Næringsmangel

Næringsmangel forekommer når planter mangler bare ett av de 11 livsviktige næringsstoffene. Få gartnerier kommer igjennom en sesong helt uten næringsmangel. Mangel på kun ett næringsstoff kan bety avlingstap og/eller forringet plante- og fruktkvalitet. For å forstå hvorfor næringsmangel forekommer, er det viktig å kjenne til flere av plantenæringens parametere.

 

Direkte næringsmangel?

Direkte næringsmangel forekommer hvis ett av de 11 livsviktige næringsstoffer mangler i rotsonen.

De livsviktige næringsstoffene er:

 • Makronæringsstoffer:
  o Nitrogen, N
  o Fosfor, P
  o Kalium, K
  o Magnesium, Mg
  o Svovel, S

 • Mikronæringsstoffer
  o Jern, Fe
  o Mangan, Mn
  o Sink, Zn
  o Kobber, Cu
  o Bor, B
  o Molybden, Mo


Direkte næringsmangel kan forekomme hvis ett av disse stoffene helt eller delvis mangler i rotsonen. Dette forekommer imidlertid ytterst sjeldent i moderne gartnerier. Høyst i 10 % av tilfellene, hvor det er konstatert næringsmangel i planter, viser jord- eller vannprøver at det er næringsmangel i rotsonen.
Er det konstatert direkte næringsmangel, altså at ett eller flere næringsstoffer helt eller delvis mangler i rotsonen, gjelder det snarest mulig å få endret gjødselplanen, slik at de manglende næringsstoffer tilsettes til gjødselplanen. Bruk evt. bladgjødsling som supplement for en hurtig utbedring av skaden.

Indirekte næringsmangel

Indirekte næringsmangel forekommer selv om det er rikelig av næringsstoffet/stoffene i rotsonen. Plantenes røtter er meget følsomme, ikke minst rotspisser og de fine nye rothårene, hvor langt de fleste næringsstoffer opptas. Skades rotspisser og rothår, reduseres plantenes mulighet for å oppta næringsstoffer. 90 % av de næringsmangelsymptomer som vi ser i gartneriene i dag, skyldes ikke dårlige gjødselplaner, men rett og slett at plantenes røtter plages eller direkte skades. Næringsstoffer som kun kan tas opp i de fine rotspissene påvirkes naturligvis mest av dette. Det gjelder først og fremst kalsium, magnesium, fosfor, jern og de øvrige mikronæringsstoffene. Se figur 1. 

image5c7ch.png

Figur 1:  Mange næringsstoffer tas opp kun i den ytterste rotspissen. Fornyelse av rotvekst er derfor alfa og omega.

 

Hvilke parametere kan påvirke indirekte næringsmangel?

1. pH i rotsonen har en helt avgjørende betydning for næringsopptak:

a) Dersom er pH for høy hemmes opptak av f.eks. jern, mangan, fosfor m.fl. Næringsmangel av disse stoffene grunnet høy pH sees meget hyppig. Se figur 2. 

        imagembzll.png

Figur 2. Figuren illustrerer at monofosfat kun er tilgjengelig i et meget snevert intervall.

b) Dersom pH er for lav ”etses” rothår og i ytterste konsekvens kan røtter dø som konsekvens av lav pH. Selvsagt vil for lav pH føre til generell næringsmangel.

2. Korrekt temperatur i rotsonen har stor innflytelse på næringsstoffopptaket:

a) Dersom rot-temperaturen er for lav sees ofte tegn på mangel av mikronæringsstoffene, fosfor, kalsium og magnesium.

b) Dersom temperaturen er for høy hemmes roten generelt og røttene får problemer med å ta opp de fleste næringsstoffer. Kommer temperaturen over 40 grader ”kokes” røttene!


3. Vanning har overordnet stor betydning for næringsopptaket:

a) Overvanning fører til oksygenmangel i rotsonen. Alle næringsstoffer som ikke opptas passivt som f.eks. kalium vil bli hemmet i opptaket. Kalsium og magnesiummangel er ofte en konsekvens av overvanning.

b) Tørke eller for lite vann kan stresse røtter i en slik grad at opptak av mange næringsstoffer hemmes. Røtter skades ved uttørking og det kan ta lang tid før røtter igjen gjenetableres. Husk at det er meget lett å overvanne etter uttørking, siden røttenes evne til å ta opp vann vil være redusert lang tid etter evt. uttørking.


4. Rotsykdommer skader røtter og vil alltid indirekte komme til å hemme røttenes mulighet for å oppta næringsstoffer.


5. Kjemi i rotsonen kan hemme eller skade røtter. Mange systemiske plantevernmidler har en negativ innvirkning på røtter og bør kun tilføres om morgenen i godt vær, slik at de så hurtig som mulig opptas av plantene og dermed fjernes fra rotsonen. Hydrogenperoksid brukes ofte for å oksidere evt. rotpatogener, men husk at hvis det overdoseres, er det ikke bare patogener som oksideres men også de fine rothårene! Skjer dette hemmes næringsopptaket!

 

Hvilke gjødseltyper vil kunne avhjelpe akutt næringsmangel?

Som utgangspunkt skal alle dyrkingsparametere forsøkes å optimeres, men da god gartnerpraksis kan svikte for selv den beste gartner, er det flere gjødseltyper/rotstimulanter som kan anbefales som en slags billig forsikring mot næringsmangel. Disse er som følger:

 • Ekstra jern kjelatert på ekstra sterkt EDDHA-kjelat. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48. Uansett pH og andre stressende faktorer i rotsonen er jernopptaket sikret og kostbar jenmangel forhindret.
 • Fosfor tilført som polyfosfat. Polyfosfat er fosfor i lange kjeder. Fosfor på denne formen sikrer fosforopptak uansett pH i rotsonen. Samtidig med økt fosforopptak sikres et bedre kalsium og magnesiumopptak. Planter og ikke minst røtter styrkes. Konsekvensen blir at planter styrkes mot enhver form for plantestress. Yara anbefaler YaraTera Super FK 30.
 • Seaweed inneholder naturlige auxiner og en rekke andre plantestimulerende stoffer, som ruster planter mot enhver form for plantestress. En sesong uten plantestress er utenkelig, så hvorfor ikke ”tegne” en billig forsikring. Yara anbefaler YaraVita Biotrac, som i tillegg til Seaweed er stimulert med ekstra bor og sink for optimal cellevekst.