Forbrenningsgassbehandling for NOx med Selective Catalytic Reduction

Teknologien Selective Catalytic Reduction (SCR) reduserer utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved hjelp av en katalysator. SCR-teknologi kan oppnå en reduksjon på opptil 95 % av NOx i forbrenningsprosessen og kan dermed oppfylle strengere lovgivning i fremtiden. Ny lovgivning vil tre i kraft som følge av EUs Industriutslippsdirektiv i 2016. SCR-prosessen er den mest effektive teknologien fordi den gir den beste reaksjonshastigheten.

SCR-teknologi medfører at

  • Forbrenningsgasstemperaturen ved innsprøytningspunktet er mye lavere enn med et SNCR-system. Innsatstemperaturen ligger ideelt sett rundt 350°C
  • Katalysatoren brukes til å fremme reduksjonsreaksjonene til NOx med det valgte reduksjonsmiddelet (vannfri ammoniakk, vannholdig ammoniakkløsning eller urealøsning) for å produsere nitrogen og vann, noe som begrenser sidereaksjonene. Det gir garantert gode reduksjonsresultater på opptil 95% reduksjon
  • Reagensforbruket optimaliseres av et molforhold nær 1 mellom reagensen og NOx som skal behandles.

En egnet reagens og en pålitelig leverandør er nødvendig for optimal drift av SCR-systemet

Hvis du velger SCR-teknologi, er valget av reagens avgjørende for en optimal ytelse i NOx-behandlingen.

  • Kvaliteten på reduksjonsmiddelet er viktig fordi innholdet av forurensende stoffer eller katalysatorgifter må være minimalt. Katalysatorprodusenten krever reagensspesifikasjoner som må respekteres for å optimalisere levetiden til katalysatoren og sikre at den er lengre enn gyldigheten på kontraktgarantien. Hos Yara kontrollerer vi at du har riktig kvalitet på reagensen for SCR-katalysatoren
  • I tillegg er det viktig å velge en pålitelig leverandør som kan sikre kontinuerlig forsyning av reagensen, urea eller ammoniakk. Hvis det er en svikt i reagensforsyningen, kan konsekvensen bli at behandlingsenheten din ikke kan brukes. Dette forårsaker et avbrudd i virksomheten din ettersom den ikke kan oppfylle de lovpålagte kravene til reduksjon av NOx-utslipp, som er en del av anleggstillatelsen, i henhold til IPPC-direktivet og Industriutslippsdirektivet.

If you are interested by the installation or maintenance of scr / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

Pålitelighet og kvalitet

Reagens av dårlig kvalitet eller upålitelige leveranser av reagens til arbeidsstedet ditt kan ha negativ innvirkning på NOx-kontrollsystemet

Yara har produsert og levert reduksjonsmidler til kundene sine gjennom NOxCare-serien i mer enn 20 år. Vårt enestående nettverk av produksjonsanlegg gir sikre leveranser og sikrer både kvalitet og pålitelighet. Fabrikkene våre leverer urea eller ammoniakk for NOx-reduksjon over hele landet.

Yara har levert reduksjonsmidler og -løsninger til SCR-systemoperatører verden over i mer enn 20 år. Yara tilbyr sin ekspertise og kan følge deg gjennom alle trinnene i implementeringen av et SCR-system.

Velg et reduksjonsmiddel av høy kvalitet for å forhindre at SCR-katalysatoren deaktiveres

Når du bruker SCR-systemet, er det viktig å unngå bruk av kontaminert reagens. Kontaminert reagens kan deaktivere katalysatoren. Derfor er det viktig å passe på å bruke en reagens av god kvalitet, som leveres og lagres riktig. Deaktiverte katalysatorer kan føre til en kostbar utskiftning av SCR-systemet, som reduserer NOx (nitrogenoksider) tidligere enn nødvendig. Yara leverer produkter som er utviklet for å sikre kompatibilitet med alle SCR-katalysatorer, og vi kontrollerer egenskapene til reagensene våre gjennom kvalitetssystemet vårt. Alle produksjonsanleggene våre er sertifisert for ISO 9001, 14001 og 18001.

Reagensinnsprøytningen

En nøyaktig beregning av reagensinnsprøytningen er avgjørende for en effektiv NOx-reduksjonsløsning

For optimal drift krever SCR-systemer en enhetlig fordeling av ammoniakk og NOx i forbrenningsgasstrømmen. En ujevn fordeling av gass kan føre til utilstrekkelig reduksjon av NOx og et vesentlig ammoniakkoverskudd. Det er også viktig å bestemme riktig dosering av reduksjonsmiddelet for alle mulige konfigurasjoner av prosessen. Vanligvis er alle fremtidige driftskonfigurasjoner kjent før utformingen og utviklingen av SCR-systemet.

Forhindre ammoniakk-slip med riktig temperatur og ammoniakkinnsprøytning

Ammoniakk-slip er et bransjeuttrykk som beskriver ammoniakk som passerer gjennom SCR-katalysatoren uten å reagere med NOx-gassen. Dette kan skje hvis: 

  • det er en overdose med ammoniakk 
  • blandingen før katalysatoren ikke er tilstrekkelig (ujevn fordeling av ammoniakk og NOx) 
  • temperaturen er for lav til at katalysatoren kan være tilstrekkelig aktiv, eller hvis katalysatoren er fullstendig eller delvis deaktivert på grunn av forringelse

Ammoniakk-slip forårsaker unødvendige kostnader for SCR og er ikke bra for miljøet. Med Yaras ekspertise kan vi sikre at ammoniakk-slip forhindres.

Redusere kostnadene

Yara: eksperten på kostnadseffektiv og pålitelig SCR-systemdrift

Reagensene våre for reduksjon av NOx, som markedsføres under merkenavnet NOxCare, er av høyeste kvalitet. Det aller meste av ammoniakken vår produseres fra naturgass, som betraktes som en renere prosess. Vi leverer reduksjonsmidler etter ditt valg fra vårt nettverk av anlegg, slik at du får en pålitelig forsyning. Yara er en garanti for både pålitelighet og kvalitet.

Ønsker du å redusere driftskostnadene for SCR-reagens?

Valget av reduksjonsmiddel, doseringen og innsprøytningsmetoden har en betydelig innvirkning på kostnadene for SCR-driften. Ekspertene våre vil gi deg råd og relevant teknisk støtte for å sikre kostnadseffektiv drift av SCR-installasjonen. Det er viktig å beregne og justere innsprøytningen og strømmen riktig slik at bare den nødvendige mengden reduksjonsmiddel blir brukt. Kostnadene for ammoniakk- og ureareagens kan reduseres så mye som mulig med hjelp og informasjon fra oss.

Kontakt en av ekspertene våre for å lære hvordan du bruker og optimaliserer SCR-systemet ved å bruke riktig reagens.

Når du velger en teknologi for å redusere NOx-utslipp, må du også ta hensiktsmessigheten og kostnadene til SNCR-teknologien med i betraktningen. Investeringskostnadene for et SNCR-system er mye lavere enn for et komplett SCR-system, og det kan hende at det er effektivt nok for dine behov.

Lær mer om Yaras SNCR-systemer for reduksjon av NOx-utslipp.