde: En frodig byggåker øker risikoen for legde, vurder derfor behovet for vekstregulering. 
  • Stråknekk: Bygg (og rug) er utsatt for stråknekk/aksknekk hvis åkeren blir stående lenge ute etter at den er moden. Det er betydelige sortsforskjeller i stråkvalitet.