Slik tar du vare på gjødselkvaliteten og sikkerheten: Alt om lagring av gjødsel

Mange kjøper inn gjødsla for neste sesong om høsten. For at gjødsla skal ha den kvaliteten du ønsker når våronna kommer, må du være nøye med forholdene på lagerplassen. Det beste er å lagre gjødselsekkene innendørs, men dersom de skal lagres utendørs er det viktig at dette gjøres på riktig måte. Det er også viktig at du forholder deg til regelverket for sikker oppbevaring av gjødsel for å hindre potensielt misbruk og tyveri.


Egnet lagerplass

Før du mottar gjødsla bør du gjøre klar en godt egnet lagerplass, merke den og gi beskjed til transportør om hvor gjødsla skal plasseres. Det beste er å lagre gjødsla inne. Både ved inne- og utelagring må underlaget være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander.

Sollys

Vær oppmerksom på at YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), SULFAN® 24-0-0 (6S) og OPTI-KAS SKOG™ er gjødseltyper som er følsomme for høye temperaturer (svingninger over og under 32° C) og direkte sollys. Ved slike forhold kan gjødselkornene bli ødelagt. Ved utelagring av disse produktene anbefaler vi som nevnt over at det legges et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenningen.

 

Skånsom håndtering

  • Bruk godkjent storsekkløft med avrundet krok!
  • Påse at storsekken hektes på i løftehempa på sekken. Det er ikke trygt å håndtere storsekk med pallegaffel! Gaffelen kan skjære av hempa og storsekken kan skli av ved bråstopp.
  • Skjær hull i sekken med langskaftet kniv.
  • Gå aldri under hengende last!

 

Gjødsel og sikkerhet

De fleste mineralgjødseltyper som inneholder ammoniumnitrat eller andre nitrater omfattes av «Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver». Mineralgjødsel med mer enn 16% nitrogen (N) i form av ammoniumnitrat, kan kun brukes av bønder eller andre profesjonelle brukere. Slike produkter er ikke tillatt solgt til private forbrukere.

Hvordan vet man hvor mye nitrogen i form av ammoniumnitrat et produkt inneholder? En enkel regel er at om både innholdet av nitratnitrogen (NO3-N) og ammoniumnitrogen (NH4-N) er 8 % eller høyere, så inneholder produktet mer enn 16 % nitrogen i form av ammoniumnitrat. Innholdsdeklarasjon for de ulike gjødseltypene finner du på yara.no, i Gjødselhåndboka eller hos din forhandler. Forskriften sier at mineralgjødsel som inneholder over 16 % N fra ammoniumnitrat (AN), og under 28 %, skal oppbevares på et sted der man har den under normalt daglig oppsyn, skjermet fra offentlig vei og ikke lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende. Normalt oppsyn vil her si at personer tilknyttet virksomheten oppholder seg i nærheten av lageret slik at det er under tilsyn store deler av dagen. Dersom gjødsellageret ikke er under daglig oppsyn, skal oppbevaring skje i avlåst egnet bygning, utendørs på et avlåst område eller med annen låsbar innretning.

For bønder som oppbevarer gjødsel med mer enn 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, slik som f.eks. AN 34% (selges ikke av Yara), sier forskriften at slik gjødsel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og forsvarlig innelåst i bygning, rom, eller innenfor et adgangskontrollert og inngjerdet område.

Melding om mistenkelige transaksjoner til politiet

For å hindre at gjødsel med AN høyere enn 16 % kommer på avveie eller i urette hender, plikter alle ledd i omsetningskjeden, inkludert sluttbruker, å rapportere om mistenkelige transaksjoner, samt tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn, til KRIPOS på telefon 23 20 80 00 eller kripos@politiet.no.

Forholdsregler ved brann: Gjødsel i seg selv kan ikke brenne, men nitratholdig gjødsel kan vedlikeholde en brann selv i fravær av oksygen. Nitratholdig gjødsel kan ved sterk oppvarming smelte og avgi helseskadelige gasser som nitrogenoksider og ammoniakk.