Jordbær

Norske jordbær har to hovedutfordringer i forhold til jordbærdyrking i andre land: Den norske vinteren med fare for frostskader og et jordbærsortiment med utfordrende kort holdbarhet.

Det norske jordbærsortimentet har generelt bær med dårligere holdbarhet enn andre lands hovedsorter. Våre sorter har god smak og er mer frostherdige enn f.eks. Elsanta. Disse konkurransefordelene må understrekes og svakhetene reduseres v.hj.a. dyrkingsteknikk og gjødsling. I tillegg må avlingsnivået økes for å bedre økonomien til dyrkerne. 

Gjødslingsstrategien må derfor ta hensyn til disse faktorene slik at vi kan beholde og videreutvikle en konkurransesterk produksjon. For å oppnå bedre holdbarhet på bærene, er mindre utsatt for gråskimmel, har god smak, stor avling og lite frostskader bør vi: 

  • dele opp gjødslingen mer for å redusere avrenningstap og bedre kontrollen med hva plantene har tilgjengelig gjennom vekstsesongen
  • bevisstgjøre at gjødsel ikke bare er nitrogen, og at N-mengdene må tilpasses behov
  • øke gjødselnormen for kalium for å bedre holdbarhet og smak på avlinga gi mer kalium og fosfor om høsten for å styrke plantene i blomster-initieringsfasen, men holde igjen på nitrogen for å sikre overvintringen av plantene
  • være bevisst kalsium sin rolle i celleveggene og som en kvalitetsforbedrer, også i motstandsevnen mot gråskimmel 
  • gi litt mer mikronæring og tilstrekkelig magnesium for å sikre god pollinering, god vekst, avlingsmengde og -kvalitet, og bruke klorfattig gjødsel. 

Ved vurdering av gjødslingsbehov i et jordbærfelt må følgende faktorer vurderes nøye:

Næringsinnhold i jord (jordanalyse) Hva er allerede til stede for plantene
Jordtype Evne til å holde på næringsstoffene og vann, og drenering
Periode i omløpet Nyplanting eller bærår
Sort Korona vil ha mer næring, spesielt N, enn for eksempel Senga Sengana
Geografi Frostfare, periode fra høsteavslutning til innvintring, vårfrost
Klima Temperatur, nedbørsmengde og- fordeling, utvaskingsfare osv.
Erfaring fra tidligere Hva har plantene vist med tidligere gjødslingspraksis
Teknisk opplegg Dryppvanning med opplegg for gjødselvanning eller vanlig tørr gjødsling med gjødselspreder

 Gjødselnorm for hele sesongen i bærårene for de vanligste jordbærsortene 

i kg/daa N P K
Senga Sengana og Polka 8 2 11
Korona og Bounty 10 2 13