Skal du skrive masteroppgave innen norsk landbruk og matproduksjon?

Hvis du er masterstudent innen matproduksjon, planteproduksjon, landbruksteknologi eller andre fagområder som har relevans for bonden, kan du søke Yaras masterstipend!

Ny søknadsfrist: 11.april.

Yara er en global leder innen plantenæring og landbruksteknologi, og ønsker å støtte norske masterstudenter som jobber med problemstillinger som er relevante for norsk landbruk og bonden. Stipendet er åpent for alle oppgaver som har potensial til å styrke norsk matproduksjon og matsikkerhet, med vekt på praktisk anvendbar kunnskap og helhetlig tilnærming.

To utvalgte oppgaver vil motta kr. 50.000 i stipend, samt mulighet til å sitte tre uker ved Yaras hovedkontor på Skøyen i Oslo under arbeidet med oppgaven. 

Send søknad til yaranorge@yara.com innen 11. april 2024 med følgende:

  • En søknadstekst (ca. 1 side) som:
    • Beskriver oppgavens tematikk, problemstilling og metode.
    • Reflekterer kort rundt hvordan oppgaven kan bidra til å styrke norsk matproduksjon og hvorfor du ønsker å motta stipend.
  • En bekreftelse på at du har studierett ved et norsk universitet eller høyskole, samt opplysninger om studieretning, veileder og forventet leveringsdato.

Yara ønsker gjennom stipendet å stimulere til forskning og rekruttering som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon. Dette innebærer en helhetlig tilnærming der økt produksjon, høy kvalitet på fôr og matvarer, god lønnsomhet og lavt klima- og miljøavtrykk er nøkkelfaktorer.

Tidligere års Yara-stipendiater

2018

Christopher Dane Bjørge Frøiland fra BergenChristopher Dane Bjørge Frøiland fra Bergen

MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer.

Tittel: Genetisk studie av gulrustresistens i norsk hvete
Hoved-/biveileder: Morten Lillemo (IPV, BIOVIT), Andrea Ficke (biveileder, NIBIO).

 

 

 

Kristin Nymoen Paulsen.jpegKristin Nymoen Paulsen fra Kolbotn

MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer.

Tittel: Jordkvalitet i epledyrking
Hoved-/biveileder: Tore Krogstad (MINA og BIOVIT), Siv Fagertun Remberg (IPV, BIOVIT)

 

 

 

Martine Kropman fra NederlandMartine Kropman fra Nederland

MSc Plantevitenskap, Plantevern.

Tittel: Effekt av artssammensetning i frøblandinger på ugrasinnhold i eng.
Hoved-/biveileder: Åshild Ergon (IPV, BIOVIT), Marit Jørgensen (NIBIO).

 

 

 

Darshan Anthony Young fra JamaicaDarshan Anthony Young fra Jamaica

MSc Biologi, Molekylærbiologi og evolusjon.

Tittel: Conservation and diversification of the CONSTANS gene familiy in photoperiod-mediated flowering

 

 

 

2017

BJØRG KARIN DYSJALANDBJØRG KARIN DYSJALAND

Bjørg Karin skal undersøke hvilken betydning tettheten av gammel eng har for etablering av ny i forbindelse med direktesåing.

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Forbetra teknikk for fornying av eng - kva betyr tettleiken til grassvoren for etableringssuksess ved direktesåing?

BLESS KUFOALORBLESS KUFOALOR

Hvilke fysiologiske egenskaper har bidratt til høyere avlingspotensial i norsk hvete? Det skal Bless undersøke i arbeidet sitt, blant annet med hjelp av spektrale vegetasjonsindekser. 

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Analyse av den fysiologiske grunnen til avling i norsk vårhvete.

 

MAREN KJØREN LERAANDMAREN KJØREN LERAAND

Maren skal undersøke hvordan såmengde og nitrogentilgang påvirker sammensetningen av arter, og hvordan innholdet av flerårig raigras kan balanseres for å oppnå god avling og kvalitet av grovfôr.

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap.

TITTEL FOR OPPGAVE: Dominans av flerårig raigras i artsblandinger etter såmengde og nitrogengjødsling – konsekvenser for fôrkvalitet og avling.

MARTIN PALIOCHAMARTIN PALIOCHA 

Gjennom arbeidet til Martin vil vi opparbeide detaljkunnskap rundt evolusjonen av vernaliseringsprosessen i en rekke grasarter. Hans arbeid vil bidra til kunnskap som er nødvendig for planteproduksjon i fremtidens klima. 

STUDIERETNING: Master i biologi. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Evolusjon av vernaliseringsrespons i PACMAD-gras (Poaceae).

