Slik fungerer Yara N-prognoser

Yara N-prognoser utarbeides i mai-juni. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen (N).

Måling av N-opptak i ugjødsla ruter (nullruter) viser jordas bidrag til N-forsyningen. Dette kan ses i forhold til N-opptaket i forsøksruter som gjødsles med ulike N-mengder. Sammenligningen gir et mål på N-effektiviteten, som er av interesse når man skal fastsette mengde ved delgjødsling.

Yara håndholdt N-Sensor brukes som måleinstrument. Denne fungerer etter samme prinsipp som traktormontert Yara N-Sensor, men er altså håndholdt og egner seg for måling i forsøksruter. Målingene gjøres i åtte gjødslingsforsøk med ulike N-trinn (0 til 26 kg N/daa) i høsthvete. Forsøkene i 2017 ligger i Østfold, Follo, Romerike og Trøndelag. Målingene utføres av Norsk Landbruksrådgiving, mens NIBIO Apelsvoll beregner resultatene og utarbeider vurderingene. Resultater fra hvert enkelt forsøkssted presenteres. Yara finansierer prosjektet.

Til et visst avlingsnivå behøves en viss mengde N. Dette skaffer plantene seg fra frigjort N i jorda pluss nitrogen tilført ved gjødsling. For å fastsette hvor mye N som skal tilføres med mineralgjødsel er det derfor viktig å kjenne til bidraget fra jorda. Dette avhenger av hvor mye organisk materiale som finnes – ferskt materiale i form av planterester og eldre materiale, mer omsatt, i form av mold. Men det er betydelige forskjeller i N-forsyningen mellom steder og år på grunn av varierende vær og vekstforhold. 

Mineraliseringen skjer med hjelp av mikroorganismer og hvor raskt disse arbeider avhenger av deres «arbeidsmiljø». Dersom det er kaldt og tørt skjer N-frigjøringen langsomt, men ved god jordfuktighet og høy jordtemperatur vil mer N frigjøres på kortere tid. Forskjellene i optimal gjødsling kan være stor mellom ulike steder og år.

Yara håndholdt N-Sensor brukes som måleinstrument. Denne fungerer etter samme prinsipp som traktormontert Yara N-Sensor, men er altså håndholdt og egner seg for måling i forsøksruter. Målingene gjøres i åtte gjødslingsforsøk med ulike N-trinn (0 til 26 kg N/daa) i høsthvete. Forsøkene i 2017 ligger i Østfold, Follo, Romerike og Trøndelag. Målingene utføres av Norsk Landbruksrådgiving, mens NIBIO Apelsvoll beregner resultatene og utarbeider vurderingene. Resultater fra hvert enkelt forsøkssted presenteres. Yara finansierer prosjektet.

Til et visst avlingsnivå behøves en viss mengde N. Dette skaffer plantene seg fra frigjort N i jorda pluss nitrogen tilført ved gjødsling. For å fastsette hvor mye N som skal tilføres med mineralgjødsel er det derfor viktig å kjenne til bidraget fra jorda. Dette avhenger av hvor mye organisk materiale som finnes – ferskt materiale i form av planterester og eldre materiale, mer omsatt, i form av mold. Men det er betydelige forskjeller i N-forsyningen mellom steder og år på grunn av varierende vær og vekstforhold. 

Mineraliseringen skjer med hjelp av mikroorganismer og hvor raskt disse arbeider avhenger av deres «arbeidsmiljø». Dersom det er kaldt og tørt skjer N-frigjøringen langsomt, men ved god jordfuktighet og høy jordtemperatur vil mer N frigjøres på kortere tid. Forskjellene i optimal gjødsling kan være stor mellom ulike steder og år.