Morell

Med gjødselvanning, tørrgjødsling og bladgjødsling.

Gjødselnorm morell, kg/daa

Nitrogen Fosfor Kalium
9(6-14) 9(6-14) 10(5-15)

Bladanalyser, optimalverdier er 

N P K Ca Mg B Zn Mn
2,5-3,0 0,15-0,3 1,5-2,5 1,0-2,5 0,3-0,6 20-50 20-50 30-160

Enkelte næringsstoffers rolle i morellproduksjon:

Nitrogen – bidrar til bladvekst og til avlings- og fruktstørrelse

Kalium – bidrar til bærkvalitet, smak, størrelse og farge, men også god overvintring 

Kalsium – viktig for kvalitet og holdbarhet. Beskytter mot skadegjørere og sprekking 

Bor – viktig for pollinering og dermed avlingsstørrelse. Motvirker fruktsprekking 

pH -Optimal pH 5,5 - 6,0. Juster pH i jorda med kalking før planting hvis pH er for lav. Hvis pH er for høy, er bladgjødsling med mikronæring spesielt viktig. 

Grunngjødsling

Mengde og type grunngjødsling er avhengig av dyrkningsteknikk, jordtype, næringsstatus i jorda. Fullgjødsel®12-4-18 mikro eller Fullgjødsel® 8-5-19 mikro er godt egnet fordi de er klorfattige, er moderat i N-innhold, god blanding av nitrat og ammonium, rike på K, Mg og mikronæringsstoffer. Gi en begrenset mengde Fullgjødsel® tidlig om våren. 

Gjødselvanning 

Gjødselvanning er godt egnet til å gi riktig mengde plantenæring i rett tid og på rett sted. Gjødselvanning gjennom dryppvanningssystem kan gjøres på ulike måter. Sikrest resultat fås ved å gi alle næringsstoffene i næringsløsning utover sesongen. Lag én stamløsning med YaraLiva Calcinit (Ca og N) og en annen stamløsning med de andre næringsstoffene (Kristalon). De kan gis samtidig hvis en har injektor som ikke blander stamløsninger før de fortynnes. Fordi bufferevnen i jord er stor, vil næringstilførsel med Kristalon den ene uken og YaraLiva Calcinit den andre, gi fullgod næringstilførsel for morellrøttene på mange jordtyper. 

YaraLiva,Calcinit og Kristalon Indigo (9-5-25+Mg og mikro), Kristalon Plus (8-3-27+Mg og mikro) eller Kristalon Brown (4-4-20)+Mg og mikro) er de mest aktuelle gjødseltyper til gjødselvanning i morell. Krista-K Plus kan erstatte Kristalon som kaliumgjødsel, men den gir kun kalium og nitrat.

Ledetall 

Vær alltid bevisst på antall kg gjødsel som gis. Ledetall sier bare noe om styrken på næringsløsningen som gis, men ingenting om hvor mye næring som gis totalt pr arealenhet. Av hensyn til miljøet og planteveksten er det like viktig å ha kontroll med mengde gjødsel som gis gjennom gjødselvanning, som ved vanlig tørrgjødsling. 

Gjødseltypene foreslått til gjødselvanning ovenfor gir omtrent ledetall 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning i rent vann. Det vil si at dersom 10 kg gjødsel løses til 100 liter stamløsning, og deretter fortynnes 1:100, så vil det gi 1 o/oo løsning.

Ledetall i utgående gjødselvann kan gjerne være 1,2-1,5 dersom jorda er tørr. Ved økende jordfuktighet kan ledetall øke. Det antas at ledetall 5 tåles på jord som er fuktmettet, det vil si når trærne trenger næring, men ikke mer vann. 

Gjødseljustering i sesongen i forhold til jordtype og værforhold

I vekstsesongen er det enkelt å justere næringstilførsel etter behov. Behovet kan endres mye med vær og temperatur. På moldrik jord kan det i varme perioder være mye mineralisering av nitrogen, da er det bra å bremse N-tilførsel gjennom gjødslingen ved å redusere Calcinit-gjødslingen. Etter mye nedbør og utvasking, spesielt på lett jord, kan det være behov for å ”fylle opp” nitrogen, evt også K, Mg og mikro (Kristalon). 

En slik styring av næringstilførsel vil kunne hindre sprekking, sikre god smak, store frukter med god holdbarhet og redusere faren for enkelte soppsykdommer.

