Leiekjøring med Yara N-Sensor®

Variert gjødsling med Yara N-Sensor gir økt gevinst for bonden, fordi variert nitrogengjødsling gir økt avling, mindre legde, ofte lavere gjødselkostnader og bedre kvalitet på kornet.

Benyttes innleid hjelp til delgjødsling av hvete og potet, bør man absolutt vurdere å kontakte gårdbrukere som har investert i Yara N-Sensor for presis nitrogentildeling. 

Yara N-Sensor har stor kapasitet, og hver N-Sensor kan enkelt gjødsle minst 4000 dekar. Utstyret egner seg derfor utmerket for maskinentreprenører.

Gevinsten ved variert nitrogengjødsling er stor, og det gir rom for å betale litt ekstra for delgjødsling ved hjelp av Yara N-Sensor. Yara Norge har gjort en vurdering for å gi et veiledende råd rundt verdien av denne teknologien i forbindelse med leiekjøring.

I Bedre Gårdsdrift nr. 3 2013 er det satt opp en sammenstilling av maskinleiepriser 2013 (inkludert maskin og fører). Her anslås prisen for leie av mineralgjødselspredning til 20 kr per dekar. 
Mer enn 200 gjødslingsforsøk rundt i Europa har vist at bruk av variert N-tildeling har gitt følgende resultat:

  1. Større avling (+ 3,1%)
  2. Redusert gjødsling (- 13%) 
  3. Jevnere modning 
  4. Økt treskekapasitet 
  5. Jevnere kvalitet og mindre legdepress

Større avling

Forutsetter man et avlingsnivå på 450 kg vil 3,1 % større avling bety ca. 15 kg mer korn. Er kornprisen krone 2,50 vil merverdien være 37 kroner per dekar.

Redusert gjødsling

Gjennomsnittet av 200 gjødslingsforsøk i Europa viser at man har oppnådd 3,1 % økt kornavling samtidig som gjødselforbruket er redusert med 13 %. Har man investert 180 kroner per dekar i gjødsling vil en 13 % reduksjon utgjøre 23 kroner i innsparing.

Jevnere modning

Variert nitrogengjødsling vil gi jevn modning i åkeren, og dette har betydning både for proteininnhold og vannprosent i kornet ved tresking. Dette kan potensielt påvirke både tørkekostnader og proteinavregning. Her mangler vi faktagrunnlag, så dette får vi si blir en bonus for kunden uten at vi setter verdien på dette.

Økt treskekapasitet

Tyske forsøk gjennomført over tre år viste at treskekapasiteten øker med 15 % i gjennomsnitt over tre år etter variert nitrogengjødsling. I Bedre Gårdsdrift nr. 3 2013 anslås treskekostnaden per dekar til 135 kroner per dekar.

En 15 % økt treskekapasitet vil ikke direkte gi en inntjening hvis du betaler per dekar, men treskingen vil gå raskere enn før. Dette kan ha betydning hvis værforholdene er usikre. Ikke minst vil variert nitrogengjødsling ha stor betydning for treskekapasitet hvis man forebygger legde.

Jevnere kvalitet og mindre legdepress

Svenske forsøk viser at i år med 30 % legde vil kornavlingene på skiftet synke med 10 % i gjennomsnitt. Hvis man gjennom variert nitrogengjødsling forebygger 30% legde hvert 5. år, vil dette gi 45 kg økt kornavling forutsatt et avlingsnivå på 450 kg per dekar. Verdien av meravlingen blir da 45 kg X 2,50 kroner = 112 kroner hvert 5. år. Gevinsten per år anslås da til 22 kroner per dekar.

Unngår man legdeproblemer er det også mindre risiko for at mathvete nedklassifiseres til fôrhvete grunnet lavt falltall. 

Oppsummering

Yara Norge vurderer at variert nitrogengjødsling gjennom bruk av Yara N-sensor øker verdien på kornavlingen. Forutsatt en fordeling, hvor gårdbrukeren beholder 70 % av verdiskapningen og maskinentreprenøren får 30 % inntjening for å betale kostnadene for investeringen, bør maskinleie av gjødselspredning ved hjelp av Yara N-sensor verdsettes til 25 kroner per dekar. Yara Norge anbefaler derfor at spredning av mineralgjødsel med Yara N-sensor verdsettes til 45 kroner per dekar. Innføres tilskudd til presisjonsgjødsling med Yara N-sensor anbefaler Yara at tilskuddet deles mellom gårdbruker og maskinentreprenør 50:50.

Faktorer Merverdi (kroner) Fordeling verdiskapning
    Gårdbruker (70%) Maskinentreprenør (30%)
Større avling 37 26 11
Sparte gjødselkostnader 23 16 7
Jevnere modning      
Økt treskekapasitet      
Jevnere kvalitet 22 15 7
SUM 82 kroner 57 kroner 25 kroner