Gjødselemballasje og gjenvinning

Gjødsel er ikke skadelig for miljøet ved riktig bruk, men feil bruk kan føre til avrenning til vann som gir ukontrollert vekst av alger og fører til eutrofiering. Riktig bruk av spredere og riktig håndtering av søl og sekker vil motvirke avrenning.

Der det er mulig bør gjødsel lagres minst 10 meter fra bekker eller dreneringsgrøfter, og i god avstand (minst 50m) fra en brønn. Korrekt bruk av spredere og riktig deponering av spill og brukte sekker vil hindre lekkasje til miljøet. For ytterligere informasjon om gjødsel og miljøet, se vår Klima & miljø-side.

Sekkekvalitet

Sekker beskytter mot fuktighet og mekanisk påvirkning og stress.  Følgende materialer er i bruk i sekker: Polyetylen (PE), polypropylen (PP), eller en kombinasjon av disse. De kommer som ventilsekker, eller åpne sekker for sveising eller sying. 

600 kg sekken består av en inner- og yttersekk. Hele sekken kan betraktes som en polypropylen (PP)-sekk. Dette gjør at du som gårdbruker slipper å skille ytter- og innersekk ved levering til gjenvinning.

40 kg sekken (for noen gjødseltyper 25 eller 30 kg) leveres i all hovedsak som plastsekk. Plastsekkene er laget av polyeten (PE). 40 kg sekker leveres på 1000 kg engangspaller. Pallene dekkes av en krympehette i polyetenplast.

Gjenvinning av gjødselemballasje

Gjødselavfall uten forurensing kan brukes som orginalvare. Ikke ha gjødsel i dreneringssystemer, kast det på en sikker måte. Om gjødsla har en kvalitet som ikke kan brukes på vanlig måte, kan den blandes i møkkjelleren eller spres i skogsmark. 

Sekkene tømmes godt ved å riste dem for å fjerne så mye av innholdet som mulig. 

All emballasje for Yaras gjødselprodukter kan resirkuleres.Plastemballasje kan leveres til kommunal plastinnsamling. Plasten resirkuleres enten til nye plastprodukter eller går til energigjenvinning i forbrenningsanlegg. Det er viktig å tømme sekkene helt slik at en unngår gjødselrester i returplasten.

Grønt Punkt AS finansierer og drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Yara Norge er medlem i Grønt Punkt og innbetaler vederlag til returordningen slik at det er gratis for bonden å levere plasten til den kommunale innsamlingen. 

Se www.grontpunkt.no for mer informasjon.

Merk! Det er forbudt å brenne/grave ned landbruksplast.