Prosedyrer / Procedures

Two engineers talking

Her finner du Yara Porsgrunn sine prosedyrer og Herøya Industripark sine fellesbestemmelser som gjelder spesielt for personer som skal arbeide inne på Yara Porsgrunn sitt område. Relevante prosedyrer er vist i bunn av denne siden, mens vedleggene finner du her (vedlegg siden er under utarbeidelse). NB! Linkene du finner i prosedyrene til vedlegg virker ikke!

For å få tilgang til Herøya Industriparks Fellesbestemmelser, send mail til hip@hipark.no og oppgi kontaktperson for bedriften. Vedkommende vil motta link som kan deles i bedriften for registrering av brukere.

Alle entreprenører er pålagt å sette seg inn i disse prosedyrene og fellesbestemmelsene som inneholder ufravikelige krav i forhold til arbeid inne på Yaras områder. Entreprenøren kan bli forespurt om å levere en HMS plan som dekker oppdraget. Denne skal kunne fremlegges for gjennomsyn og godkjennelse før arbeid settes i gang. Planen skal dekke alle faser av arbeidet og tilfredsstille alle myndighetsbestemmelser. Leverandør forplikter å utarbeide fremdriftsplan og HMS plan som overleveres Yara Porsgrunn senest 1 uke etter bestilling. I tilknytning til arbeidstillatelser skal ”Sikker Jobbanalyse” benyttes i henhold til gjeldene bestemmelser.

Below is a list over relevant Yara Porsgrunn procedures and Herøya Industrial Park's common regulations that shall be followed when operating inside Yara Porsgrunn's premises.

In order to get access to Herøya Industrial common regulations, send an e-mail to hip@hipark.no with contact details.

For the English version of Yara Porsgrunn procedures, please contact your Yara contact person.

Endringer

Endringer 28.01.2022

 • L-210 Ingen nye krav for entreprenører, kun pressiseringer om at AT for planlagt jobb skal signeres 3 arbeidsdager før jobben starter. Se kapittel 4.3.2
 • Endringer er markert i blått

Endringer 19.01.2022

 • L-239 Ingen nye krav for entreprenører, kun krav til hvordan vi i Yara Porsgrunn sikrer at anlegg/utstyr er isolert. Kravene til de entreprenører/utførende står i L-210

Endringer 28.12.2021

 • L-201 Lagt inn hvordan håndtering av security hendelser skal håndteres samt oppdatert hvordan Yara skal rapportere hendelser
 • L-208 Lagt in krav om at alle må ha med seg diphoterine ved håndtering av etsende væsker
 • L-230 Ingen nye krav. Rettet opp referanser
 • L-236 Ingen nye krav. Rettet opp linker (virker kun innefor Yaras nettverk) pga ny versjon av programvare
 • L-237 Ingen nye krav. Rettet opp linker (virker kun innefor Yaras nettverk) pga ny versjon av programvare
 • L-238 Ingen nye krav, kun justeringer av tekst
 • L-241 Mange nye krav, endringer er markert med blått. Eksempel på endring:
  • "Arbeid i høyden" er definert som aktiviteter der personer eller gjenstander kan falle (fra en høyde til en annen) og forårsake personskade dersom nødvendige forholdsregler/tiltak ikke er på plass. I «arbeid i høyden» inngår også:
   • Inspeksjoner, befaringer og evt. andre aktiviteter der det kan være fare
    for fall fra høyde.
   • Aktiviteter der verktøy, utstyr og andre gjenstander kan falle fra høyden
   • Løfteaktiviteter
   • Arbeid ved/nær åpninger i gulv/dekke og ved grøfter og åpninger på bakken.
  • Alt arbeid i høyden skal risikovurderes, og der det skal benyttes personlig fallsikring (falloppfangende) kreves risikovurdering nivå 2 (SJA). Unntak fra dette, er stillasarbeid, der stillas bygges iht produsentens monteringsveiledning.
 • L-242 Endring i hvordan forstå gyllen regel nummer 1:
  Forståelse av gyllen Regel nr. 1 «Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr». Dersom bruk av fallsikring IKKE er skriftlig angitt i en risikovurdering, AT, SJA, SOP
  eller arbeidsinstruks, kan det allikevel være å betrakte som et brudd på Gylden Regel nr. 1, dersom det ikke blir benyttet fallsikring ved arbeid i høyden (jf. krav i L-241).

Endringer 09.07.2021

 • L-210 Arbeids- og entretillatelser: Endringer er merket med blått

Endringer 17.03.2021

 • Det har vært en backlog med hensyn på å oppdatere prosedyrer som er tilgjengelig på denne siden sammenlignet med Yara Porsgrunn sitt kvalitetssystem. Alle prosedyrene på denne siden er nå oppdatert. 
 • Ved uklarheter, venligst ta konakt med din kontaktperson ved Yara Porsgrunn

Endringer 23.10.2019

 • L-239 Elektronisk versjon: Denne prosedyren er nå gylidg for Skipningsområdet i tillegg til KS/FGJ2
 • L-241: Småjusteringer. Bruk av forankringspunkt samt at det er krav om redningsplan ved bruk av falloppfangende utstyr i lift, ingen krav til redningsplan ved fallforhindrende utstyr.
 • L-242: Lagt til en ny gyllen regel - Trafikksikkerhet

Endringer 16.10.2019

 • L-208: Prosedyren er helt skrevet om. Før det skal pålegges bruk av verneutstyr skal tiltakspyramiden benyttes. Presisert at krav til verneutstyr i utgangspunktet er gitt i aktuelt sikkerhetsdatablad (SDS). Det er i tillegg synliggjort hvilke krav sikkerhetsdatablad stiller til verneutstyr og verneklær som skal benyttes ved håndtering av etsende medie
 • L-210 -  manuell versjon: Endret krav til når SJA skal benyttes
 • L-210 - elektronisk versjon: Totalt skrevet om. Er gyldig for KS/FGJ2 og Skipningsområdet

Endringer 17.09.2019

 • L-227: Kun endring i versjonsnummer
 • L-230: Små tekstkorrigeringer
 • L-236: Endret krav til bruk av vinkelsliper samt lagt til et nytt kapittel om bruk av motorsag og håndholdt betongsag
 • L-237: Prosedyren er helt skrevet om
 • L-239: Lagt til ny prosedyre L-239 som beskriver rutinene som skal brukes i forbindelse med bruke av Yara Porsgrunns elektroniske AT system.
 • L-242: Kun endret vedlegg 3 og små tekstkorrigeringer

Endringer 28.08.2019

 • L-210: Filen L-210 Elektronisk AT beskriver rutinene som skal følges ved bruk av Yara Porsgrunns nye elektroniske AT system (Permit Vision)
 • L-238: I forbindelse med endring av Herøya Industripark sin sikkerhetsklareringssystem (se egen seksjon) er prosedyren skrevet om.
 • L-241: Store deler av prosedyren er skrevet om. Alle endringer er markert med blått
 • ert sin sikkerhetsklarering, se mer under valget "Sikkerhetsklarering"