Kepaløk

Kepaløk er kresen på både jord og gjødsling. Godt drenert moldholdig sand- eller morenejord i god hevd er best når det dyrkes løk. Lett sandjord eller tung leirjord er lite egnet. Fordi løk er utsatt for saltskader på tidlig stadium, særlig såløk, er klorfattig gjødsel eneste alternativ. 

 

Gjødslingsstrategi for kepaløk

Faren for saltskade er også årsaken til at det er vanlig å delgjødsle med Fullgjødsel®, spesielt på lett jord. Sådd og planta løk er mest utsatt for saltskader. Symptomet er dårlig oppspiring og skade på røttene. 

Stikkløk er noe mer robust. Faren for saltskade er til stede også ved bruk av mye husdyrgjødsel om våren. Når nitrogengjødslinga skal bestemmes for løk bør forgrøden og innholdet av mold i jorda tas i betraktning. For sterk nitrogengjødsling kan gå ut over lagringsevnen. 

Sådd og planta løk er utsatt for fosformangel rett etter planting. Radgjødsling med den fosforrike Fullgjødsel®12-4-18 mikro vil gi en god porsjon med tilgjengelig fosfor tidlig i veksttida, noe som er gunstig. På kaliumfattig jord vil delgjødsling med Fullgjødsel® være riktig. En del-gjødsling med Kalksalpeter™ i juni anbefales. 

Kepaløk er også utsatt for surjordsskader. Regulering av pH i jorda og jevnlig kalking er derfor viktig. Sterk kalking og høy pH kan medføre sink- og manganmangel. 


Gjødselnorm

i kg/daa N P K Andre
Kepaløk* 12 (10-15) 6 (3-8) 14 (12-16) Mn, Cu**, S

* Klorømfindlige vekst

* Kobber (Cu) mangel er mest vanlig på myrjord, spesielt lite omdannet torvjord. Fullgjødsel® 8-5-19 mikro inneholder kobber, alternativt kan kobber tilføres med bladgjødsling med YaraVita® Coptrac.