Produktmerking og faresymboler


Merking av storsekk pakket ved Glomfjord fabrikker.

På sekkene er det trykket viktig informasjon om transport, lagring og håndtering av gjødsla. Produktets klassifisering og etikettering er i henhold til nasjonale lover og EUs forskrifter, og trasportklassifiseringen er i henhold til FNs forskrifter om Transport av farlig gods. Produktets kjemiske innhold står på sekken og følger hvert lands lover og regler. I Norge er storsekker unntatt fra noen av reglene om merking. 

Den samme informasjonen som kreves i henhold til  FNs Forskrifter om transport av farlig gods (TDG) for merking av produktet finnes også på Yaras  Sikkerhetsdatablader . Ref: : Forskrift (EC) No. 1272/2008. CLP eller CLP-forskriften (klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter eller blandinger av disse) gjelder i EU og EØS. Lovgivingen introduserer et system for klassifisering og etikettering av kjemikalier basert på FNs Samkjørte system for klassifisering og etikettering av kjemikalier (UN GHS).

Industrien har en plikt til å påpeke eventuelle farer forbundet med kjemikaliene før de kommer ut i markedet, og så klassifisere dem deretter. Skulle et produkt ha en grad av fare forbundet med seg, må det merkes på etiketten slik at de som håndterer produktet såvel som sluttbruker kjenner til produktets effekter før de håndterer det.

Lovgivingen gir et system for klassifisering og etikettering av kjemikalier basert på ECHAs Nettsted. Følgende merking brukes på Yaras produkter i Norge: 

 

Advarsel

Brukes ofte sammen med et av de følgende piktogrammer. Dette er et piktogram som gir advarel om at et eller flere av følgende argumenter kan forbindes med produktet:
 • Farlig ved svelging
 • Irriterende/farlig ved hudkontakt
 • Irriterende/farlig ved innånding
 • Irriterer hud og øyne
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Mange Yaraprodukter har denne merkingen, så sjekk emballasjen. 

Etsende, korrosjonsfare

 • Irriterende på huden, kan gi etseskade
 • Kan være skadelig for øynene
 • Kan korrodere metaller

Yaraprodukter med denne merkingen:  Kalksalpeter, Calcinit, Opti-P, YaraVita Seniphos og YaraVita Solatrel.

Farlig for miljøet i vann og vassdrag

 • Skadelig på fisk, amfibier og annet liv i vassdrag og innsjøer.
 • Kan ha skadelige langtidsvirkninger.

Yaraprodukter med denne merkingen:  Kobberholdige produkter som Coptrac, PG-Mix, sinkholdige produkter som Zintrac, Gramitrel

Oksiderende gasser

 • Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende

Yaraprodukter med denne merkingen:  Noen av Kristalon-typene.

 

Produktets opprinnelse står alltid på sekken. Forsiden på såvel storsekken på 600 kg som på de små sekkene på 40 kg har etikettering for transport i hht FNs forskrifter om Transport av farlig gods. Baksiden av begge typer sekker er etikettert i hht EUs CLP-forskrifter i tillegg til ovennevnte. 

Produksjonsparti og lagerbeholdning (YaraVita produktene)

Alle produktene i YaraVita-serien har en sekssifret kode trykket på kartongen såvel som på hver beholder med flytende produkt.

For å være sikker på at du har korrekt informasjon om produktet eller råstoffene som har blitt brukt i produksjonen, er det alltid best å se siste oppdaterte versjon av  Sikkerhetsdatabladene. Disse er laget i henhold til kravene fra Norske og europeiske myndigheter. Et riktig laget sikkerhetsdatablad har informsajon om mulige farer med produktet og anbefalinger som har med håndtering og lagring å gjøre, samt uønskete situasjoner og hva man skal gjøre med tomemballasjen og annet avfall. Et sikkerhetsdatablad vil også inneholde informasjon om klassifisering av produktet for transport.