Bruk polyfosfat for å styrke dine planter og øke utbyttet

Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for å sikre avling og kvalitet. Innen gjødselvanning anbefaler vi at en andel av fosforet tilføres som polyfosfat.Fosfor opptas av planter i formen fosfat og forekommer som monofosfat (ortofosfat), duofosfat og polyfosfat. Duofosfat med to fosformolekyler kan vi i planteverdenen se helt bort fra, siden denne fosfatformen hemmer planteveksten. Monofosfat (ett fosformolekyl) forbindes oftest med monokaliumfosfat (MKP) og/eller fosforsyre. Fosforsyre må man dog kun bruke ved mer enn 100 ppm bikarbonat i råvannet, ellers risikerer man for lav pH. Både monokaliumfosfat og fosforsyre er utmerkede fosforkilder og bør som utgangspunkt danne grunnlag for fosforgjødslingen.

Fosfor er imidlertid et vanskelig næringsstoff å omgås (se fig. 1). Det utfeller lett med både kalsium og magnesium og blir til tungtoppløselig kalsiumfosfat og magnesiumfosfat. Dette skjer både ved for lav og for høy pH. Denne prosessen er ikke reversibel og fosforet er tapt.

Figur 1. Hvilken form fosfor finnes i er svært pH avhengig og oppløseligheten av f.eks. kalsiumfosfat er svært avhengig av dette. Ved pH 5,5 kan 20 mg Ca(H2PO4)2 oppløses pr liter, mens det ved pH 6,5 kun kan oppløses 0,2 mg Ca(H2PO4)2/liter.


Som nevnt over kan fosfat også tilføres som polyfosfat. Polyfosfat er fosfor i kjeder med ledd fra 3 molekyler og opp til flere hundre. I dag er det utviklet polyfosfater med nettopp den kjedelengde, som gjør at fosfat aldri utfeller. Dette gjelder uansett utslag i pH. Litt forenklet kan man si at fosfor i kjeder virker som et kjelat, så fosfatet er beskyttet inntil det opptas i planten.

Utover at fosfat opptas bedre som polyfosfat, økes opptaket også av andre næringsstoffer bl.a. kalsium og magnesium. Man unngår kalsium og magnesiummangel. At planter styrkes, griffelråte i tomater og paprika forebygges, og holdbarheten av jordbær forbedres, er bare noen av mange eksempler på dette (se figur 2).

Figur 2. Ved å bruke polyfosfat som en del av fosforgjødslingen økes opptaket av magnesium og kalsium.


Positiv effekt av polyfosfat gjelder for alle kulturer og er ved forsøk i Nederland påvist for følgende kulturer:

 • Tomater
 • Paprika
 • Agurk
 • Potteplanter
 • Salat
 • Jordbær
 • Småplanter
 • Potet

Effekten skyldes ikke bare at fosfor, kalsium og magnesium stabiliseres i rotsonen, men i høy grad også, at det med polyfosfat dannes flere rothår og aktive røtter. Husk at f.eks. næringsstoffer som kalsium og magnesium kun opptas i nye rotspisser og rothår (se figur 3 og 4). 

Figur 3. Kalsium opptas kun i rotspisser. 

 

Figur 4. I forsøk med tomat ses mange flere fine aktive røtter med polyfosfat. I bladene 30-40 cm fra toppen ble det målt et kalsiuminnhold på 590 mmol pr. kg tørrstoff med 30 % fosfor som polyfosfat og kun 452 mmol kalsium pr. kg. tørrstoff hvor fosfor utelukkende ble tilført som monokaliumfosfat.


Effekten på planter sees i form av: 

 • Bedre og sterkere rotsystem
 • Sterkere planter i hurtigere vekst
 • Ensartede planter
 • Mørkere blader og ingen mangelsymptomer
 • Sunnere og mer motstanddyktige planter
 • Økt produksjon både kvantitativt og kvalitativt

Effekten av at fosfor ikke utfeller som tungtoppløselige forbindelser ses tydelig i drypp- og vanningssystemer (se foto 1 og 2). Dryppsystemet forblir helt rent og vil fremover aldri tilstoppes som følge av uorganiske forbindelser. Dette uansett om pH blir for høy.

Foto 1. Utfellinger i renner hvor det ikke er brukt polyfosfat.
Foto 2. Her sees dryppsystem, hvor 30 % av fosfat er tilført som polyfosfat og t.h. sees dryppsystem, hvor kun monokaliumfosfat er brukt.


Priser og produkter
Prismessig kan polyfosfat betraktes som et dyrt monokaliumfosfat, og er årsaken til at polyfosfat aldri skal brukes som den primære fosforkilden. Som utgangspunkt brukes fortsatt monokaliumfosfat og fosforsyre, men erstattes 30-40 % av fosformengden med polyfosfat oppnås full effekt både på planter og på dryppsystemer.

Yara selger et polyfosfat med en helt unik kjedelengde, som sikrer at alle fordeler med polyfosfat oppnås. Produktet selges som Super FK™ og vi markedsfører to produkter:

 • YaraTera™ super FK 30™
 • YaraTera Substrafeed™ Super FK™

YaraTera™ super FK 30™ inneholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produkter er pH-nøytralt og enkelt å bruke sammen med f.eks. YaraTera™ Kristalon™ produkter. YaraTera™ super FK 30™ tilsettes stamløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogjødseltyper.

YaraTera™ Substrafeed™ Super FK™ inneholder 6,7 % fosfor og 20,5 % kalium. Produktet har en pH på 13 og kan være vanskelig å bruke sammen med YaraTera™ Kristalon™ produkter. Brukes enkeltnæringssalter som YaraTera™ Krista™ produkter og det kreves et helt natriumfritt produkt, skal man velge dette produktet.

Felles for begge produkter er at det anbefales at 30 % av den tradisjonelle fosforgjødslingen (monokaliumfosfat eller fosforsyre) erstattes med polyfosfat (Super FK™). 

Spør gjerne Yara om råd ang. gjødselplaner med polyfosfat-Super FK™