juni 11, 2024

Utnytt potensialet - det er dyrt å la være!

ved: Bernt Hoel

Store områder har nærmest optimale vekstforhold for tida. Moderat temperatur og etter hvert nok nedbør gjør at vekstene utvikler seg i et rolig tempo. Dette gjør at de «tar seg tid» til å bygge stor avling. Pass på at ikke næringsmangel gjør at toppavlinga ryker.

Det vil aldri være optimalt over alt, men det store bildet er nå at mye av vårkornet ser veldig bra ut. En del høstkornarealer fikk det tøft under varmen og tørken i mai og er preget av det, men arealene som berget greit gjennom tørken løftes nå betydelig av de gode vekstforholdene, og kan bli veldig bra. Økt kornpris og redusert gjødselpris gjør at dekningsbidraget i korn er betydelig bedre enn det har vært de seinere åra. Det er nå det gjelder å gjøre gode tiltak for å realisere dette gevinstpotensialet.

Høsthveten har kommet langt mange steder, men åkre med gjødselbehov vil gi respons selv ved blomstring. En sein delgjødsling kan være riktig, både av hensyn til avling og proteininnhold, dersom det gunstige været har skrudd opp avlingsforventningene. Husk at om avlingsforventningen økes med 100 kg pr. dekar, så er korreksjonen + 2,2 kg N pr. dekar. Dette kan imidlertid være i minste laget ved høye avlingsnivå. I svenske forsøk fant man at hvis høsthveteavlinga øker fra 900 til 1000 kg pr. daa behøves 2,7 kg N pr. dekar for å opprettholde samme proteininnhold. Om det er i seineste laget i forhold til å sikre respons på gjødsla, anbefales YaraLiva® Kalksalpeter™ for å oppnå raskest mulig effekt.

Dagens vårkornsorter kan gi meget høye avlinger når vekstforholdene er gunstige. Det er ikke lenger uvanlig å høre om vårkornavlinger på 7-800 kg pr. dekar. Slike resultater forutsetter at gjødsling og plantevern ivaretas gjennom riktig tiltak til rett tid. Du kan hente mange kilo og kroner ved å følge opp med tilpasset gjødsling.

Delgjødsling er et aktuelt tema i hele perioden fra busking til aksskyting/blomstring. I bygg og havre er det avling som gjelder, i vårhvete er det i tillegg viktig å stimulere til bra proteininnhold. Det er en myte at sein delgjødsling bare øker proteinet, det gir også avlingsrespons dersom det er gjødslingsbehov.

Bygg utvikler seg raskt og grunnlaget for avling etableres tidlig. En planlagt delgjødsling i bygg bør skje i intervallet busking til begynnende stråstrekning. Det samme gjelder havre. Uansett om en har gjennomført en delgjødsling i dette intervallet eller ikke, må en fortsette å vurdere åkerens behov fram mot aksskyting, for å avgjøre eventuelt behov for tilleggsgjødsling.

Å realisere et avlingspotensial handler også om plantevern som er tilpasset behovet, for eksempel kan et soppangrep eller mye legde fort sette strek over det som kunne blitt ei toppavling.

Anbefalt gjødseltype for delgjødsling er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), alternativt YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) ved behov for mer svovel. Der man trenger ekstra rask effekt, under tørre forhold eller om åkeren sturer av andre grunner, så er YaraLiva Kalksalpeter mest effektivt.

Vi vil også minne om de gode resultatene vi har sett for YaraVita® bladgjødsling de siste sesongene. Bladgjødsling kan være en meget lønnsom investering.

Og sist, men ikke minst, utnytt presisjonsverktøy som Atfarm, Yara N-Sensor® og N-Tester BT for å skaffe grunnlag for å gjøre mest mulig optimale gjødslingstiltak til beste for lønnsomhet og miljø.