Ammonium-nitrogen et nødvendig ”verktøy” til styring av plantevekst

Bruk av ammonium-nitrogen har gjennom mange år vært utsatt for diskusjon i gartneribransjen. Diskusjonene har ofte dreid seg om hvordan ammonium-nitrogen påvirker pH, om det skader røtter, om det gir for dårlig plantevekst og i tillegg om det er etisk korrekt å håndtere og oppbevare ammonium.

pH-regulering i rotsonen


Ved å regulere prosentdelen av ammonium-nitrogen av den samlede nitrogenmengden kan pH justeres opp eller ned i rotsonen. Økes ammoniumprosenten, faller pH over tid i rotsonen, mens det motsatte er tilfellet hvis ammoniumprosenten minskes. (Les også Har du nok fokus på pH-kontroll?).

Hvor stor prosentdel ammoniumnitrat som skal brukes for å oppnå rett pH, vil avhenge av råvannets innhold av bikarbonat, dyrkningssubstrat, plantenes vekstkraft, klima, årstiden m.m. Ved dyrkning i torv kreves ofte en høyere ammoniumprosent enn det gjør ved dyrking i inaktive medier.

Jo høyere innhold av bikarbonat, desto mere ammonium er påkrevd. Vokser plantene kraftig kreves hvis alt annet er likt, mer ammonium for å holde pH nede på rett nivå, ca. 5,5. Vår- og sommer- gjødselplaner skal derfor ofte inneholde mer ammonium enn gjødselplaner for høst og vinter. Ammoniumprosenter vil typisk ligge på mellom 3-15 %. Lavest for inaktive medier, regnvann, og vinterperioden, og høyest for torv, vann med høyt bikarbonat og sommerperioden.

Brukes råvann med ingen eller meget lavt innhold av bikarbonat, skal man være ytterst oppmerksom på, at selv få prosent ammonium kan resultere i alt for lav pH og dermed forårsake alvorlige skader på røttene.
Husk at ammonium ikke påvirker pH i det utvannede gjødselvannet, det er først når planterne opptar ammonium, at pH faller!

PH 2.png

Når planten opptar ammonium utskilles syreioner (H+)
og pH faller. Når planten opptar nitrat utskilles baseioner (HCO-/OH-) og pH stiger.

Ammoniumgjødseltyper

Til gjødselvanning finnes følgende ammoniumholdige gjødseltyper:

Ammoniumnitrat:

Ammoniumnitrat er den mest brukte ammoniumgjødseltypen. Yara anbefaler YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA som inneholder 9,1 % ammonium (totalt nitrogeninnhold 18,2 %). Lovkrav til ammoniumnitrat skjerpes løpende og i flere land f.eks. Norge, er det ikke lenger tillatt å bruke ammoniumnitrat i fast form. Ved beregning av gjødselplaner, skal man være oppmerksom på, at den flytende ammoniumnitrat har en romvekt på 1,24 kg/liter.

Ammoniumsulfat:

Ammoniumsulfat også kalt svovelsur ammoniakk brukes også som ammoniumgjødseltype. Denne gjødseltypen er dog ikke like populær som ammoniumnitrat, siden gjødseltypen inneholder svovel. Innholdet av ammoniumnitrogen er høyt 21 % (inneholder ingen nitratnitrogen) og svovelinnholdet er 21 %. 

Ammoniumsulfat må som magnesiumsulfat aldri blandes med YaraTera Calcinit (kalksalpeter).

Kalksalpeter:

YaraTera CALCINIT inneholder 1, 1 % Ammonium-nitrogen

YaraTera Kristalon produkter:

Yaras vannoppløselige NPK-produkter, YaraTera Kristalon inneholder varierende ammoniumprosenter fra 0 til 37 %.
Der er derfor et Kristalon-produkt til ethvert formål og enhver kultur.

Kan ammonium være skadelig?

Svaret på dette er ja, men man skal ikke være redd for å bruke ammonium til pH-regulering.
Ved pH-regulering skal man bare være oppmerksom på at selv små justeringer kan ha stor innflytelse på pH. Ved justering av ammoniummengden i forbindelse med gjødselvanning anbefales det alltid å justere med små mengder av gangen, både når det gjelder opp og ned i mengde.

Når det gjelder småplanteproduksjon, perioder med liten tilvekst (f.eks. vinter) eller hvor det ellers er fare for at det er for lite oksygen i rotsonen, skal man unngå ammonium. Normalt opptas ammonium meget hurtig av plantene og gjerne før nitrat, men under forhold hvor ammonium ikke opptas hurtig nok fra rotsonen, omdannes ammonium til nitritt (NO2-). Nitritt er plantegift og vil skade røtter og planter.

Ammonium bør også unngås, hvis planter blir for vegetative (løs og svak vekst). For løs og svak vekst resulterer lett i angrep av soppsykdommer og kalsiummangel.
Omvendt kan man forsiktig bruke ammonium som et verktøy for å løsne opp for vekst, hvor planter er blitt for generative eller veksten er gått i stå. Ammoniumnitrat inneholder totalt 35 % nitrogen og dette i kombinasjon med at ammonium (NH4+) opptas meget raskt i planten vil styrke plantenes opptak av nitrogen.

Overdreven bruk av ammonium kan resultere i indirekte kalsium-mangel. Dette skyldes, at ammonium-ionet NH4+ er et positivt nærings-ion og dermed virker antagonistisk på opptak av de andre positive nærings-ionene som Ca++, Mg++ og K+. I tomater kan for mye ammonium f.eks. være medvirkende årsak til griffelråte.

Bruk og oppbevaring av ammoniumholdige gjødseltyper

Man skal være meget oppmerksom på at ammoniumnitrat i fast form er underlagt strenge regler vedrørende bruk og oppbevaring av eksplosive stoffer, og at produktet i feil hender kan brukes til uhensiktsmessige formål. Flere land har forbudt salg og bruk av ammoniumnitrat i fast form. Yara anbefaler derfor at alle som bruker ammoniumnitrat framover bruker flytende ammoniumnitrat YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA.