Eple

Gjødslingen skal gi god vekst, smakfull, velformet frukt med riktig farge og størrelse. Sørg for en kaliumrik og frisk plante som klarer en god blomsterintiering og er sterk mot frost og vinterskader.

Ved gjødslingsplanlegging bør gjødselnormen justeres med basis i følgende faktorer: 

 • Sort, dyrknings- og gjødslingsteknikk, dekking, alder på felt
 • Jordanalyse 
 • Bladanalyser 
 • Skuddlengdevurdering 
 • Vær og klima 
 • Bondens egen erfaring 

Gjødslingsnorm til eple (trær i bæring)

kg/daa N P K
Eple, normal vekst 2 - 2,5 1,5 - 2 7 - 9
Eple, svak vekst 1,5 - 2 1,5 - 2 7 - 9

 

Noen næringsstoffers rolle i epleproduksjon 

 • Nitrogen: bidrar til bladvekst og til avlings- og fruktstørrelse 
 • Kalium: bidrar til fruktkvalitet, smak, størrelse, farge og god overvintring 
 • Kalsium: viktig for kvalitet og holdbarhet, ikke minst forebygge prikksyke 
 • Magnesium: styrker knopper og vekst, reduserer fruktfall 
 • Bor: viktig for pollinering og fruktsetting 
 • Mangan: bidrar til avlingsstørrelse og god fruktfarge 
 • Sink: styrker knopper og tidlig bladutvikling, bedrer fruktfarge 

pH 

Optimal pH 5,5 - 6,0. Juster pH i jorda med kalking før planting hvis pH er for lav. Hvis pH er for høy, er bladgjødsling med mikronæring spesielt viktig. 

Gjødsling 

Mengde og type grunngjødsling er avhengig av dyrkningsteknikk, jordtype, næringsstatus i jorda. 

Fullgjødsel®12-4-18 mikro eller Fullgjødsel® 8-5-19 mikro er godt egnet fordi de er klorfattige, har moderat N-innhold, gir god blanding av nitrat og ammonium, og rik på K, Mg og mikronæringsstoffer. 

Gi en begrenset mengde Fullgjødsel® tidlig om våren. I vekstsesongen kan næringstilførsel justeres etter behov. Behovet kan endres mye med vær og temperatur. 

Etter mye nedbør og utvasking, spesielt på lett jord, kan det være behov for å ”fylle opp” med nitrogen (YaraLiva Nitrabor), evt også kalium, magnesium og mikronæringsstoffer ved hjelp av for eksempel Fullgjødsel® 8-5-19 mikro. 

På moldrik jord kan det i varme perioder være mye mineralisering av nitrogen, da er det bra å bremse N-tilførsel gjennom gjødslingen ved å redusere Kalksalpeter -gjødslingen. 

En slik styring av næringstilførsel vil kunne sikre god smak, store frukter med god holdbarhet og redusere faren for enkelte soppsykdommer.