Har du nok fokus på pH-kontroll?

Riktig pH er meget viktig for god plantevekst og et godt sluttresultat. Er pH for høy, hemmes planteveksten siden opptaket av en rekke næringsstoffer begrenses. Enda verre er det ved for lav pH, hvor veksten hemmes på grunn av at røtter og rothår etses vekk. I verste fall kan lav pH føre til at røtter og planter dør.

For de fleste plantearter er en optimal pH et sted mellom 5,5 og 6,5. Men hvordan sikrer man en optimal pH gjennom hele dyrkingsperioden?

Styring av pH i vanningsvannet

Vanningsvannet skal sikre en pH på 5,2-5,8. pH i vårt råvann ligger typisk på 6,5-8,0 og gjør at pH skal reguleres ned i vannet. Bruker man utelukkende regnvann eller omvendt osmose-vann, kan det omvendte være tilfelle; mer om det senere.

pH skal reguleres ned med syre. Det er ikke pH i råvannet, men derimot innholdet av bikarbonat (HCO3-), som avgjør syrebehovet. I utgående gjødselvann skal innhold av bikarbonat være ca. 30-40 ppm for å sikre en pH på 5,5. Er innholdet av bikarbonat i råvannet f.eks. 250 ppm, skal 210 ppm bikarbonat nøytraliseres med syre. Oftest anvendes salpetersyre, men ved høyt innhold av bikarbonat (>130 ppm) kan fosforsyre anvendes som syre-kilde. Fosforsyre er en utmerket og billig fosforkilde, men brukes fosforsyre ved lavt innhold av bikarbonat i råvannet, blir pH utgående for lav. Ved bikarbonat under 130 ppm bør monokaliumfosfat (YaraTera KRISTA MKP) brukes som fosforkilde.

Ved nøytralisering av bikarbonat med syre faller pH i starten meget langsomt, men når bikarbonatinnholdet nærmer seg 30 ppm, faller pH brått. Dette er forklaringen på, at det er farlig å tilsette mer syre enn anbefalt. Se figur 1.

PH.png
Figur 1. Ved tilsetning av syre nøytraliseres bikarbonat. I starten faller pH stort sett ikke, men når bikarbonat er nøytralisert til 30 ppm faller pH plutselig brått.


Syrebehov avhenger som sagt av råvannets innhold av bikarbonat. Syrebehovet kan beregnes helt nøyaktig og syremengden kan tilsettes stamløsningen. Dette krever dog, at ledetallet (EC) kun endres med pluss/minus 0,2 mS/cm i forhold til det ledetallet gjødselplanen er utregnet etter.
Langt bedre er det å ha et separat syrekar og en gjødselblander med pH-styring. På den måten kan ledetallet fritt reguleres, uten at det tas hensyn til syremengde.

Flere faktorer påvirker pH i vekstmediet

Tross stabilt og korrekt utvannet pH, kan pH i vekstmediet og dren avvike i både oppadgående og nedadgående retning. Dette skyldes plantenes opptak av såvel negative som positive ioner, luftens påvirkning av vekstmedie samt mikrobiologisk aktivitet.
Er pH i substratet for høyt, må man aldri tilsette mer syre og dermed utvanne med lavere pH. Det er skadelig og hjelper ikke!

For å justere pH i vekstmediet regulerer man på innholdet av ammonium-nitrogen. Nitrogen er det eneste næringsstoff, som kan tilføres på såvel positiv som negativ form. Nitrat (NO3-) og ammonium (NH4+).
Heves ammoniummengden faller pH og senkes ammoniummengden stiger pH. Se figur 2.

PH 2.png
Figur 2. Når planten tar opp ammonium utskilles syreioner (H+) og pH faller. Når planten tar opp nitrat utskilles baseioner (HCO/OH) og pH stiger.

Brukes råvann med lavt innhold av bikarbonat, regnvann eller omvendt osmosevann er behovet for ammonium meget minimalt. Behovet kan være så lavt, at selv ammonium fra kalksalpeter (1,1%) kan være for mye. Er dette tilfelle, anbefales det, å bruke kalksalpeter uten ammonium. Denne kalksalpeter er dyr. Som alternativ kan det anbefales å heve pH i det utgående gjødselvannet, ved å tilsette bikarbonat i form at kaliumbikarbonat. Et ½ kg kaliumbikarbonat 100.000 liter vand (1000 liter stamopløsning udvandet1:100) vil tilføre ca. 30 ppm bikarbonat. Det anbefales, å bruke separat gjødselkar til dette formålet.

Pass på med syra

Salpetersyre og andre syrer er farlige syrer og kan forårsake alvorlige etsningsskader. Følg derfor alltid de foreskrevne sikkerhetsforanstaltninger.

Salpetersyre dissosieres (adskilles) 100 % i vand. Det vil si i brent ioner (H+) og nitrat ioner (NO3-) pH er bestemt ved -log(H+), ved pH 7 er (H+) =0,0000001 mol H+/liter, ved pH 5 er (H+) =0,00001 mol H+/liter.

Salpetersyre (62%) inneholder 8,84 mol H+ pr. kg. Er det ikke bikarbonat å nøytralisere, er dette forklaringen på, at ganske få dråper salpetersyre får pH til å falle til et nivå, som er skadelig for planter.

Selv råvann med nesten ingen innhold av bikarbonat kan ha en høy pH (>7,5), men ingen eller få dråper syre kan resultere i at pH blir for lavt i vekstmediet.

Ta med din Yara konsulent på råd

pH-styring og beregning av syremengder er ytterst viktig for all planteproduksjon. Ta din Yara-konsulent med på råd, når det gjelder beregning av syre-, kaliumbikarbonat- og ammoniummengder.

Niels Holmenlund
Niels Holmenlund
Agronom, veksthus

Nyhetsbrev for yrkeshagebruk

Niels Holmenlund

Få viktig informasjon om dine kulturer og smarte dyrkingsteknikker i vårt nyhetsbrev for gartneribransjen

Meld deg på her