Biologisk vannrensing - næringsstoffer

Har du problemer med biologien i ditt rensetrinn? Yara leverer de næringsstoffene som du trenger. I biologisk vannbehandling er det bakterier som bryter ned og omdanner organisk materiale i avløpsvannet.

Industrielt avløpsvann inneholder ofte store mengder organisk materiale (BOF, KOF). Dette kan fjernes ved biologisk rensing forutsatt blant annet at det er tilstrekkelig mengde og riktig type næringsstoffer tilgjengelig. Hvis din biologiske renseprosess ikke fungerer så godt som den burde er det viktig å ta tak i årsaken til dette: Biokulturen.

Industrielt avløpsvann mangler ofte tilstrekkelig mengde av næringsstoffene nitrogen (N) og fosfor (P) til å oppnå tilfredsstillende biologisk aktivitet. Det er derfor nødvendig å tilsette ekstra nitrogen og fosfor for å få prosessen til å fungere optimalt.

Hvilke produkter passer best til ditt anlegg og din biologi?

Det er avhengig av blant annet type renseprosess, størrelse, belastning i forhold til dimensjon, tilgjengelig doseringsutstyr o.l. Vi kan sammen finne fram til optimal løsning for deg.

Med over 100 års pionervirksomhet innen nitrogenkjemi og over 20 års erfaring innen avløpsbransjen, kan du regne med at Yara kan hjelpe deg med å løse dine utfordringer.

Yaras eksperter jobber sammen med deg for å finne optimale løsninger for din prosess. Riktige næringsstoffer og doseringsmengder kan gi følgende fordeler:

Økonomiske fordeler av riktig næringsstoffdosering i biologiske renseprosesser

 • Redusert drift og vedlikeholdskostnader
 • Redusert behov for kostbare kapasitetsutvidelser

Miljømessige fordeler av riktig næringsstoffdosering i biologiske renseprosesser

 • Lavt utslipp av Nitrogen og Fosfor
 • Redusert utslipp til resipient

Prosessoptimaliseringsfordeler av riktig næringsstoffdosering i biologiske renseprosesser

 • Økt renseeffekt grunnet høyere aktivitet i biomassen og bedre slamseparasjon
 • Enklere og bedre slamavvanning på grunn av redusert vekst av filamentære bakterier, forbedret flokkulering og høyere slamkonsentrasjon
 • Stabil drift og enklere prosessoppfølging

Yara delivers the nutrients you need.

Yara kan hjelpe deg med å finne årsaken til at din biologiske renseprosess ikke fungere optimalt

Det er mange forhold som påvirker hvor optimalt biologien i et rensetrinn fungerer. En av disse faktorene er tilgjengelighet av næringsstoff. Hva er riktig mengde av næringsstoffer? Det avhenger av mengde organisk materiale som er biologisk nedbrytbar og driftsmessige forhold.

Biologiske problemer relatert til næringsstoffer er typisk:

for lite næringsstoffer for mye næringsstoffer
 • Redusert renseeffekt
 • Omfattende vekst av uønskede bakterier
 • Overskudd av ekstracellulær polymer
 • Hydrolyse av slam
 • Lang oppstartstid og redusert gassproduksjon i anaerobe systemer
 • Utslipp av næringsstoffer til resipient
 • Uønsket biologisk vekst
 • Luksusopptak av fosfor
 • Øket slamproduksjon
 • Høye kjemikaliekostnader

Kan din renseprosess ha nytte av en optimalisering?

Industriavløpsvann kan varierer svært mye i både sammensetning og behov for ekstern tilsetning av næringsstoffer. Kommunalt avløpsvann har som regel mer enn nok nitrogen og fosfor for optimal biologi.

Følgende industri produserer et avløpsvann som kan trenge ekstern tilsetning av næringsstoffer i større eller mindre grad:

 • Treforedling
 • Oljeraffinering/Petrokjemisk industri
 • Bryggeri
 • Prosessering av frukt og grønnsaker
 • Tekstilindustri
 • Kjemisk industri
 • Farmasøytisk industri
 • Kondensering
 • Avisningsvæske fra flyplasser

Nutriol® - Yaras portefølje av næringsstoffer spesielt utviklet for biologisk vannbehandling

Nutriol-produktene inneholder enten nitrogen eller ulike blandinger av nitrogen og forsfor. Nutriol er enkel å bruke:

 • Væskeform for enkel dosering
 • Nutriol inneholder alle næringsstoffene din biologi trenger, så du kan håndtere og dosere ett produkt I stedet for to.

Nutriol kan også inneholde nitrat som kan gi mange fordeler for din prosess.

I tillegg til Nutriol leverer Yara flere andre produkter med ulikt innhold av nitrogen og fosfor, i væske eller fast form og i bulk eller emballert form.

Våre kunder bruker i dag en rekke av Yaras mulige næringsstoffprodukter:

  Total mengde nitrogen(N) og fosfor (P) tilgjengelig i produktet [%]
Total-N Urea-N NH4-N NO3-N P04-P
Urea 46 46 0 0 0
Urealøsning 40% 19 19 0 0 0
Ammoniakkløsning, 24,5% 19 0 19 0 0
Ammoniakkløsning, 25% 19 0 19 0 0
Nutriol N® 30 15 8 8 0
Fosforsyre, 75% 0 0 0 0 24
Fosforsyre, 72% 0 0 0 0 23
Nutriol® NP5 21 15 3 3 4

Vi kan også tilby mikronæringsstoffer.

Kontakt oss for å finne ut hva som passer din prosess best.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her