Om prekvalifisering / About prequalification

Two plant workers wearing safety gear

Yara Porsgrunn jobber kontinuerlig med å unngå enhver personskade i våre anlegg. Som et ledd i å forbedre oss innenfor HMS&K har vi inngått et samarbeid med ISNetworld for prekvalifisering av alle entreprenører.

Prekvalifiseringen innebærer at ISNetworld, på vegne av Yara, vil innhente og evaluere entreprenører på relevante områder opp mot de tjenester som tilbys. Det forventes at relevant dokumentasjon / informasjon lastes opp jevnlig eller ved behov. Informasjonsbehovet er delt inn i to deler:

Del 1 – Spørreskjema og dokumentasjon, inkludert informasjon om din bedrifts

 • HMS filosofi og statistikk
 • Kvalitetssystem
 • Organisasjon, kompetanse, roller og ansvar
 • Økonomi
 • Forsikringer

Del 2 – Verifisering av program og dokumentasjon

 • Skriftlige sikkerhetsprogram verifisert mot norsk lovgivning
 • Nødvendige tillatelser og sertifikater

Yara Porsgrunn has a zero accident philosophy and is continuously working to avoid accidents and injuries in our plant. One initiative to improve our skills within HESQ, has resulted in entering into a cooperation with ISNetworld who will provide Yara a system for contractor prequalification.

ISNetworld will, on behalf of Yara, collect relevant information and evaluate contractors against services offered. It is expected that relevant documentation / information is uploaded regularly or when needed. The information is divided into two parts:

Part one – Questionnaire & Documentation, including details on your company’s

 • HSE philosophy and statistics
 • Quality system
 • Organisation, competences, roles and responsibilities
 • Economy and finance
 • Insurance

Part two – Program and Documentation Verification

 • Written safety programs verified against Norwegian legislation
 • Permits and Certificates

Entreprenør som må prekvalifiseres / Contractors which have to be qualified

Porsgrunn worker wearing helmet

Alle entreprenører og underentreprenører som jobber under Yara Porsgrunns Arbeids- og entretillatelsessystemet (AET) og har krav til arbeidsresultat, skal prekvalifiseres.

All contractors and subcontractors which are delivering services under Yara Porsgrunn’s work permit system shall be prequalifieddefine is defined as executing unit.

Tegning av abonnement / Subscription

Man working on laptop

Yara vil kreve at alle entreprenører og underleverandører som er definert som utførende enhet tegner et abonnement for prekvalifisering i ISNetworld. Tegning av abonnement blir en forutsetning for å utføre arbeid i Yara Porsgrunn sine anlegg.

NB! Alle entreprenører, som er utførende enhet og skal arbeide ved Yara sine anlegg må være prekvalifisert i forkant av tildeling av kontrakt.

Abonnementspris avgjøres ut fra antall ansatte hos entreprenøren.

For registrering ta kontakt med ISNetworld kundeserviceteam på +47 800 69 804 eller ved å besøke deres hjemmeside

Yara will require all contractors and subcontractors which are defined as executing unit to sign up with ISNetworld. A subscription with ISNetworld is a condition to deliver services at the Yara Porsgrunn plant.

All contractors, which is executing unit and shall work at the Yara Porsgrunn plant must be prequalified prior to contract award.

The subscription fee will be determined by the size of your company (number of employees).

To register, please contact ISNetworld Customer Service at +47 800 69 804 or visit their website.