YaraLiva KALKSALPETER

Nitrogenet foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter™ har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel, OPTI-NK eller husdyrgjødsel.

Kornform: Prillet/granulert

Kornstørrelse (prillet):
Større enn 2,0 mm: 20 %
2,0 mm - 1,0 mm: 78 %
Mindre enn 1,0 mm: 2 %

Kornstørrelse (granulert):
Større enn 4,0 mm : 0 %
4,0 mm - 2,0 mm : 90 %
Mindre enn 2,0 mm : 10 %

Volumvekt (prillet): 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3

Volumvekt (granulert): 1,1 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25/40 kg (granulert/prillet)

Produksjonssted: Yara Porsgrunn (granulert) Yara Glomfjord (prillet)

Råd for bruk av produktet

Blomkål

Blomkål: 20-30 kg Kalksalpeter pr. daa 2-3 ganger pr. sesong

Cereals

Korn: Delgjødsling og tilleggsgjødsling med nitrogen under tørre forhold ved gjødslingstidspunktet. Kalksalpeter er også godt egna til oppretting av N-status i gulna åker, etter kortere eller lengre tid under denitrifiserende forhold. Flomområder o.l.

Jordbær

Jordbær (friland): 10-15 kg Kalksalpeter /daa gir både nitrogen og kalsium.