mai 14, 2024

Avlingskonkurranse i Finnmark

ved: Anders Rognlien

NLR-rådgivere og Yara har vært på fagtur til Finnmark. En inspirerende tur på mange måter der vi møtte dyktige melkeprodusenter i Tana og Alta. Formålet var å teste et nytt rådgiververktøy som er utviklet i prosjektet «Økt norsk».

I prosjektet jobbes det med benchmarking. Dette innebærer at bønder sammenligner egne produksjonsresultater med hva andre bønder oppnår, og diskuterer strategier og tiltak for forbedringer.

Vi erfarte at produksjonsresultatene bøndene i Finnmark oppnår, er helt på høyde med hva dyktige bønder ellers i landet presterer, både når det gjelder mengde og kvalitet på melka. Vi fikk likevel en liten aha-opplevelse underveis, da mange av bøndene vi møtte hadde avlingsforventninger på 400-450 kilo tørrstoff (ts.) pr. dekar i gjødslingsplanene sine. Dette resulterte i meget forsiktige gjødslingsnivåer, og grasforsøk fra Tana i engsvingel i 2022 (2. engår) og 2023 (3. engår) viser at avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet ofte er betydelig høyere. I 2022 lå grasavlingene på 900-1000 kg ts. pr. dekar, og engsvingelsorten Vidar gjorde det aller best med 1020 kg ts. pr. dekar. I tørkeåret 2023, lå engsvingelavlingene stort sett mellom 700-800 kg ts. pr. dekar, sorten Vang gjorde det best i 2023 med 823 kg ts. pr. dekar. Det må understrekes at 2023 var et vanskelig dyrkingsår, preget av kraftig tørke også i Øst-Finnmark.

Begge årene kom 1. slåtten de siste dagene i juni, mens 2. slåtten ble høstet i siste halvdel av august. Avlingsnivåene bekrefter våre antagelser om at det er et uforløst potensial i nord.

I diskusjonene mellom bønder og rådgivere ble økte grasavlinger identifisert som et viktig forbedringsområde på mange gårdsbruk. For å få bedre innsikt i hva som er mulig ble det avtalt at vi kjører en egen Avlingskamp i Finnmark denne sommeren. To bønder fra Øst-Finnmark (Tana) og to grasbønder i Vest-Finnmark (Alta) har akseptert utfordringene. Vi merker allerede at konkurranselysten er tent, og bøndene gleder seg til endelig å få avgjort hvem som er de beste grasdyrkerne i fylket.

Deltagere i konkurransen:

Alta:

  • Geir Ove Mannsverk
  • Losvar gård (Jørn og Ola)

Tana:

  • Issat Varsi
  • Navet Doallu Samdrift

Fagbladet Norsk Landbruk vil dekke konkurransen gjennom sommeren og Ofotlab bidrar med gratis analyser. Ragnhild Borchsenius fra NLR skal være overdommer. Øvrig fagjury blir Magnus Haugland fra NLR og Anders Rognlien fra Yara.