Jordbær

Jordbær kan dyrkes tradisjonelt på friland med granulert gjødsel eller på mer eller mindre avansert vis med gjødselvanning fra opphøyde bed på friland, til renner med substrat i tradisjonelt veksthus. I dag anbefales dyrking med gjødselvanning og mest optimalt er det med table-top og renner i plasttunnel eller veksthus. Med gjødselvanning kan man gjødsle og vanne med komplette næringsstoffoppløsninger gjennom hele vekstsesongen.

Tradisjonell dyrking på friland

Jordbær skal gjødsles med granulert NPK-gjødsel supplert med Kalksalpeter. Yara anbefaler klorfri YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro /YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro, samt YaraLiva KALKSALPETER (TROPICOTE) eller YaraLiva NITRABOR (Kalksalpeter med bor).

Gjødselmengde avhenger av sort, forventet avling, plantetidspunkt, jordsmonn m.m. Jordprøver bør tas ut, innen endelig gjødselplan legges. For å redusere utvasking og sikre, at planter har tilstrekkelig gjødsel gjennom hele sesongen, bør gjødselen fordeles utover i sesongen.

I moderne jordbærdyrking er det viktig å unngå overdreven gjødsling med nitrogen. For å sikre smak og bedre holdbarhet skal kaliummengden økes. Etter blomstring og ut på høsten vil tilstrekkelig mengde fosfor og kalium sikre blomsterdannelsen. Økt mengde av kalsium vil styrke celledannelse og på den måten forebygge gråskimmel.

Gjødsling med mikronæring kan være nødvendig. Se avsnittet med bladgjødsling. Spesielt bor, sink, jern og mangan er viktig for jordbær.

Anbefalt gjødselnorm til jordbær er: 

  N  P  K  Mg  Ca 
Kg/daa  5-8  1,5-2,0  10,0-12,0  1,0-1,5  3,0-5,0 

 

Gjødslingsforslag: 

YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro/YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro tilføres med 15-35 kg/daa om våren og med 25 kg/daa umiddelbart etter høsting. YaraLiva KALKSALPETER (TROPICOTE)/YaraLiva NITRABOR tilføres to ganger med 15 kg/daa mellom blomstring og høsting. 

Bladgjødsling av jordbær

Dyrking av jordbær på friland vil i de fleste tilfeller kreve et supplement av bladgjødsling for å oppnå høy avling, sikre kvalitet og god holdbarhet. Det kan være aktuelt å bladgjødsle med kalsium, magnesium, jern, mangan, bor, zink, silisium eller en blanding av både makro- og mikronæring.

Yara har et stort utvalg av bladgjødseltyper, som vil kunne dekke disse behov. Bladgjødseltyper fra Yara selges under navnet YaraVita. Yara vil være behjelpelige med utarbeiding av skreddersydde gjødselplaner for bladgjødsling. Bladgjødsling vil være mest aktuelt på våren og høsten, hvor kulde og store nedbørsmengder vil hemme opptak av spesielt mikronæring gjennom røttene.

Gjødselvanning i jordbær

Det fins mange jordbærsorter. I teorien har hver sort sitt eget behov for gjødsling, men i praksis kan de samme gjødseltyper med få justeringer brukes i de fleste sorter. Jordbærplanter har i utgangspunktet bruk for to forskjellige gjødselresepter. En resept som skal brukes fra veksten starter på våren og frem til begynnende blomstring og en annen resept fra blomstring og frem til høstingen er ferdig. Den første planen kalles for den ”vegetative planen” og den andre for den ”generative planen”. Den vegetative planen har et lavt K/N forhold på ca. 1,1, mens den generative har et høyt K/N forhold på ca. 1,7. Yara har gjødslingsstandarder for alle vekstfaser og kan være behjelpelig med gjødslingsstandard og gjødselplan for nettopp din kultur.

Til jordbær anbefales at man som utgangspunkt bruker YaraTera KRISTALON INDIGO, YaraTera KRISTALON BROWN, og YaraTera KRISTALON PLUS.

Rett pH i torven (eller alternativt dyrkingsmedie) er meget viktig. Utvannet pH bør alltid ligge mellom pH 5,5 og 5,8. Har man mye bikarbonat (HCO3-) i råvannet, skal det brukes en del salpetersyre for å oppnå rett utvannet pH, og det kan være nødvendig å tilføre en meget begrenset mengde ammoniumnitrogen for å opprettholde rett pH i torven. Hvis man velger selv å blande gjødsel, anbefales det at man bruker YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA (ammoniumnitrat) for å justere pH.

