Asparges

Asparges er en flerårig plante som man kan høste på i 10-15 år. Jorda må være i god kultur før en planter. Det blir anbefalt dyp pløying i to år før man planter, og det kan gjerne gis husdyrgjødsel før anlegg av feltet. Optimal pH er 6,5 til 7. Ved planlegging av gjødsling til asparges må man ta hensyn til jordart, jordanalyser og forgrøde.

Asparges har et særlig stort gjødselbehov andre året etter utplanting fordi det da skjer en kraftig utvikling og tilvekst av rotsystemet.

Generelt gis hovedtyngden av nitrogenet etter avsluttende høsting i siste halvdel av juni. Det går tre til fire år før kulturen er ferdig etablert og man kan begynne å høste.

Første året kan man gi all gjødsel fra starten før planting, men det er aktuelt å dele nitrogen- og kaliumtilførselen på lett jord (50 % vår og 50 % siste halvdel av juni). 

Andre året kan man med fordel dele nitrogen- og kaliumtilgangen (60 % vår og 40 % siste halvdel av juni). 

Fra tredje året bør hovedtyngden av nitrogenet (65%) gies etter avsluttet høsting, mens fosforet og kaliumet kan gis fra våren av. Vårgjødslingen kan gis tidlig om våren før skuddene bryter jorda. Fortsatt kan kalium deles hvis det dyrkes på lett jord. 

Av andre næringsstoffer bør man spesielt merke seg magnesium og bor. Er innholdet av magnesium lavt (Mg-Al under 6-8) bør det gis ekstra magnesium. Tilskudd av bor kan gis hvis borinnholdet i jorda er lavt eller pH er høy. 

Fullgjødsel® 8-5-19 mikro er bl.a. rik på bor og magnesium. Ved behov for mer bor, kan YaraLiva Nitrabor brukes i stedet for vanlig Kalksalpeter, YaraVita Magtrac og YaraVita Bortrac kan sprøytes ut som bladgjødsling ved behov for ekstra h.h.v. magnesium og bor i sesongen.