2016

Astrid Solvåg Nesse

MSc Miljø og naturressurser, studieretning: Jord og miljø. Institutt for miljøvitenskap.  

Tittel: «Organisk avfall som erstatning av torv i vekstjord.»

 

 

Gunnhild Helene Breiland

MSc Husdyrvitenskap, studieretning: Husdyrernæring. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. 

Tittel:«Effekt av auka bruk av norsk plantefeitt (raps) i kraftfôr til mjølkegeit på mjølkekvalitet og mjølkeyting.»

 

Kathie A.G. Nielsen

MSc Plantevitenskap, studieretning: Plantepatologi. Institutt for plantevitenskap. 

Tittel: «Effekt av mikroorganismer på glutenkvalitet i hvete»

 

 

Eivind Bleken

MSc Maskin-, prosess- og produktutvikling, studieretning: Produktutvikling. Institutt for matematiske realfag og teknologi. 

Tittel:«En komparativ studie av ulike plattformer og sensorsystemer for feltforsøk»

2015

Torhild Narvestad Anda

MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer. Opptak 2014. 

Tittel: Tittel: «Jordflytting som tiltak for å opprettholde dyrka areal med høy produksjon etter terrenginngrep i jordbruksområder» 

Les mer om Torhild Narvestad Anda

Øystein Haga Kaldahl

Master i husdyrvitenskap, Husdyrernæring. Opptak 2014. 

Tittel:«Effekt av fôring fra tre måneders alder og fram til drektighet på melkeytelse i første og andre laktasjon» 

Les mer om Øystein Haga Kaldahl.

Åsmund Mikalsen Kvifte

Master i miljø og naturressursar, retning jord og miljø. Opptak 2014. 

Tittel: «Utvikling av fosfortilgjengelighet i jord og fosforstatus i planter gjennom en vekstsesong» 

Les mer om Åsmund Mikalsen Kvifte.

 

Espen Sørensen

Master i plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer. Opptak 2014. 

Tittel:«Identifisering og validering av SNP-markører for Fusarium-resistens i hvete» 

Les mer om Espen Sørensen.

2014

Heidi Therese Hillier

MSc Mikrobiologi 

Tittel: Dentrification gene expression in low pH soil with N20-emission 

Veileder: Åsa Frostegård, IKBM

 

Stine Cecilie Kjellvik Jansen

MSc Biologi

Tittel: Major genes for Fusarium resistance in Norwegian Wheat

Veileder: Morten Lillemo, Åsmund Bjørnstad, IPV

 

Truls Olve Terjesønn Hansen

MSc Plantevitenskap 

Tittel: Jordløsning i kornproduksjon for økt avling 

Veileder: Trond Børresen, IMV

 

David Sharabi

MSc Plantevitenskap 

Tittel: Virkning av ABA og pH på spalteåpningsfunksjon ved forskjellige fuktighetsregimer i tomat.

Veileder: Sissel Torre og Louise Arve, IPV

2013

Dorothee Kolberg

Tittel: Utvikling av innovativ ”kvekeharv”: Samspill mellom oppdeling av rhizomer, nedkutting av skudd og konkurranse

Veiledere: Lars Olav Brandsæter, UMB og Bo Melander, Universitetet i Århus, DK.

 

Margit Oami Kim

Tittel:  Fusarium på såkorn – overlevelse og betydning for spireevne.

Veiledere: Anne Marte Tronsmo, IPM og Guro Brodal, Bioforsk.

 

 

Anja Karine Ruud

Tittel:   Resistens mot bladflekksykom i norsk vårhvete.

Veiledere: Morten Lillemo, IPM og Andrea Ficke, Bioforsk.

 

 

Solaug Solem

Tittel:   Daglengdekrav og fenologisk utvikling i rødkløver. Rødkløvers betydning for kvaliteten i grovfôr.

Veiledere: Anne Kjersti Uhlen, IPM, Åshild Ergon, IPM og Anne Kjersti Bakken, Bioforsk.

2012

Suzanne Alten

Tittel: UV-B strålings innvirkning på planters morfologi og metabolske prosesser

- Høye doser av UV-B har en negativ effekt på vekst og utvikling av planter, men gitt i lavere doser spiller UV-B-stråling en viktig rolle i produksjonen av beskyttende stoffer mot skader fra UV-B stråling. Disse stoffene er for eksempel fenoler, antocyaniner, flavonoider og antioksidanter. Dette er kjente stoffer som spiller en viktig rolle i kvaliteten på mat eller fôr, som farge, holdbarhet, smak og lukt, sier Suzanne. Stipendet ga Suzanne blant annet mulighet til å reise til en internasjonal kongress om UV-B, og til å gjøre kjemiske analyser ved universitetet i Saskatchewan i Canada.

