Kinakål

Kinakål må ha jevn vekst, med vann og næring tilgjengelig gjennom hele veksttida.

Det er derfor viktig å dele nitrogengjødslinga, slik at det gis en delgjødsling med Kalksalpeter før begynnende hodedanning, og da helst YaraLiva Nitrabor for å sikre en viss borforsyning.

Nitrogengjødslinga reguleres etter forgrøde og moldinnhold i jorda. På lett jord kan en tilleggsgjødsling med Kalksalpeter utover gjødslingsplan være aktuelt etter store nedbørsmengder. For lite gjødsling kan føre til at kinakålen blir mer utsatt for stokkrenning, mens for mye nitrogen sent i veksttida kan øke faren for bladrandskade. 

Et problem i kinakålproduksjon er bladrandskade, innråte og sliming som alle har sin primære årsak i lokal kalsiummangel i unge bladkanter. Dette er en fysiologisk skade som er svært kompleks. Det er viktig at planta har tilgjengelig vannløst kalsium, f.eks. fra Kalksalpeter.

Det er også viktig at planta vokser jevnt og har godt fungerende røtter. Jevn nærings- og vanntilgang er derfor viktig. En balansert gjødsling med moderat nitrogennivå bidrar i samme positive retning. Døgnsvingninger i temperatur og luftfuktighet virker sterkt inn på kalsiumstrømmen inn til de yngste bladkantene, men kan være vanskelig å påvirke på friland. Vanning med 1,5 o/oo YaraLiva Calcinit oppløst i vannet kan ha noe virkning.

i kg/daa N P K Andre
Kinakål 14 (10-18) 3 (2-4) 14 (12-16) B, S