Hvordan påvirke rugkvalitet

Faktorer som påvirker kvaliteten i rug er sort, jordsmonn, gjødsling og plantevern. Været i vekstsesongen har også en stor betydning for kvaliteten, særlig når det gjelder soppangrep og mykotoxin-innhold.

Plantenæring og plantenes helse

Målet for en tilpasset gjødsling i rugdyrking er en balansert gjødsling som fremmer rask vekst og god kvalitet, og samtidig skåner miljøet. Ved å bruke verktøy som god jordanalyse og et tilpasset gjødslingsprogram, kan en overgjødslet åker såvel som et næringsfattig jordsmonn bringes tilbake til riktig balanse igjen.

Næringsopptak og -forbruk rug

På grunnen av sitt vel utviklede rotsystem, har rug det beste næringsopptaket av alle kornslagene. Men rug dyrkes for det meste på åkre som har dårlig næringsinnhold, så en god tilgang av næringsstoffer må sikres med en godt tilrettelagt gjødslingsplan. 

Tidligere plasserte man rug i samme gruppe som hvete når det gjelder næringsbehov, men rug har noen spesielle krav som skiller den fra andre kornslag. Nitrogenbehovet er ikke så stort selv om avlingenes størrelse kan ligge på nivå med hvete. På grunnen av at inntjeningen for rug ikke er så god som for hvete, er gjødslingsmengdene som tilrådes mere beskjedne. 

Jordanalyser gir de beste indikasjoner på hvilke gjødselmengder som trengs. Fosfor og kalium kan gis om høsten og økt effektivitet oppnås ved å legge fosforgjødsla rett under frøet ved utsæd, særlig der jorda har høy pH. Nitrogengjødslingen bør deles, særlig på lettere jordtyper, og man gir en del ved utsæd og resten som overgjødsling om våren.

Høstgjødsling av nitrogen og fosfor øker veksten om høsten og vil på den måten gi et bedre bunndekke før vinteren setter inn. Overgjødsling med nitrogen om våren er gunstig, særlig der rugplantene har blitt beitet på. For mye nitrogengjødsel fremmer legde når rugen dyrkes for kornproduksjon. 

Mikronæringsstoffer

I mange tilfeller bør mikronæringsstoffer tilføres sammen med den øvrige gjødsla. Rug dyrkes ofte på sandholdig jord der innholdet av kobber er lavt.  Dette kan korrigeres med bladgjødsling, noe som gir gode resultater. Der kalking har hevet pH, kan manganmangel forekomme. Bor er viktig for en god vekst av pollenslangen ved bestøving. For å sikre god bestøving må man derfor holde øye med bor-tilstanden i jorda, særlig på sandrike åkre. Ved lave verdier bør bor tilføres fra og med flaggbladstadiet og inntil blomstringen er over.