Fakturainformasjon / Invoice information

Female employee reading a document

Her finner du informasjon om kravene som må oppfylles for alle fakturaer til Yara, samt fakturaadressen og hvordan du sender fakturaer.

Here you will find information on the requirements that need to be fulfilled for all invoices to Yara, as well as our invoice address and how to send invoices.

Alle fakturaer til Yara må oppfylle følgende:

1. Alle juridiske krav:

 • Leverandørens navn, adresse og momsregistreringsnummer
 • Navn, adresse og momsregistreringsnummer til kunden (Yara)
  • Yara Norge AS, Postboks 1123 3905 Porsgrunn, org.nummer 984015666
  • Yara International ASA, Postboks 1130 3905 Porsgrunn org.nummer 986228608
  • Herøya Nett AS, Postboks 1030 3905 Porsgrunn org.nummer 998509289
 • Navn, adresse og momsregistreringsnummer for skattemyndighetene
 • Sekvensielt nummer som unikt identifiserer fakturaen
 • Utstedelsesdato
 • En beskrivelse av varene eller tjenestene som leveres
 • Antall / omfang og art av varer / tjenester som leveres
 • Moms påført (momsbeløp betales i NOK hvis utenlandsk valuta)
 • Brutto totalbeløp, inkludert mva
 • En relevant referanse eller indikasjon for omvendte kostnader

For selskaper registrert i Norge kreves ordet "Foretaksregisteret" på fakturaen for eksempel slik: "999999999 MVA Foretaksregisteret". For mer informasjon, besøk nettsiden til Stiftelsen Lovdata.

2. En av følgende Yara referanser:

 • Bestillingsnummer
 • Kost senter
 • Internal order
 • Kontaktperson i Yara/Navn til bestiller
 • Shipment number
 • WBS/PM order

Faktura-adresse

Yara har to mulige alternativer for å sende fakturaer:

1. E-faktura

Fakturaer til Yara er foretrekket å bli sendt elektronisk til e-invoice@yara.com.

Formatet for å sende fakturaer per e-post er:

 • En faktura per e-post
 • Ett vedlegg per e-post (faktura og dokumentasjon)
 • Formatet skal være enten PDF eller TIF
 • E-posten kan bare inneholde ren tekst (ingen bilder eller logoer)

2. Post

Yara har en sentral skanning for fakturaer i Praha. Adressen er:

Yara (selskapsnavn)
P.O. Box 193
CZ- 15800 Praha 5
Tsjekkia

For informasjon, har Yara ikke implementert EHF.

All invoice to Yara needs to fulfill the following: 

1. All Legal requirements:

 • Name, address and VAT registration number of the supplier 
 • Name, address and VAT registration number of the customer (Yara) 
  • Yara Norge AS ,  P.O. Box 1123 3905 Porsgrunn, Org. number 984015666
  • Yara International ASA,  P.O. Box 1130 3905 Porsgrunn, Org. number 986228608
  • Herøya Nett AS, P.O. Box 1030 3905 Porsgrunn, Org. number 998509289
 • Name, address and VAT registration number of the fiscal representative
 • Sequential number which uniquely identifies the invoice 
 • Date of issue
 • A description of the goods or services supplied 
 • Quantity/extent and nature of goods/services being supplied
 • VAT rate applied and VAT amount payable in NOK if foreign currency 
 • Gross total amount payable, including VAT 
 • A relevant reference or indication for reverse charges

For companies registered in Norway, the word "Foretaksregisteret" is required on the invoice, for example: "999999999 MVA Foretaksregisteret". For more information, visit the website of Stiftelsen Lovdata.

2. One of Yara requirements for reference:

 • Purchase order/ requisition number 
 • Cost center 
 • Internal order 
 • Contact name 
 • Shipment number 
 • WBS/PM order

Invoice address

Yara has two possible options for sending invoices:

1. E-invoice

Invoices to Yara is preferable to be sent electronically to e-invoice@yara.com.

The format for sending invoices per e-mail is:

 • One invoice per e-mail
 • One attachment per e-mail (invoice and documentation)
 • Format shall be either PDF or TIF
 • The e-mail can only contain plain text (no pictures or logos) 

2. Post/Mail

Yara has a central scanning for invoices in Praha. The address is:

Yara (company name)
P.O. Box 193
CZ- 15800 Praha 5
Czech Republic

For information, Yara has not implemented EHF.