Jern vanntilgang 

Det er generelt viktig å unngå ujevn vanntilgang, men i enkelte perioder av sesongen er det ekstra viktig. 

Tørke i celledelingsperioden fører til redusert størrelse og mer kartfall. Tørke de siste fem ukene før høsting reduserer også størrelsen. Ujevn vanntilgang fra frukten begynner å få farge fører til mer sprekking. 

Det er en fordel å ha utstyr for måling av jordas vanninnhold, og under dekkesystem er dette helt nødvendig. Watermark-sensorer måler hvor mye røttene må suge for å få tak i vann, målt i kiloPascal (kPa). 

Normer for watermark-målinger som gir optimal vanntilgang er: Blomstring – 4 uker etter: 10-30 kPa, Etter kartfall – Lys rød farge: 40-80 kPa, Fruktsvelling: 10-30 kPa

Plan for gjødselvanning 

Nedenfor ses et eksempel på en uke-basert plan for gjødselvanning med næringsbalanser justert i forhold til antatte behov gjennom sesongen. Næringstilførselen kan og bør justeres ved behov underveis i sesongen. 

Start med å definere hvilket næringsbehov morellhagen har totalt for sesongen. Deretter vurderes grunngjødslingen. Næringen i denne trekkes fra totale næringsbehovet. Resten av behovet fordeles på gjødselvanning og resten av sesongen. Dersom den ønskes å gi vesentlige mengder av NPK i bladgjødsling, bør dette inn i regnestykket.

Måned Ukenr. Gjødsel Kg prod/daa N kg/daa P kg/daa K kg/daa
Næringsbehov for hele sesongen     9 2 10
Grunngjødsling Fullgjødsel®12-4-18 mikro 25 2,75 1,25 4,5
Mai 21 YaraLiva™Calcinit 3 0,47    
Juni 22 YaraLiva™Calcinit 3 0,47    
Juni 23 Kristalon™ Indigo 5 0,26 0,15 0,75
Juni 24 YaraLiva™Calcinit 5 0,78    
Juni 25 YaraLiva™Calcinit 5 0,78    
Juni 26 Kristalon™ Indigo 5 0,43 0,25 1,25
Juli 27 YaraLiva™Calcinit 5 0,78    
Juli 28 Kristalon™ Indigo 5 0,43 0,25 1,25
Juli 29 Kristalon™ Indigo 5 0,43 0,25 1,25
Juli 30 YaraLiva™Calcinit 5 0,78    
Aug 31 Kristalon™ Indigo 3 0,26 0,15 0,75
Aug 32 Kristalon™ Indigo 3 0,26 0,15 0,75
Aug 33 Kristalon™ Indigo 3 0,26 0,15 0,75
Sum N,P og K tilført gjødsel    8,82 2,43 10,5

Bladgjødsling 

Bladgjødsling, der gjødsel løses i vann og sprøytes ut på bladverk, har rask virkning. Men kun små mengder tas opp på denne måten. Bladgjødsling er derfor godt egnet til mikronæring, og til små mengder næring som skal treffe rett tid, på rett sted på planta og i riktig mengde. Bruk vanlig sprøytevett, unngå sterkt solskinn, ekstrem varme osv. 

Bladgjødslingskalender morell 

Denne kalenderen gir en enkel veiledning i hvilke gjødseltyper, dosering og sprøytetidspunkt, men den er selvsagt ikke utfyllende. Dosering er angitt i ml eller liter YaraVita-gjødsel pr daa, i 20-100 liter vann. 

YaraVita type          
Mai Juni Juli August September
Zintrac 15 ml ved knoppsprett og ved kronbladfall   100 ml før bladgulning
Seniphos 1 liter 2-5 behandlinger med 10-14 dagers inervall fra kronbladfall        
Mantrac 200-400 ml etter blomstring      
Bortrac 100-200 ml før og etter blomstring i 15 l vann/daa   200-300 ml før bladgulning i 15 l vann/daa    
Mantrac Pro 75 ml etter blomstring og kartstadiet   75 ml etter høsting    
Stopit     1 liter 2-3 ganger med 7-10 dagers intervall når bæra er under utvikling    
Croplift   250-500 g/daa i juni, gjentatt i juli på unge trær      
Urea       3 x 1 kg etter høsting  
Yara LivaCalcinit kan bladgjødsles ved behov for N og Ca, både tidlig og seint i fruktutviklingen.