Martin Dalen

Tittel: Snylteveps og ertevikler 

Martin Dalen, opprinnelig fra Larvik bosatt i Porsgrunn, forteller hvordan han i sin oppgave undersøker hvordan nyttedyret snylteveps finner verten sin ertevikler. - Fordi insektmidler i dag ikke gir effekt mot ertevikler, er prosjektet viktig for norsk erteproduksjon, sier Martin. Arbeidet er en del av et prosjekt hos Bioforsk Plantehelse, for å utvikle bærekraftige bekjempelsesmetoder med minimalt negative konsekvenser for nyttedyr. 

- Yaras støtte til prosjektet er veldig oppmuntrende for meg, fordi den synliggjør et prosjekt jeg har tro på. Midlene fra Yara finansierer alt forsøksmateriellet mitt, slik at andre deler av prosjektet ikke belastes, samt gode fagbøker, sier Martin.

Sissela Sund Stråbø

Tittel: Åpen blomstring og fusarium i havre 

Sissela Sund Stråbø ser på om man ved å bruke havresorter med mer åpen blomstring kan redusere eller unngå fusariuminfeksjon i kornet. - Fusarium utgjør et stort problem i havre- og annen korndyrking, siden soppen produserer giftstoffer som kan gjøre partier ubrukelige til dyrefor og menneskemat. Fusarium kan dessuten også nedsette kornets spireevne, forklarer Sissela. Sissela skal bruke støtten på blant annet smitteforsøk, toksinanalyser, DNA- markørdata og til å reise på relevante konferanser.

Stepan Sæbø

Tittel: Spiretreghet i hvete 

En viktig årsak til at kvaliteten på mathvete forringes er spiring på akset. Derfor er god spiretreghet en egenskap man ønsker for å opprettholde kvaliteten på hveten, sier Stepan Sæbø fra Nesodden. I oppgaven ser han på spiretreghet i norske kornsorter og foredlingsmateriale. Stephan ser også på metoder for å avdekke spiretreghet i veksthus, og gjøre markøranalyser. - Å få Yara-stipendet ga en ekstra motivasjon til arbeidet med masteroppgaven. Pengene skal brukes på forsøkene, til reiser og faglitteratur. Stipendet gjør at det er litt mer spillerom når vi planlegger forsøkene.

2011

Tove Sundgren

Tittel: Effekten av jordpakking på utnyttelsesgraden av nitrogen 

Problemstilling: Jordpakking gir reduserte avlinger, ofte med lav kvalitet. Økt nitrogen gjødsling kan kompensere jordpakking, men har økonomiske og miljømessige konsekvenser. Oppgaven tar sikte på å undersøke nitrogeneffektiviteten ved ulike pakkingsgrader, og hvordan kvalitet og avling påvirkes ut fra ulike pakkingsgrader og gjødselstyrke. Samarbeidspartner er Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer resultatene i oppgaven her

Hans Håkon Helmen (27 år, fra Gran, Oppland)

Tittel: Utfordringer relatert til varierende lysforhold ved bruk av Yara N-Sensor i Norge og vurdering av systemets egnethet for norske jordbruksforhold. 

Problemstilling: Hvilken effekt har solens skiftende innstrålingsvinkel på Yara N-sensorens funksjonalitet ved N-gjødsling og åkersprøyting i Norge? Hvilke brukererfaringer vedrørende Yara N-sensor™ systemet finnes i Sverige og hvordan kan disse utnyttes ved anvendelse av systemet i norsk jordbruk.

Christin Anstensrud (23 år fra Våler, Østfold)

Tittel: Produksjon av soppgifter i matkorn 

Problemstilling: Målet med oppgaven er å studere når genene som aktiverer mykotoksinproduksjon i havre er aktive, og om ulike arter av fusarium påvirker toksinproduksjonen hos hverandre. Genene som er nødvendige for at mykotoksinproduksjon i sopp skal forekomme, er kjent. Det man ikke vet så mye om, er hva som skal til for å gjøre disse genene aktive, dvs når de produserer mykotoksiner. Samarbeidspartner er Bioforsk Plantehelse

2010

Ingvild Evju

Tittel: Undersøkelse av ulike såmengder i vårraps (Brassica Napus L.) under norske dyrkingsforhold

 

 

Linn Hovlandsdal

Oppgave: Kalkingseffekt på utslipp av lystgass N2O fra myrjord

 

Jan-Eivind Kvam-Andersen

Tittel: Spragleflekk - Frøsmitte i felt og mulige tiltak

 

 

 

Anne Marthe Lundby

Tittel: Genetisk analyse av partiel resistens mot mjøldogg i vårhvete