Gjødsel og sikkerhet

Gjennom mange tiår har gjødsel med innhold av ammoniumnitrat vært involvert i alvorlige uhell som har påvirket lovgivningen om transport, lagring og håndtering. Nedbryting under transport og på lager har forårsaket utslipp av giftige gasser og farlige situasjoner.

FNs forskrifter om «Transport av farlig gods» (www.unece.org/trans) er nå tatt inn i lovverket for internasjonal transport av gjødsel av IMO (shipping), ADR (vei), RID (tog), ADN(R) (lekter) og IATA (fly).

Nasjonale og lokale forskrifter gjelder for lagring av gjødsel. Storulykkeforskriften (SEVESO-direktivet) gir råd om lagervolum og risikoberegning for farlige produkter innen EU.


Sikkerhet og forskjellige typer gjødsel

Ammoniumnitrat (AN) og AN-holdig gjødsel

Av sikkerhetsgrunner skal mineralgjødsel som inneholder over 16 % N fra ammoniumnitrat (AN) oppbevares på et sted der man har den under normalt oppsyn. Normalt oppsyn vil her si at personer tilknyttet virksomheten oppholder seg i nærheten av oppbevaringen og har visuelt oppsyn med oppbevaringen store deler av dagen. Hvis lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn, skal gjødsla oppbevares i avlåst bygning eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område. 

Mineralgjødsel som inneholder mellom 16 % og 28 % N fra AN kan i kortere perioder, dvs. noen dager, lagres på steder som ikke er under normalt oppsyn. Dette gjelder eksempelvis i påvente av spredning på jordene. Gjødsla må da oppbevares på et sted som gjør at denne ikke er lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende.

Begrensninger i tilgang på ammoniumnitrat

I henhold til forordning EF (552/2009), implementert i REACH-forskriften, er det forbud mot å selge/overdra stoff eller stoffblanding som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat, unntatt til:

  • Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller del tid og ikke nødvendigvis i forhold til landområdets areal.
  • Fysiske eller juridiske personer med ervervsmessig virksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter. 
Begrensningen innebærer at det er forbudt å omsette gjødsel med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som nevnt over. Kjøper som ikke er etablert gjødselkunde hos selger, er ansvarlig for å fremlegge nødvendig dokumentasjon på sin rett til å kjøpe gjødsel nevnt over, jfr. til enhver tid gjeldende regelverk.

Ammoniumnitrat i NPK

Ammoniumnitrat i Fullgjødsel (NPK) kan brytes ned ved høye temperaturer. Eksotermiske reaksjoner fører til utvikling av varme og gass fra gjødsla etter en startfase med synkende pH. Nedbrytningens hastighet øker i nærvær av klorid, organiske forbindelser og noen metallioner, særlig kobber (Cu2+). Nedbrytningen bremses i nærvær av fosfor, karbonholdige forbindelser og høy pH. 

Noen ammoniumnitratholdige NPK-gjødsler har egenskaper for selvoppholdende nedbrytning. Denne prosessen kan utløses av tilfeldig oppvarming til over 120 oC for noen gjødsler. En slik prosess vil fortsette etter fjerning av varmekilden og kan være vanskelig å slukke. Nedbrytningen er vanligvis ikke farlig i seg selv, men gassene som dannes inneholder giftige bestanddeler (f.eks. Cl2, HCl, NOx).

Kalsiumnitratholdige gjødsler

Kalksalpeter og Calcinit inneholder 15% krystallvann som reduserer produktets oksiderende egenskaper. Produktene er klassifisert som "Giftige og Irriterende/Skadelig for øyne". Informasjon finnes på sekkene. Man har aldri observert noen alvorlige skader med Kalksalpeter-holdige gjødsler.  De har vært i produksjon siden 1910.

Ureaholdige produkter

Ureaholdige produkter klassifiseres ikke som farlig materiale i henhold til EU og FNs forskrifter, men er potensielt farlige da de kan avgi ammoniakk dersom de utsettes for høy varme. Urea må ikke blandes med andre kjemikalier, og blanding med salpetersyre kan være særlig farlig. 

Melding om mistenkelige transaksjoner til politiet

For å hindre at gjødsel med AN større enn 16 % kommer på avveie eller i urette hender, må alle ledd i omsetningskjeden, inkludert sluttbruker, umiddelbart rapportere om mistenkelige transaksjoner, herunder om mulig identitet, samt tyveri eller svinn. Mistenkelige transaksjoner bør meldes til politiet på telefon 02800.

Se ellers forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for gjødsel med ammoniumnitrat.

REACH

Yara har forpliktet seg til å følge de europeiske REACH-forskriftene (registrering, evaluering, tillatelse og begrensing av kjemikalier), som trådte i kraft 1. juni 2007.  Formålet er å ivareta beskyttelsen av helse og miljø. Ved siden av økt testing av kjemikalier, vil det også bli et økt krav om utveksling av informasjon mellom leverandører, kunder, produsenter, importører og myndigheter i Europa.