Drikkevannsbehandling

Korrosjon på ledningsnettet og farge på vannet er en utfordring. Yaras Acticarb kan være løsningen for deg.

Råvannet fra våre drikkevannskilder er ofte karakterisert som bløtt, surt og mineralfattig. Derfor er vannet ofte korrosivt og vil tære på ulike metaller og betong. Det kan føre til økte kostnader til reparasjoner eller investeringer og bruk av tid. Farge på drikkevannet er en økende utfordring i drikkevannsbehandling, med misfornøyde forbrukere og dårlig rykte som resultat. Det stilles derfor strengere krav til fargefjerning med kjemisk felling og etterfølgende partikkelseparasjon.

Yaras Acticarb har vært brukt til vannbehandling i mer enn 20 år og kan løse disse problemene. Acticarb forbedrer fellingsprosessens stabilitet ved at partikler tilføres i vannet som gir opphav til fellingskjerne når råvannet er kaldt og har lavturbiditet. Det gir korrekt kjemisk sammensetning av drikkevannet slik at det ikke tærer på ledningsnettet. Metoden gir en helsemessig, bruksmessig og samfunnsøkonomisk gevinst og sikrer at vannet er innenfor drikkevannsforskriften.

Fordeler med bruk av Acticarb

  • Redusert korrosjon på ledningsnett
  • Stabil renseprosess
  • Bedre felling
  • Mer stabil pH
  • Drikkevannsforskriftens krav oppnås lettere

Acticarb er en viskøs kalsiumkarbonat slurry som gjør produktet velegnet til drikkevannsbehandling. Mikropartiklene har meget stor reaktiv overflate og løses dermed enkelt i vann. Tilsetting av Acticarb gir økt kalsium– og karbonatinnhold samt heving av pH i vannet. Det er lett å implementere i eksisterende renseanlegg og krever kun enkel doseringsutrustning. Den er sikker og enkel å lagre, håndtere og dosere samt at den ikke støver. Acticarb kombineres ofte med CO₂ for å øke løseligheten. Mattilsynet har godkjent Acticarb 90V - ME 78% som vannbehandlingskjemikalie.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her