Kalking og pH

Kalking ved behov er nødvendig for å sikre riktig pH i jorda. Jordas pH påvirker tilgjengeligheten av næringsstoffene og dermed plantenes vekst.

 

Jordsmonnet er utsatt for forsuring 

Mye av den norske dyrkingsjorda er sur fra naturens side. I tillegg er jordsmonnet utsatt for forsuring forårsaket av naturlige prosesser og menneskelig aktivitet: 

  • Nedbryting av organisk materiale 
  • Utvasking etter nedbør 
  • Sur nedbør
  • Bruk av ammoniumholdig mineralgjødsel 

Nitrogenholdig gjødsel virker forsurende fordi ammonium-N omdannes til nitrat-N via en prosess som kalles nitrifikasjon. YaraLiva® KALKSALPETER™, med sitt høye innhold av nitrat-N, er den eneste gjødseltypen som bidrar til å heve pH i jorda. Bruk av husdyrgjødsel har liten innvirkning på jordas pH-tilstand. 

Kalktilstanden er viktig næringsstoffene tilgjengelighet 

I sur jord er det høy konsentrasjon av aluminiumioner (Al3+), dette hemmer rotveksten. Det blir korte, klubne røtter og redusert opptak av vann og næringsstoff. Både ved for lav og for høy pH er det næringsstoff som blir lite tilgjengelig for plantene. Næringsstoffene er generelt lettest tilgjengelige i intervallet pH 6,0 - 7,0 og de fleste jordbruksvekster trives best ved et slikt pH-nivå. 

Figuren under viser sammenhengen mellom pH i mineraljord og tilgjengelighet av ulike næringsstoff.

Næringsstoffer: Gradvis bredere fargefelt illustrerer at næringsstoffene blir lettere tilgjengelig. 

 

Kalkbehovet vurderes best ut ifra jordanalyser 

Det anbefales at man sjekker jordas pH-nivå ved å ta jordprøver hvert 4.-5. år. Nivået på pH skal som hovedregel tilpasses den veksten i vekstskiftet som har høyest krav til pH. For korn vil det si bygg, mens det i engdyrkinga er kløver.  

Innen korn vil derfor bygg styre pH-kravet selv om det andre år dyrkes andre vekster på de samme arealene. Ved hvilken pH det er behov for kalking avhenger også av jordart. Tallene i tabellen på neste side viser laveste anbefalte pH for at det ikke skal påvirke avlingen av bygg negativt (kilde: Tore Krogstad, NMBU). 

Nivåene for pH i tabellene under angir anbefalt minimums-pH for bygg på ulike jordarter og innhold av organisk materiale jorda. 

1. Ved moldinnhold 13-20 % reduseres kravet med 0,2 pH-enheter
2. Jord med til og med 9% leire (morene)

Siden tabellene angir minimums-pH bør ønsket pH være 0,3 enheter høyere for å unngå negative effekter før neste kalkingsrunde. Jordanalysestatistikk viser at det er store arealer i Norge der pH er så lav at optimale avlinger ikke oppnås.  

Kalkmengde 

Kalking innebærer oftest tilføring av basiske kalsiumforbindelser. Det som primært skjer ved kalking er nøytralisering. OH- og CO3 2- fra kalk legger beslag på H+-ioner. H+ og Al3+ ioner på ombyttingskomplekset blir erstattet av Ca2+ (eller Mg2+). Den kalkmengden som skal til for å heve pH i jorda, er avhengig av jordas bufferevne. Bufferevnen er igjen avhengig av leirinnholdet og av humusinnholdet. 

Tabellen over viser kalkbehov i kg CaO pr. dekar for å øke pH med 0,1 enhet (kilde: Tore Krogstad, NMBU). 

Eksempel: For en kalktype som inneholder 50 % CaO, trengs det 90 kg kalk på moldholdig lettleire for å heve pH med 0,1 enhet. 

 

Veiledende kalkverdi 

Ved vurdering av kalktypers kvalitet, må man ta hensyn til følgende faktorer: Innhold av kalsium og magnesium Findelingsgraden Kalkens hardhet/oppløselighet/vanninnhold Disse faktorene summeres opp i begrepet kalkverdi. Den forteller hvor mye kalk som vil oppløses i jorda og har kalkvirkning over et visst tidsrom. Ved å angi kalkverdien etter 1 år og 5 år, får man et inntrykk av hvor raskt kalken virker og samtidig langtidseffekten. Kalkverdi brukes også for å beregne mengde kalk som trengs for å øke pH til ønsket nivå. Mengde kalk = (CaO-behov i kg/kalkverdi 1 år) x 100. For å beregne nødvendig kalkmengde for å heve pH til ønsket nivå skal man altså bruke kalkverdi 1 år.
Ved å dividere kalkprisen med kalkverdien, finner man prisen pr. kg virksom kalk som kan brukes til sammenligning av pristilbud på ulike kalkingsalternativ. 
Tabellen over viser kalkbehov i kg CaO pr. dekar for å øke pH med 0,1 enhet (kilde: Tore Krogstad, NMBU). 


Variert kalking
 

Innen et skifte varierer pH, dette er gjerne knyttet til forskjellige jordtyper og/eller ulik dyrkingshistorikk. Kalking med lik mengde over hele skiftet kan bli feil på betydelige deler av skiftet. Med grunnlag i posisjonsbestemte jordprøver, som får fram variasjonene, kan en få utarbeidet kalkingskart og styrefiler som sikrer riktig mengde kalk på rett sted. Dette gir jevnere plantevekst og er også et godt klimatiltak.