Gjødslingsstrategien skal justeres med analyser

Utgangspunktet for optimal planteproduksjon er gjødsel av god kvalitet, blandet med den rette gjødselplanen. Uansett hvor riktig din gjødselplan måtte være vil parametere som klima, vanning, dren, dyrkingsmedie, sykdommer, skadedyr, plantens vekst m.m. påvirke næringssammensetningen i rotsonen. Det vil gjennom dyrkningssesongen alltid være behov for å justere gjødselplanen og behov for justeringer vil være forskjellige fra år til år. Hvilke justeringer det er behov for, kan kun analyser av vekstmediet samt drensvann/presset vann fra vekstmediet avgjøre. Generelt tas det for få oppfølgende analyser. Herved er oppfordringen gitt - ta ut flere kontrollanalyser.


Når skal prøvene tas?

Det finnes flere strategier for dette:

 1. Den optimale løsningen er at prøver tas med faste intervaller f.eks. hver 14. dag, hver 3. uke eller en gang pr. måned. Jo oftere, jo sikrere er man på å være på rett vei. Prøver bør tas ut på samme ukedag og klokkeslett hver gang.
 2. Den ok løsningen vil være, at man tar analyser, når det er værskifte, kulturen endrer balansen f.eks. fra generativ til vegetativ eller etter kraftig vekst eller hard plantebelastning.
 3. Den tilfeldige løsningen er den, hvor man plutselig får dårlig samvittighet enten fordi plantene ikke vokser godt nok, det er lenge siden sist man tok prøver, naboen eller rådgiveren har oppfordret til det, eller man har fått en oppfordring fra laboratoriet. Denne løsningen er bedre enn ingen analyser, men gir sjeldent et bilde som kan brukes i strategisk gjødslingsoppfølgning.

Slik tolkes analysene

 • pH
  pH i analyser bør ligge mellom 5,5 og 6,5. Husk at pH oftest stiger med ca. 0,5 fra prøven forlater gartneriet til den blir analysert. Er man helt sikker på å ha kontroll på pH og ikke ønsker at en pH-økning på 0,5 skal påvirke f.eks. fosfor og manganverdier, kan man tilsette prøven litt eddiksyre til pH 4,5-5,0.
  Er pH for høy i prøven skal utvannet pH kontrolleres og/eller løsning med mer ammonium overveies. Er pH for lav skal løsning med mindre ammonium overveies. Se også nyhetsbrev om pH styring.

 • Ledetall (EC)
  En god tommelfingerregel er at ledetallet i dren/pressvann maksimalt må ligge 0,5 mS/cm over ledetallet i utvannet gjødselvann. Er det for lavt skal EC utvannet økes samtidig med at det evt. vannes litt mindre. Er EC for høyt skal EC utvannet reduseres og dren % økes.

 • Forholdet K/N og K/Ca
  Neste naturlige steg er at man vurderer nitrogen, kalium og kalsium. Forholdene mellom disse er meget viktige. De bør alltid ligge tett på det som er optimalt for plantenes standard og vekstfase. Oftest skal forholdet mellom K/Ca/N være tett på 1:1:1 i dren/pressvann, mens K/N og K/Ca utvannet ligger fra 0,2 til 0,8 høyere, avhengig av planteart og vekstfase.

 • Fosfor
  Man skal være svært oppmerksom når man tolker fosforverdier. Verdien avhenger av pH-verdien og prøvens innhold av kalsium. Er pH høy samtidig med at kalsiuminnholdet er høyt vil fosforinnholdet alltid vises lavere enn det reelt er. Bruk først og fremst verdien for utvannet fosfor som ledetråd. Er denne korrekt, er det pH styring som det igjen skal være fokus på. Bruk tabell 1 som hjelp.

  Tabell 1: Maksimalt innhold av fosfat i ppm ved forskjellige konsentrasjoner av kalsium og pH-verdier.

 • Magnesium
  Verdien skal ligge fra utvannet verdi til 50 % over.
 • Mikronæring
  Når det gjelder mikronæring, skal verdier ligge tett på utvannet. Det kan fint aksepteres at de ligger 20 % over utvannet. Er mikro for høyt bør det reduseres. Verdier for mikro skal høyt opp for å gjøre skade, men husk at mikronæring er dyrt. Som mikronæring anbefales alltid YaraTera Rexolin APN 

 • Bikarbonat (HCO3-)
  Bikarbonat skal være under 30-50 ppm (mg/liter). Er det høyere/lavere er bikarbonat ikke nøytralisert godt nok i utgående gjødselvann. Kontroller pH-styringen.

 • Natrium
  Natrium gagner ikke, det skal være så lavt som mulig og aldri over 100 ppm (enkelte kulturer er unntatt). Er natrium for høyt skal drenprosenter kontrolleres. Evt. bør annen råvannskilde overveies.
 • Klorid
  Generelt skal klorid også være så lav som mulig, men man skal ikke som tilfellet er for natrium få panikk over litt høye verdier. Når det gjelder klorid, er der store kulturforskjeller i hvor mye kulturen tåler.

Slik kontrolleres analyseresultatene

Den sikreste metode for å kontrollere om laboratorieresultatene er riktig, er ved å beregne kation (positive ioner) og anion (negative ioner) balansen. Summen målt i mmol av kationer og anioner skal være like store. Som eksempel se figur 1.

Figur 1: Kontroll av analyser: Kation sum skal være = Anion sum

 

Spør gjerne Yara om råd vedrørende tolkning av dine analyseresultater og etterfølgende justering av gjødselplaner.