Rutiner for HMS-opplæring i Herøya Industripark / Routines for HSE Training in Herøya Industrial Park

See below for English version

Rutiner for HMS-opplæring ved Herøya Industripark

Alle virksomhetene ved HIP har gått sammen om å lage en felles obligatorisk HMS-opplæring for personer som skal ha adgangstillatelse til HIP. Opplæringen befinner seg i web portalen MunioLMS. Under følger en forklaring til hva som må gjøres for å gjennomføre opplæringen og få adgangstillatelse.

Ta kontakt med Munio hvis du har spørsmål - 47 33 35 14 20 eller  support@muniolms.com. Her er en oversikt over vanlige spørsmål om vårt sikkerhetsklareringsystem: link til side

Når adgang er gitt og opplæring gjennomført, kan adgangskort hentes i vaktsentralen ved Herøya Industripark. For å gjennomføre opplæring og få adgang må følgende gjøres:

 • Åpne opp linken i bunn av denne siden og send det utfylte skjemaet til din kontaktperson eller den tekniske kontaktperson som angitt i ISNetworld. Dette skjemaet er avgjørende for at vi skal kunne gi adgang til Herøya Industripark!
  • NB!! Har brukeren tilgang til Munio?  Husk å sette inn denne mailadressen på skjemaet

 • NY BRUKERE: Gi beskjed til dem som skal ha adgang om å vente på en invitasjonsmail fra Munio. Klikk på linken i invitasjonsmailen og følg anvisning. NB!! Husk å sjekke spamfilteret.
 • EKSISTERENDE BRUKERE: Logg deg inn på Herøya Industripark sin Munio Access side og gjennomfør eventuelle utestående kurs: Herøya Industripark AS - Munio LMS

 

Routines for HSE Training at Herøya Industrial Park

All the companies at HIP have joined forces to create a common mandatory HSE training for people who need personal access to HIP. The training is located on the web portal MunioLMS. Below you will find explanation on how to execute the training and get personal access.

Contact Munio if you have any questions - 47 33 35 14 20 or support@muniolms.com.

By this link, you will find common questions about our security clearance system: link til side
When access is given and training executed, a personal access card will be handed out at the security center at Herøya Industrial park.

To get proper HSE training and personal access the following has to be done:

 • Open the link at the bottom of this page and send the completed form to your contact person or the technical contact person as indicated in ISNetworld. This form is essential for us to be able to grant access to Herøya Industripark!
  • NB!! Does the user have access to Munio? Remember to enter this email address on the form
 • NEW USERS: Tell those who will have access to wait for an invitation email from Munio. Click on the link in the invitation email and follow the instructions.
  • NB!! Remember to check the spam filter.

 • EXISTING USERS: Log in to Herøya Industripark's Munio Access page. Complete any outstanding courses: Herøya Industripark AS - Munio LMS

Rekvirering av adgangstillatelse / Requisition of access permit