YaraVita GRAMITREL - Bedre å forebygge mangel enn å kurere

Når det gjelder mikronæringsstoff anbefales det å forebygge mangler heller enn å forsøke å kurere etter at skade er skjedd. Yara har utviklet bladgjødslingsprodukter sammensatt med nøkkelnæringsstoff hos ulike vekster. YaraVita GRAMITREL inneholder næringsstoff man ofte finner at mangler i korn.

Kunnskap og forsøk

At det å forebygge er best er ikke noe nytt. For å finne den beste strategien må vi ha kunnskap om næringsbehovet i ulike vekster, og vite under hvilke forhold forsyningen kan være begrenset.

Forsøk gir svar på hvordan næringsstoffene påvirker plantenes vekst og utvikling. Tilstrekkelig tilgang på makronæringsstoff sikres gjennom en god gjødslingsstrategi med YaraMila® Fullgjødsel® som basis og supplering med NS- eller N-gjødsel (YaraBela, YaraLiva) tilpasset behovet i ulike vekster. Mikronæringsstoffene er mer uforutsigbare, ett år kan mangelen være tydelig, mens det året etter tilsynelatende kan være bra tilgang. Men vi har også forhold som gjør mikronæringsmangler forutsigbare og årvisse, for eksempel ved høye pH-verdier og luftig jord (manganmangel).

YaraVita GRAMITREL, er balansert og har et tilpasset innhold, forutsatt at man behandler til riktig mengde og til riktig tid. Har man mer alvorlige problemer med forsyningen av et spesifikt næringsstoff, vil YaraVita- produktet med dette konkrete næringsstoffet være riktig valg, som f.eks. YaraVita MANTRAC PRO hvis man har et årlig problem med manganmangel.

YaraVita-Gramitrel artikkel 2.JPG

Hvor stor avlingsøkning kan jeg forvente?

Det har blitt gjennomført en forsøksserie i høsthvete i England som ble startet opp i fra 2015-2019 og som viser de høyeste avlingsutslagene i hver sort (se tabell 1). Som det framkommer i tabellen vil avlingsutslagene variere fra sort til sort, og også fra sesong til sesong:

Høsthvetesort

Høyeste avingsutslag

LSD-verdi

Standardavvik

JB Diego

+ 30 kg/daa

0.43

0.30

Revelation

+ 38 kg/daa

0.63

0.44

Myriad

+ 40 kg/daa

-

-

Santiago

+ 10 kg/daa

-

-

Leeds

+ 45kg/daa

0.35

0.24

Costello

+ 40 kg/daa

0.25

0.17

Barrel

+ 20 kg/daa

0.30

0.21

Skyscraper

+ 60 kg/daa

0.48

0.33


Riktig tidspunktYaraVita-Gramitrel behandlingstidspunkt.JPG

Timingen er viktig for å oppnå ønsket effekt. Næringsstoffene må tilføres i forkant av at mangelen inntrer, og rett før nøkkelfaser for vekst og utvikling. Anbefalingene finner man på etikettene og i annet informasjonsmateriell fra Yara. Et eksempel på en nøkkelfase i korn er strekningsfasen (fra vekststadium 30-31). Den vanligste årsaken til at effekt uteblir er at bladgjødslingen gjøres for sent.

Megalab

Mangelsymptomer kan være vanskelig å tolke og Megalab planteanalyser er et meget nyttig hjelpemiddel for å identifisere hva som er behovet hos deg. Bruk planteanalyser aktivt for å få mer kunnskap som grunnlag for å optimalisere dine gjødslingsstrategier. Les mer om Megalab her.

 YaraVita Gramitrel ved busking

I Norge er YaraVita Gramitrel, som inneholder mikronæringsstoffene magnesium, mangan, kobber og sink, det mest brukte bladgjødslingsmiddelet i korn. Normal anbefalt dose er 300 ml pr. dekar. Også for YaraVita Gramitrel anbefaler vi tidlig behandling. Dersom hele dosen gis i én behandling, er det optimale tidspunktet å bruke YaraVita Gramitrel på allerede fra buskingsfasen (Z 22). Dersom behandlingen deles i to, er det aktuelt å utføre første behandling tidlig og siste behandling ikke senere enn ved begynnende strekning (Z32).

YaraVita Gramitrel kan blandes med de fleste plantevernmidler, men det er viktig å alltid følge rådene på etiketten og sjekke blandetabellene eller appen Tankmix hvis man er i tvil. Et praktisk tips ved blanding av Gramitrel og Moddus, er å foreta en vannskylling mellom for eksempel hver tredje sprøyte for å unngå partikkeldannelser i pumpe og dyser. I appen Tankmix kan man også bestille en gratis test av brukers blanding hvis den ikke allerede er der, og som regel får man raskt svar.

Ta kontakt og bli med i trekningen av 3 YaraVita kanner