N-målinger uke 22


Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i  begynnelsen av uke 22 (31. mai – 1. juni). Feltene er alle i strekkingsperioden, der de tidligste feltene har kommet til flaggbladutvikling. Den siste uka har det vært optimale forhold for vekst og næringsopptak, og på samtlige felt har høsthveteplantene hatt et høyt nitrogenopptak. Det er meldt om høye temperaturer også fremover og utviklingen vil fortsette å gå raskt i dagene som kommer.


Høyere temperatur er også gunstig for mineralisering av nitrogen fra jorda. Noen av nullrutene i forsøksfeltene har såpass begrenset vekstpotensial at økt frigjøring av nitrogen i jorda likevel ikke vil bli gjenspeilet på nullrutene, mens andre nullruter har et større avlingspotensial, og vil kunne speile jordas N-frigjøring på en bedre måte.

 


Figur 1

Bilde 1

Figur 1 og bilde 1. Kuban-åkeren i Moss har på ny hatt en uke med høyt N-opptak i overjordisk biomasse. Det varme været har drevet utviklingen raskt fremover og flaggbladet er nesten helt ute av bladslira. Plantene har tatt opp mellom 2-3 kg N/daa den siste uka, og det er tendens til økende N-opptak med økende delgjødsling. N-opptaket på nullruta har ikke endret seg siste uka, selv om det har vært gode forhold for mineralisering av nitrogen. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 2

Bilde 2

Figur 2 og bilde 2. Veksten og N-opptaket på feltet i Spydeberg har vært høyt den siste uke, og plantene har kommet til vekststadium 38, flaggbladet på vei ut av bladslira. N-opptaket i overjordisk biomasse varierer fra 1,4-2,7 kg N/daa, og det er tendens til økende N-opptak med økende delgjødsling. Totalt er det nå tatt opp 10 kg N/daa i overjordisk biomasse. N-opptaket på nullruta har også økt den siste uka, med 0,6 kg N/daa, og viser at det både har vært gode forhold for mineralisering av nitrogen fra jorda, og plantene på ugjødsla ruter har vært i stand til å nyttiggjøre seg dette nitrogenet. Det er en tett høsthveteåker, med et høyt avlingspotensial. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3

Bilde 3

Figur 3 og bilde 3. Høsthveteåkeren på feltet i Kråkstad bærer fortsatt preg av de vanskelige forholdene i vinter, med en påfølgende krevende vår. Bestandet er noe ujamt, og responsen for delgjødsling er også noe variabel. N-opptaket i overjordisk biomasse har økt med litt over 1 kg N/daa siste uka, og ligger nå på 3-3,5 kg N/daa. N-opptaket på nullrutene har ikke endret seg siste uka, og ligger under 1 kg N/daa totalt. Disse plantene vil heller ikke klare å utnytte jordas N-leveranse utover sommeren, slik som feltet i Moss, siden potensialet til plantene allerede er svært lavt. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 4

Bilde 4

Figur 4 og bilde 4. Høsthveteåkeren på Lindeberg, Lillestrøm har, etter flere uker med lavt N-opptak, virkelig tatt seg opp den siste uka.  Plantene har tatt opp 4,5 kg N/daa i overjordisk biomasse siste uka, og totalt er det tatt opp 9 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. N-opptaket i overjordisk biomasse på nullrutene har også økt mye den siste uka, med et opptak på 1,6 kg N/daa. Det viser at det har vært gode forhold for N-mineralisering fra jorda, og plantene på nullrutene har klart å nyttiggjøre seg det tilgjengelige nitrogenet. Foto: Michael Aamold.

Figur 5

Bilde 5

Figur 5 og Bilde 5. Høsthveteåkeren på Frogner, Lillestrøm er i gang med strekkingsperioden og ble delgjødslet i slutten av forrige uke. Fra uke 19 til 20 ble det tatt opp 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Den siste uka har det ikke vært målbart opptak av nitrogen, men plantene er i fin vekst, og næringsopptaket vil fortsette denne uka. På nullrutene har heller ikke N-opptaket endret seg denne uka, men det er så langt tatt opp 3 kg N/daa. Det er naturlig med et lavere opptak etter en periode med svært intenst næringsopptak, som denne åkeren hadde forrige uke. Plantene på nullrutene skiller seg ut som mer lyse i fargen sammenlignet med gjødsla åker, men har likevel tydelig klart å unytte jordas leveranse av nitrogen på dette jordet så langt i sesongen. Foto: Michael Aamold.

Figur 6

Bilde 6

Figur 6 og bilde 6. . Høsthveteåkeren på Ramnes er fortsatt i god vekst, og er nå kommet til vekststadium 37 der flaggbladet så vidt begynner å bli synlig. Forrige uke var det et stort nitrogenopptak på feltet i overjordisk biomasse, mens det denne uka har vært mye mer moderat nitrogenopptak, med ca. 0, 5 kg N/daa. N-opptaket på nullrutene har ikke økt siste uka, og ligger på 3,0 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det er naturlig med et lavere opptak etter en periode med svært intenst næringsopptak, som denne åkeren hadde forrige uke. Plantene på nullrutene skiller seg svakt ut som mer lyse i fargen sammenlignet med gjødsla åker, og har tydelig klart å unytte jordas leveranse av nitrogen på dette jordet så langt i sesongen. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Figur 7

Bilde 7

Figur 7 og Bilde 7. Feltet på Skatval, Stjørdal er i fin utvikling, og har kommet til begynnende strekking, med en leddknute synlig. Estimert N-opptak i overjordisk biomasse har økt fra 3,3 til 5,5 kg N/daa siste uka på vårgjødsla ruter, og viser at det pågår et stort opptak av nitrogen i disse dager. På ugjødsla ruter har ikke N-opptaket endret seg den siste uka, og ligger på 1,3 kg N/daa. Det er tid for delgjødsling av høsthveten, og feltet blir delgjødslet i disse dager. Foto: Jon Olav Forbord

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.