Potteplante

Potteplanter dyrkes normalt i gjødslet og kalket torv. Utover gjødsel fra torven behøver plantene gjødsel ved hver vanning. Samtlige næringsstoffer bør tilføres. Samtidig er det meget viktig å ha fokus på riktig pH, slik at alle næringsstoffene kan opptas av plantene.

Gjødsling av potteplanter

Det fins mange arter av potteplanter. I teorien har hver art sin eget behov for gjødsel, men i praksis kan de samme gjødseltypene brukes til en lang rekke potteplanter. Yara har gjødselstandarder for samtlige arter av potteplanter og kan være behjelpelig med gjødselstandard og gjødselplan for nettopp din kultur.

I potteplantenes vekstperiode og frem til knoppdannelse er gjødselbehovet størst, siden det her utelukkende er snakk om vegetativ vekst. Fra knoppdannelse og blomstring faller behovet for gjødsling betydelig.

Rett pH i torven er meget viktig. Utvannet pH bør alltid ligge mellom 5,5 og 5,8. Har man mye bikarbonat (HCO3-) i råvannet, er det oftest nødvendig å tilføre en del av nitrogen som ammonium-nitrogen for å kunne regulere til rett pH i torven (les mer om pH-kontroll her). 

Til potteplanter anbefales det, at man som utgangspunkt bruker YaraTera KRISTALON INDIGO. Har man et gartneri med mye bikarbonat (HCO3-) i råvannet, eller kulturer som har krav til lav pH, anbefales YaraTera KRISTALON PURPLE, som har et høyt innhold av ammonium-nitrogen. Hvis man velger selv å blande gjødsel anbefales det, at man bruker YaraTera Substrafeed Amnitra (flydemde ammoniumnitrat) for å justere pH.

Potteplantegjødsling kan naturligvis også sammensettes ut fra de enkelte YaraTera™Krista™ produkter  samt YaraTera REXOLIN APN kjelatert mikroblanding.
Uansett om det velges en løsning med YaraTera™Kristalon™ eller en løsning med YaraTera™ Krista™ produkter, skal det som minimum brukes en løsning med to gjødselkar. I det andre gjødselkaret skal det brukes YaraTera CALCINIT kalsiumnitrat (kalksalpeter). Nitrogenbalansen og K/N forholdet justeres ved å regulere på forholdet mellom de to gjødselkarene.
Basert på råvannsanalyse fra det enkelte gartneri utarbeider Yara gjerne gjødselplaner.

Ledetallsstyring

Potteplanters behov for gjødsel er størst fra potting og frem til knoppdannelse. For de fleste arter gjelder det, at man starter med et ledetall på 1,5-1,7 mS/cm ved potting og langsomt øker til ca. 2,0 mS/cm. Fra knoppdannelse faller behovet for gjødsel og ledetallet senkes langsomt frem til salg. Før salg kan ledetallet fint falle til under 1 mS/cm.

For å kunne gjødsle korrekt, anbefales det å måle ledetallet og pH fra pressvann fra torven to ganger pr. uke og justere etter dette. Det er viktig at ledetallet ikke stiger til over 3 mS/cm i pressvann fra torven. Jevnlige analyser for fullstendig næringssammensetning i torven anbefales også. Yara kommenterer gjerne på disse.

Hver oppmerksom på, at anbefalt ledetall kan variere litt fra art til art og årstid til årstid. Spør gjerne Yara til råds vedrørende dette.

Vanning

Korrekt vanningsstrategi er meget viktig i moderne potteplanteproduksjon. Næringsmangel og mange kulturrelaterte problemer skyldes oftest overvanning og for lite oksygen til røttene. Det anbefales, at vanninnholdet i torven vurderes i forkant av hver vanning. Fra 15. september frem til 1. april skal plantene alltid holdes på den tørre side.

Ved vanning med flo-fjøre system er det meget viktig, at vannet ikke står for lenge på bordene. Maksimalt 20 minutter er anbefalt.

Spesielle anbefalinger

Ekstra jern

Jern-mangel i potteplanter kan være vanskelig helt å unngå, selv om rett pH opprettholdes. Som forsikring mot jernmangel anbefales det, at man alltid tilsetter 0,5 mg EDDHA eller HBED 6 % jernkjelat pr. liter gjødselvann. Yara anbefaler YaraTera REXOLIN X60.

Ekstra kalsium

Ved behov for ekstra kalsium f.eks. ved akutt kalsiummangel kan bladgjødsling anbefales. Yara har en lang rekke bladgjødseltyper. Produktene heter YaraVita™ og flere av dem inneholder kalsium, som kan opptas gjennom bladene.

Spør Yara om råd angående hvilket YaraVita-produkt som passer for nettopp din kultur.

Polyfosfat

Vitenskapelige forsøk i Holland har vist, at polyfosfat har positiv effekt på potteplanter med følgende fordeler: 

  • Bedre og sterkere rotsystem med økt opptak av spesielt kalsium og magnesium 
  • Forebygger soppsykdommer 
  • Sterkere planter i hurtigere vekst
  • Ensartede planter
  • Mørkere bladeog ingen mangelsymptomer
  • Sunnere og mer motstandsdyktige planter 

Yara selger et polyfosfat med en helt unik kjedelengde, som sikrer, at alle fordeler med polyfosfat oppnås. Produktet selges som Super FK™ og markedsføres som YaraTera SUPER FK 30.

YaraTera SUPER FK 30 inneholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produktet er pH nøytralt og enkelt å bruke sammen med YaraTera™ Kristalon™.  YaraTera SUPER FK 30 tilsettes stamoppløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogjødseltyper. Det holder samtidig vannings- og dryppsystemer helt rene.