juni 11, 2024

YaraVita bladgjødsling – ta vare på avlingspotensialet!

ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Regnet som har kommet har gjort at både vår- og høstkorn står flott og potensialet for en god avling er stort mange steder. Ta vare på avlingspotensialet og forebygg mikronæringsmangel ved å bladgjødsle med YaraVita®.

Det anbefales å forebygge mangler heller enn å forsøke å kurere etter at eventuell skade er skjedd. Yara har utviklet bladgjødslingsprodukter med nøkkelnæringsstoff tilpasset ulike vekster.

YaraVita® Gramitrel® inneholder næringsstoffer som ofte mangler i korn. Behandling er nå mest aktuelt i vårkorn. Høstkornet er de fleste steder forbi stadiene der Gramitrel anbefales, men en sen behandling med YaraVita® Thiotrac® i høsthvete, for å gi litt ekstra nitrogen og svovel til proteinoppbygning, kan vurderes. Hovedmengden nitrogen ved siste delgjødsling må tilføres med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) eller YaraLiva® Kalksalpeter™.

Kunnskap og forsøk

Det er godt kjent at det er best å forebygge. For å finne den beste strategien må vi ha kunnskap om næringsbehovet i ulike vekster, og vite under hvilke forhold forsyningen kan være begrenset. Forsøk gir svar på hvordan næringsstoffene påvirker vekst og utvikling. Tilstrekkelig tilgang på makronæringsstoffer sikres gjennom en god gjødslingsstrategi med YaraMila® Fullgjødsel® som basis og supplering med NS- eller N-gjødsel (YaraBela®, YaraLiva®) tilpasset behovet. Mikronæringsstoffene er mer uforutsigbare. Ett år kan mangelen være tydelig, mens det året etter kan være tilsynelatende bra tilgang. Men vi har også forhold som gjør mikronæringsmangler forutsigbare og årvisse, for eksempel ved høye pH-verdier og luftig jord (manganmangel).

YaraVita Gramitrel har et balansert og tilpasset innhold, forutsatt at man behandler med riktig mengde og til riktig tid. Har man mer alvorlige og årvisse problemer med forsyningen av et spesifikt næringsstoff, vil YaraVita- produktet med dette konkrete næringsstoffet være riktig valg, som f.eks. YaraVita® Mantrac Pro®.  

Riktig tidspunkt

Timingen er viktig for å oppnå ønsket effekt. Næringsstoffene må tilføres i forkant av at mangelen inntrer, og rett før nøkkelfaser for vekst og utvikling. Anbefalingene finner man på etikettene og i annet informasjonsmateriell fra Yara. Et eksempel på en nøkkelfase i korn er strekningsfasen (fra vekststadium 30-31). Den vanligste årsaken til at effekt uteblir er at bladgjødslingen gjøres for sent.

 

Forsøk viste meravling for bladgjødsling

For å teste effekten av ulike preparater ble det i samarbeid med NLR gjennomført åtte felt i 2020-2022 i bygg og vårhvete. Feltene ble plassert på lokaliteter med høy pH der man kunne forvente mikronæringsmangel. Bladgjødsling med YaraVita ble utført i overgangen mellom busking og begynnende strekning. YaraVita Gramitrel, Solatrel og Mantrac Pro var med i alle forsøkene, men også Thiotrac, Croplift, Zintrac, og en tankblanding med Mantrac Pro og Zintrac var med i de fleste forsøkene.

Resultatene viser at meravlingene varierer fra sted til sted og år til år, men det var positive avlingsutslag for de fleste bladgjødseltypene. YaraVita Gramitrel viser meravlinger i seks av åtte felt, og har i middel gitt 5 % avlingsøkning. I og med at en gjødsling med Gramitrel koster ca. 24,- per dekar, gir dette en avkastning i korn på mellom 4:1 og 5:1. Meravlinger i samme størrelsesorden ble funnet for det bredt sammensatte preparatet YaraVita Croplift.

 

YaraVita Gramitrel

YaraVita Gramitrel, som inneholder mikronæringsstoffene magnesium, mangan, kobber og sink, er det mest brukte bladgjødslingsmiddelet i korn. Anbefalt dose er 300 ml pr. dekar, men den kan også deles i f.eks. 200 ml + 100 ml. Også for YaraVita Gramitrel anbefaler vi tidlig behandling. Husk alltid før tankblanding å sjekke blandetabeller i forhandlernes håndbøker eller bruk nettsiden www.tankmix.com. Her kan man også bestille en «Tankblandingstest» kostnadsfritt, om man har en egen tankblanding man ønsker å teste ut blandbarheten på.