Gjødselplaner til jordbær kan naturligvis også sammensettes ut fra de enkelte YaraTera Krista™ produktene samt YaraTera REXOLIN APN kjelatert mikro blanding. Uansett om det velges en løsning med YaraTera Kristalon™ eller en løsning med YaraTera Krista™ produkter, skal det som minimum brukes en løsning med to gjødselkar. I det andre gjødselkaret skal det brukes YaraTera CALCINIT kalsiumnitrat (kalksalpeter). Nitrogenbalansen og K/N forholdet justeres ved å regulere på forholdet mellom gjødslinger i de to gjødselkarene. Basert på råvannsanalyse fra det enkelte gartneri utarbeider Yara gjerne gjødselplaner.

Ledetallsstyring

Jordbærplantenes behov for gjødsel er størst fra begynnende vekst og frem til blomstring. For de fleste sorter gjelder det, at man starter med et ledetall på 1,5-1,7 mS/cm og langsomt øker til 2,0-2,5 mS/cm. Fra blomstring faller behovet for gjødsel og ledetallet senkes langsomt til ca. 1,5 mS/cm. Har man høyt ledetall i råvannet, skal ledetallet generelt være høyere enn hvis man har lavt ledetall.

For å kunne gjødsle korrekt, anbefales det å måle ledetallet og pH fra drensvann minimum annenhver dag og justere etter det. Det er viktig at ledetallet ikke stiger til over 2,7 mS/cm i drensvannet. Jevnlige analyser for fullstendig næringssammensetning i dyrkingsmediet anbefales også. Yara kommenterer gjerne på disse. Vær oppmerksom på at anbefalt ledetall kan variere litt fra sort til sort, og årstid til årstid. Spør gjerne Yara til råds vedrørende dette.

Vanning

Korrekt vanningsstrategi er meget viktig i moderne jordbærproduksjon. Næringsmangel og mange kulturrelaterte problemer skyldes oftest overvanning og for lite oksygen til røttene. Det anbefales at vanninnholdet i dyrkingsmediet vurderes i forkant av hver vanning. Dyrkingsmediet må aldri bli for vått.
For å sikre ensartede planter med et godt rotnett tidlig i vekstsesongen er det meget viktig at det ikke vannes om natten. Dyrkingsmediet skal tørke ned med 15-20 % over nattperioden. Hold godt øye med dette og juster stopp- og starttidspunkt for vanning. Senere når fruktutviklingen starter, skal det vannes mer. Vann % over natten skal nå kun falle med 10-12 %.

I dagperioden vannes det etter lys (innstråling). Det enkleste er å basere lysvanning etter joule/cm2. På regnværsdager/dager med liten innstråling bør vanning styres etter maksimum pausetider i kombinasjon med innstråling.

Spesialgjødseltips

Som forsikring mod jernmangel anbefales det å tilsette 0,5 mg HBED 6 % jernkjelat pr. liter gjødselvann. Yara anbefaler YaraTera REXOLIN X60.

Meldugg er ofte et stort problem i jordbærkulturen. Forsøk samt praktisk erfaring har vist at bladgjødsling med silisium i form av ACTISIL kan forebygge meldugg, gi sterkere planter og øke avling. ACTISIL inneholder i tillegg til silisium også kolin, som naturlig styrker planteceller. Jordbærplanter opptar silisium og kolin gjennom bladene.

Behandling med ACTISIL skal skje fra blomstring. Det anbefales 4 behandlinger med 10 dagers mellomrom. Dosering pr. gang er 40 ml pr. daa.

Vitenskapelige forsøk i Holland har vist at polyfosfat har positiv effekt på jordbærplanter med følgende fordeler:

  • Bedre og sterkere rotsystem med økt opptak av spesielt kalsium og magnesium
  • Forebygger soppsykdommer
  • Sterkere planter i hurtigere vekst
  • Ensartede planter
  • Mørkere blader og ingen mangelsymptomer
  • Sunnere og mer motstandsdyktige planter
  • Økt produksjon både kvantitativt og kvalitativt

Yara selger et polyfosfat med en helt unik kjedelengde som sikrer at alle fordeler med polyfosfat oppnås. Produktet selges som YaraTera SUPER FK 30.

YaraTera SUPER FK 30 inneholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produktet er pH nøytralt og enkelt å bruke sammen med YaraTera Kristalon™. YaraTera SUPER FK 30 tilsettes stamløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogjødseltyper.

Super FK produktet holder samtidig vannings- og dryppsystemer helt rene.