Nød inertiseringssystem – Beredskapssystem for inertisering

Avhengig av de konkrete sikkerhetskravene til kunden og industrien (sement, kraftverk, kull, korn), tilbyr Yara løsninger basert på brukerspesifikk, velprøvd og pålitelig teknologi.

Yaras leveranse omfatter alt fra kartlegging av risiko til installasjon av beskyttelsessystemer for å forhindre eksplosjon i tillegg til levering av de inerte gassene som er nødvendige for at systemet skal fungere. Med mer enn 500 referanser verden over, har Yaras inertiseringseksperter løsningene for å møte dine sikkerhetsbehov.

Skreddersydde inertiseringsløsninger til bruk ved akutt (beredskap/nød) industriell ulme brann- og eksplosjonssikring

Yara designer, installerer og foretar service på driftssikre beredskapssystemer for inertisering av inerte gasser i forbindelse med brann- og eksplosjonssikring. Yaras sikkerhetssystemer for ulme brann og eksplosjon omfatter forebygging av

 • ulmebrann
 • eksplosjon
 • selvantennelse
 • oksidasjon

Bransjer som bruker Yaras nød/beredskaps inertiseringssystemer

 • Sement
 • Energi/kraft
 • Kalk
 • Kjemikalier og Petrokjemi
 • Maling og lakk
 • Farmasøytisk
 • Avfallsforbrenningsanlegg
 • Næringsmiddel
 • Vaskemiddel produsenter
 • Lim og løsemiddel produsenter
Achim Rott
Achim Rott
Head of Sales Inerting, Cement & Lime
Inerting

Forebygging er nøkkelen til sikkerhet

Bearbeiding av produkter, håndtering og lagring genererer støv, gass og damp. Selvantennelse og ulming som følge av disse prosessene kan fort bli til en ulme brann eller eksplosjon, noe som setter dine ansatte, din produksjon og dine eiendeler i alvorlig fare.

Forebygging innebærer å redusere sannsynligheten for at noe skal skje ved å redusere eller eliminere noen av risikofaktorene. Ved å bruke intelligente beredskapssystemer for inertisering i forbindelse med eksplosjons- eller brannsikring, er det mulig å redusere risiko for forekomst av kritiske driftsbetingelser.

Yara bruker inerte gasser til inertisering for å forhindre brann og eksplosjon. Inerte gasser er meget stabile og vil ved bruk redusere oksygeninnholdet til under det kritiske konsentrasjonsnivået, noe som gjør det umulig for en ulme brann eller eksplosjon å oppstå. Ved å hindre dannelsen av eksplosiv atmosfære, holder Yaras inertiseringssystemer ditt industrianlegg sikkert.

Kontrollerer eksplosjonstrekanten

For at en brann skal oppstå, må tre av elementene i branntrekanten være til stede: brennbart materiale (gass, støv ...), en oksidant (oksygen i luft) og en antennelseskilde (varme). For at en eksplosjon skal oppstå må et fjerde element være til stede: inneslutning (mølle, filter, silo). Det brennbare materiale og antennelseskilden kan ikke fjernes fra ligningen, men oksidanten kan. Det er etter dette prinsippet Yaras tilsetningssystemer for inert gass opererer.

Inertgasser har den egenskapen at de ikke er reaktive og ved å erstatte oksidanten, reduseres oksygennivået til under terskelen for kritisk konsentrasjon. Bruken av inerte gasser kan hindre antennelse av støv, gasser eller damper og forhindre oksidasjon og fuktighetsabsorpsjon av visse ømfintlige produkter.

Produkter som brukes: inerte gasser

Gasser oppført nedenfor, brukes i Yara inertiseringsprosesser:

 • Karbondioksid
 • Damp
 • Røykgass
 • Nitrogen
 • Edelgasser

Forbrenningsgasser og / eller damp kan brukes i de fleste applikasjoner, men er ikke tilgjengelige i oppstart- og nedstegningsfaser av industrielle anlegg. I praksis blir karbondioksid CO₂ og nitrogen N₂ oftest brukt. CO₂ er den som benyttes oftest, fordi den er lettest å lagre.

Den inertiseringsteknologien Yara bruker i forbindelse med brann- og eksplosjonssikring, er basert på nøyaktig kontrollert tilsetning av inerte gasser som karbondioksid CO₂ og N₂.

Under normal drift av et kull pulveriseringsanlegg, for eksempel, blir inertiseringen ivaretatt av forbrenningsgasser fra ovnen. Dersom det oppstår et teknisk problem under oppstart eller nedstengning, vil kullmøllen være fri for inerte gasser. Det er i disse tilfellene at Yara tilbyr en løsning med en alternativ inert gass for å sikre installasjonen og de ansatte.

Industrielle sikkerhetsstandard for din industri

Alt trykkutstyr som brukes i Yaras eksplosjons- og brannsikkerhetssystemer er i samsvar med EU-direktivet om trykkutstyr PED 97/23/EC og er sertifisert TR for tollunion og RTN der det er relevant.

Industrielle aktører og deres leverandører er pålagt å følge et sett av regelverk og standarder for brann- og eksplosjonssikkerhet. På europeisk nivå, regulerer ATEX direktivene om eksplosjonsvern. I denne sammenheng er anvendelsen av visse standarder som CEN TR 15281 eller VDI 2263-2 obligatorisk.

Skreddersydde inertiseringsløsninger og levering av sikkerhet

Yara tilbyr:

 • Kvalifiserte spesialister
 • Risikokartlegging
 • Skreddersydd inertisseringssystem design og utvikling
 • CO₂/N₂-lagring
 • Tilsetningssystemer
 • Kontrollsystemer
 • Kundeservice