N-målinger uke 24


Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Nå avslutter vi de ukentlige oppdateringene i høsthvetefeltene. Kornet har kommet til skyting, og akset synes i åkeren på de fleste feltene. Da gir ikke målingene med den håndholdte N-sensoren lenger noe godt estimat på N-opptaket i grønnmassen.

De fleste feltene er delgjødslet for andre gang. Det har kommet noe regn de siste dagene, som bidrar til at gjødsla løser seg raskere opp, og blir tilgengelig for røttene. Det øker sannsynligheten for god utnyttelse av den siste delgjødslinga. Det er store variasjoner i hvor mye nedbør som har kommet, fra 6-7 mm til nærmere 20 mm på Østlandet, og opp mot 30 mm i Trøndelag. Det meldes også om regn til helga, men med store variasjoner i hvor mye som forventes å komme. Det er fortsatt tørt de fleste steder, og mangel på nedbør vil påvirke avlingspotensialet i negativ retning.

Siste delgjødsling er viktig for å påvirke plantenes proteinoppbygging, slik at kornet klarer kravet til mathvete med hensyn til proteininnholdet. I tillegg vil forholdene ved modning og ved innhøsting ha betydning for det endelige resultater. Sesongen i fjor, med mye varmt, fint vær i august gav gode forhold for proteinoppbygging i kornet, og det ble produsert mye høsthvete med høyt proteininnhold. De gode forholdene ved innhøsting førte også til at falltallet ble værende over mathvetekravet. Været får vi ikke styrt, men det er lov å ønske seg tilsvarende forhold fremover for sommeren 2021.


Figur 1

Bilde 1

Figur 1 og bilde 1. Kubanåkeren i Moss har nå skutt, og siste delgjødsling er gjennomført, med enten 3 eller 6 kg N/daa ved siste delgjødsling. Det har vært en fin økning i N-opptaket også den siste uka. Resultatene til høsten vil gi svar på endelig proteinnivå, og hvilke avlingsnivå åkeren ender på. Målingene med den håndholdte N-sensoren avsluttes nå, siden aksene har blitt synlige i åkeren. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 2

Bilde 2

Figur 2 og bilde 2. Kubanåkeren i Spydeberg er nå ved vekststadium 51, begynnende skyting. Feltet er delgjødslet for andre gang, med 3 eller 6 kg N/daa, og plantene har tatt opp ca. 1, 5 kg N/daa siste uka i overjordisk biomasse. Dette feltet hadde en fin start fra våren av, og plantene har hele veien utviklet seg godt. Åkeren har et høyt avlingspotensial, med gode forventinger om å oppnå matkvalitet på kornet. Dette er siste målerunde på forsøksfeltet. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3

Bilde 3

Figur 3 og bilde 3. Bernsteinåkeren i Kråkstad har også kommet til vekststadium 51, begynnende skyting. På grunn av dårlig overvintring var åkeren ikke sprek da våren startet. Gjennom sesongen har bestandet vært tynt og glissent som følge av den dårlige starten.

Høsthvetesorten Bernstein har vært fremhevet som en ny, lovende høsthvetesort, som gir høye avlinger og har en god bakekvalitet. Dessverre taklet sorten vinteren 2020/2021 dårlig. I sortsforsøk ser vi også at Bernstein har gjort det dårlig på flere felt. Hvilken fremtid sorten får, er foreløpig ikke avgjort. Resultatene fra dette gjødslingsfeltet vil gi noe informasjon om hvordan sorten responderer på N-gjødsling om våren og ved første og andre delgjødsling, men resultatene vil være preget av at bestandet var redusert på grunn av en krevende vinter når veksten startet på våren. Foto: Øyvind Akselsen.

Figur 4

Bilde 4

Figur 4 og bilde 4. Kubanåkeren på Lindeberg, Lillestrøm har kommet til utviklingstrinn 45, holken sveller, og det er like før skyting. Det er tida for delgjødsling på feltet, og feltet vil bli gjødslet med 3 eller 6 kg N/daa en av de nærmeste dagene. Det har vært lite opptak av nitrogen siste uka, og totalt er det tatt opp ca. 11 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Michael Aamold.

Figur 5

Bilde 5

Figur 5 og bilde 5. Kubanåkeren på Frogner, Lillestrøm har også kommet til utviklingstrinn 45, holken sveller, og det er like før skyting på dette feltet også. Feltet vil bli delgjødslet med 3 eller 6 kg N/daa en av de nærmeste dagene. Det har vært lite opptak av nitrogen siste uka, og totalt er det tatt opp ca. 10-11 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Michael Aamold.

Figur 6

Bilde 6

Figur 6 og bilde 6. Ozonåkeren på Ramnes, Tønsberg har kommet til vekststadium 55, ca. halvparten av aksene har skutt. Feltet ble tildelt andre delgjødsling 14. juni, rett før det begynte å regne. og vi forventer et raskt opptak og god utnyttelse av det tilføre nitrogenet. Feltet ble gjødslet med to N-nivåer, 3 og 6 kg N/daa, og til høsten vil vi få svar på om proteininnholdet kommer over kravet til mathvete. Målinger med N-sensor avsluttes nå, siden målinger i skutt åker gir unøyaktige resultater. På grunn av en beregningsfeil i forrige ukes målinger, ble N-opptaket på nullruta overestimert forrige uke. Totalt er det tatt opp 4,5 kg N/daa i overjordisk biomasse på ugjødsla ruter. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Figur 7

Bilde 7

Figur 7 og bilde 7. Kubanåkeren på Skatval, Stjørdal har kommet til stadium 51, begynnende skyting. Etter en lengre periode uten regn, er det nå kommet ca. 30 mm regn de siste dagene. Det betyr at tørkeperioden er over, og plantene vil utnytte siste delgjødsling godt. Målinger med N-sensor avsluttes nå på feltet. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.