N-målinger uke 21


Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Nå er alle feltene delgjødslet for første gang, og de fleste åkrene er godt i gang med strekkingsperioden. Det er fortsatt gode forhold for næringsopptak på grunn av mye nedbør. I enkelte områder, særlig lengst sør i landet, har nedbørsmengdene oversteget jordas feltkapasitet, og det har vært forhold for nedvasking og utvasking av nitrogen fra åkeren. En strategi der gjødselmengden deles opp, og mindre mengder tildeles utover i sesongen, slik det gjøres til høsthvete, er den beste strategien for å redusere N-tapet, både til luft og vann, og gjør det mulig å tilpasse N-mengden til de rådende vekstbetingelsene. Høsthveteplantene har etter hvert et godt rotsystem, og har et stort behov for næringsstoffer, og vil derfor kunne ta opp mye av nitrogenet som har fulgt nedbøren ned i jordprofilet.

Fremover meldes det om en varmere værtype. Det vil øke utviklingshastigheten på kornplantene. Høyere temperatur vil også være gunstig for mineralisering av nitrogen fra jorda, og jordas bidrag med næringsstoffer vil øke i tida fremover på jord med et bra moldinnhold. Noen av nullrutene i forsøksfeltene har såpass begrenset vekstpotensial at økt frigjøring av nitrogen i jorda likevel ikke vil bli gjenspeilet på nullrutene, mens andre nullruter har et større avlingspotensial, og vil kunne speile jordas N-frigjøring på en bedre måte.

Åkre som enda ikke er delgjødslet, bør delgjødsles så snart det lar seg gjøre.

 

Figur 1

Bilde 1

Bilde 1 og Figur 1. Det har vært et høyt N-opptak i overjordisk biomasse i Kuban-åkeren i Moss den siste uka. Plantene har kommet til stadium 33, med tre leddknuter synlig, og N-opptaket er nå på 6 kg N/daa for leddene som har fått 6-15 kg N/daa ved første delgjødsling Det er en økning på 3 kg N/daa siden forrige uke. Det stemmer godt overens med perioden som åkeren er kommet til; midt i strekkingsperioden, som er den perioden kornet tar opp mest næringsstoffer. Høsthveteplantene på nullrutene har ikke klart å hente seg inn etter en krevende vår og uten tilgang på gjødsel, og har fortsatt et svært lavt N-opptak. Nullrutene vises godt i åkeren, med lysegrønne planter og en glissen bestand. Disse plantene vil ikke klare å utnytte jordas N-leveranse utover sommeren, siden potensialet til plantene allerede er svært lavt. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 2

Bilde 2

Bilde 2 og Figur 2. Høsthveten på feltet i Spydeberg har hatt et jevnt N-opptak i overjordisk biomasse gjennom hele måleperioden, med en økning på ca. 1,5 kg N/daa hver uke. Nå er opptaket på 7,5 kg N/daa, og åkeren er frodig og tett. Det er så langt ingen forskjeller i N-opptaket mellom leddene, der tildelt gjødsel ved første delgjødsling varierer fra 3 til 15 kg N/daa. N-opptaket i overjordisk biomasse på nullrutene har ikke endret seg siste uke og er på 2 kg N/daa. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3

Bilde 3

Figur 3 og bilde 3. Høsthveteåkeren på feltet i Kråkstad bærer fortsatt preg av de vanskelige forholdene i vinter, med en påfølgende krevende vår. Bestandet er noe ujamt, og responsen for delgjødsling er også noe variabel. N-opptaket i overjordisk biomasse har økt med litt over 1 kg N/daa siste uka, og ligger nå på 3-3,5 kg N/daa. N-opptaket på nullrutene har ikke endret seg siste uka, og ligger under 1 kg N/daa totalt. Disse plantene vil heller ikke klare å utnytte jordas N-leveranse utover sommeren, slik som feltet i Moss, siden potensialet til plantene allerede er svært lavt. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 4

Bilde 4

Bilde 4. Høsthveteåkeren på Lindeberg, Lillestrøm, har endret seg lite siste uka. Feltet ble delgjødslet i slutten av forrige uke, og plantene har tatt opp en halv kilo nitrogen i overjordisk biomasse siste uka, og totalt er det tatt opp 4 kg N/daa. Plantene er akkurat i begynnelsen av strekkingsperioden, og vil øke opptaket av næringsstoffer i uka som kommer. N-opptaket i overjordisk biomasse på nullrutene har endret seg lite siste uke og er på 1,5 kg N/daa. Foto: Michael Aamold.

Figur 5

Bilde 5

Figur 5 og Bilde 5. Høsthveteåkeren på Frogner, Lillestrøm er i gang med strekkingsperioden og ble delgjødslet i slutten av forrige uke. Fra uke 19 til 20 ble det tatt opp 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Den siste uka har det ikke vært målbart opptak av nitrogen, men plantene er i fin vekst, og næringsopptaket vil fortsette denne uka. På nullrutene har heller ikke N-opptaket endret seg denne uka, men det er så langt tatt opp 3 kg N/daa. Det er naturlig med et lavere opptak etter en periode med svært intenst næringsopptak, som denne åkeren hadde forrige uke. Plantene på nullrutene skiller seg ut som mer lyse i fargen sammenlignet med gjødsla åker, men har likevel tydelig klart å unytte jordas leveranse av nitrogen på dette jordet så langt i sesongen. Foto: Michael Aamold.

Figur 6

Bilde 6

Figur 6 og bilde 6. . Høsthveteåkeren på Ramnes er fortsatt i god vekst, og er nå kommet til vekststadium 37 der flaggbladet så vidt begynner å bli synlig. Forrige uke var det et stort nitrogenopptak på feltet i overjordisk biomasse, mens det denne uka har vært mye mer moderat nitrogenopptak, med ca. 0, 5 kg N/daa. N-opptaket på nullrutene har ikke økt siste uka, og ligger på 3,0 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det er naturlig med et lavere opptak etter en periode med svært intenst næringsopptak, som denne åkeren hadde forrige uke. Plantene på nullrutene skiller seg svakt ut som mer lyse i fargen sammenlignet med gjødsla åker, og har tydelig klart å unytte jordas leveranse av nitrogen på dette jordet så langt i sesongen. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Figur 7

Bilde 7

Figur 7 og Bilde 7. Feltet på Skatval, Stjørdal er i fin utvikling, og har kommet til begynnende strekking, med en leddknute synlig. Estimert N-opptak i overjordisk biomasse har økt fra 3,3 til 5,5 kg N/daa siste uka på vårgjødsla ruter, og viser at det pågår et stort opptak av nitrogen i disse dager. På ugjødsla ruter har ikke N-opptaket endret seg den siste uka, og ligger på 1,3 kg N/daa. Det er tid for delgjødsling av høsthveten, og feltet blir delgjødslet i disse dager. Foto: Jon Olav Forbord

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.