Partikkelseparasjon / Slamavvanning

Har du koagulering eller flokkuleringsproblemer i ditt renseanlegg? Yara kan levere en stor portefølje med polymerprodukter til dine behov.

Kravene til rensing av vann og avløp blir stadig strengere. Kommuner og industri har ansvar for kvaliteten på det de slipper ut, enten det er til en sårbar resipient eller til det kommunale avløpsnettverket. Rent drikkevann er vitalt for vår helse og livskvalitet. Koagulering og flokkulering er nøkkelprosesser i separasjon av partikler fra vann og i slamavvanning når både avløpsvann og drikkevann skal renses. Partikler suspendert i vann går sammen og danner større partikler, også kalt fnokker, som så kan separeres fra vannet ved fysiske metoder – typisk sedimentasjon eller flotasjon.

Polyakrylamid-baserte polymerer (organiske, tørre pulverprodukter, emulsjoner / flytende produkter) er mye brukt i partikkelseparasjon og slamavvanning ved:

 • Drikkevannsbehandling
 • Avløpsbehandling
 • Slamavvanning

I nesten 20 år har Yara brukt sin kjemikalieekspertise til å hjelpe både kommunale og industrielle kunder av alle størrelser med å håndtere deres avløpsproblemer.

Erik Ringen
Erik Ringen
Technical Sales Manager Norway, Water & Effluent

Yara har erfaring fra optimalisering av en rekke kommunale og industrielle anlegg for behandling av avløpsvann

Etter hvert som utslippskravene og håndheving av disse blir strengere, vil polymer-applikasjoner for drikkevann, avløpsvann og slam spille en enda viktigere rolle i et renseanlegg.

Polyakrylamid-baserte polymerer brukes ofte i fler-stegs prosesser som kombinerer både kjemiske og mekaniske separasjonsteknikker.

Yara har mer enn 15 års erfaring med polymer-applikasjoner i ulike markeder. Vi har den nødvendige ekspertisen til å kunne effektivisere koagulerings- og flokkuleringstrinnene for kunder som:

Kommuner

 • Typisk drikkevann- og avløpsvannsbehandling

Prosessindustri

 • Direkte i produksjonsprosessen
 • Behandling av avløpsvann

Treforedlingsindustri

 • Behandling av avløpsvann

Entreprenører

 • Slambehandling

En komplett portefølje av polymerprodukter for alle dine behov innen partikkelseparasjon og slamavvanning

Polymer er vannløselige makromolekyler som har evnen til å hjelpe koagulering- og flokkuleringsprosessene i en vannmasse.

Yara kan levere en rekke koagulanter og polymerprodukter, som:

Organiske og uorganiske koagulanter

 • F.eks. Polyaminer og PolyDadMacs

Tørre pulverprodukter

 • Ulik molekylvekt som lav/medium/høy/ekstra høy
 • Et bredt ladningsspekter fra anionisk, nonionisk og kationisk
 • Ulik Struktur, f.eks. lineær eller forgrenet

Emulsjon (flytende) produkter

 • Ulik molekylvekt som lav/medium/høy/ekstra høy
 • Et bredt ladningsspekter fra anionisk, nonionisk og kationisk
 • Ulik struktur, f.eks. lineær eller forgrenet

Yara kan levere en stor portefølje med polymerprodukter til dine behov.

Valg av polymer og korrekt dosering

Tilsetning av riktig type polymer og riktig dosering er viktig for en optimalisert renseprosess. Det kan gi bedre effektivitet og reduserte kostnader. Riktig dosering kan redusere kostnader ved å redusere slamvolum, transportkostnader og kostnader for deponering av slam.

Yara kan hjelpe deg med å identifisere problemer i din vann- eller slambehandling.

Hvis du ønsker kan vi gå gjennom din prosess sammen og finne ut hvilke optimaliseringsmuligheter som finnes i din prosess. Basert på dette vil vi foreslå endringer for å effektivisere partikkelseparasjon eller slamavvanning i ditt anlegg.

Kontakt oss hvis du trenger polymer eller ønsker å optimalisere ditt system. Vi vil hjelpe deg med å finne den polymeren som passer best til ditt anlegg. Merk at vi også kan levere andre vannbehandlingskjemikalier som næringsstoffer, uorganiske koagulanter og tungmetallbindere.