Ribes

Ribes omfatter solbær, rips og stikkelsbær.

For å få en rask etablering av bærbusken er det viktig at jorda er i god næringsbalanse, men ellers er gjødslingsbehovet det første året relativt lite. 

Buskenes vekst former en sortsforskjell i solbær. Moderat nitrogengjødsling til sorter med utbredt vekstform og myke greiner er viktig for ikke å få for mye vegetativ vekst og for hengende greiner.

For å ha en best mulig styring med nitrogengjødslinga i planteåret bør en velge en gjødseltype med ganske lavt N-innhold, f.eks. Fullgjødsel® 12-4-18 mikro eller Fullgjødsel® 8-5-19 mikro. Tilleggsgjødsling med Kalksalpeter utover i sesongen blir da ofte riktig for å få en bra avling. 

Solbær kan, bedre enn rips og stikkelsbær tåle klorholdig gjødsel, men vanligvis tilrås klorfattig gjødsel også i solbær. Forsøk med gjødselvanning til solbær har gitt en rask etablering av plantene, og god avlingsøkning de 2-3 første avlingsårene. 

Bruk Kristalon Indigo eller Brown + YaraLiva Calcinit som i jordbær. 

Den positive effekten på avlinga har avtatt noe etter hvert som feltene har blitt eldre, noe som kan tyde på et behov for å gi vann og næring til en større del av rotvolumet. 

Ved tørrgjødsling i Ribes-artene bør en benytte stripegjødsling for å redusere gjødselforbruket. Permanent grasdekke i kjøregangene og ei vegetasjonsfri stripe i planteradene blir nå tatt i bruk også i disse kulturene. Gjødslingsbehovet avhenger da av bredden på den vegetasjonsfrie stripa. 

Dekking med svart eller brun plast i planteradene gir raskere mineralisering av organisk materiale i jorda og økt tilgang på nitrogen, særlig de første årene etter planting. For lite kalium kan føre til ujevn bærmodning og redusert bærkvalitet. Del nitrogengjødslinga også i bærårene: 2/3 av sesongens nitrogenbehov tilført vår og forsommer når skuddveksten er størst. Den siste tredelen tilføres etter høsting. Slik høstgjødsling fører til styrking av knoppene som skal gi blomster og bær året etter.

Gjødslingseksempel til solbær og rips

i kg/daa Avling N P K
Gjødselnorm for solbær og rips 800   8 2 9

Gjødslingsforslag til solbær og rips i bæring på moldfattig jord i god K-tilstand, plastdekket og gras i kjøregang

  N P K
Grunngj. 45 kg Fullgjødsel®12-4-18 mikro 5,0 2,1 7,7
Delgj. 20 kg Kalksalpeter 3,1    
Gjødselvanning gjennom drypp til solbær KristalonBrown, ledetall = 1 YaraLivaCalcinit