N-målinger uke 20, 2021


Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Høsthveten har begynt å utvikle seg raskere etter all nedbøren som har kommet, og med litt høyere lufttemperaturer. Alle feltene har begynt strekkingsperioden, og det er gode forhold for næringsopptak siden fuktighetsforholdene i jorda er gode.


De fleste forsøksfeltene ligger i åkre med tett og grønn bestand, og der plantene responderer godt på nedbøren som har kommet og tilført gjødsel. Dette er åkrer med et godt utgangspunkt til å kunne gi gode avlinger. På et par av feltene var høsthveteplantene svært svake etter tøffe forhold i vinter, og her har veksten ikke tatt seg like godt opp. Det blir interessant å se hvilke potensiale som ligger i disse åkrene. Høsthveteplantene har mange muligheter for å kompensere for dårligere forhold i deler av sesongen, og det er fortsatt muligheter for brukbare avlinger også på disse feltene. Men sannsynligvis lavere avlinger sammenlignet med åkrene som står best.


Høsthveteplantene trenger påfyll av næring nå, og første delgjødsling bør gjennomføres så snart som mulig hvis det ikke allerede er gjort.

 


Graf 1

Uke 20-1.jpg

Bilde 1 og Figur 1. Kuban-åkeren i Moss har kommet til stadium 32 med to leddknuter synlig. Nitrogenopptaket i den overjordiske plantemassen har økt med ca. 1 kg N/daa siden forrige uke og ligger nå på 3 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket på grunn av ulik N-mengde ved delgjødsling. Nullrutene har tatt opp lite N fra jorda så langt, og synes veldig tydelig i åkeren. Feltet ligger på ei lettleire. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 2

Bilde 2

Bilde 2 og Figur 2. Høsthveten på feltet i Spydeberg er i fin vekst, og har kommet til vekststadium 33, tre leddknuter synlig. Sorten på feltet er Kuban, og jordarten er mellomleire. Nitrogeninnholdet i grønnmassen har økt med 1,5 kg N/daa siden forrige målingen, og ligger nå på 6 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. N-leveransen fra jorda er på 2 kg N/daa. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3

Bilde 3

Figur 3 og bilde 3. Utviklingen av høsthveteplantene på feltet i Kråkstad går sakte, og plantene har kommet til vekststadium 31. Åkeren har hatt et beskjedent N-opptak også denne uka. N-innholdet i grønnmassen ligger på 2 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 14. mai, og det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. Bestandet er relativt tynt og nullrutene viser at jorda fortsatt har en lav leveranse med nitrogen. Sorten på feltet er Bernstein og jordarten er mellomleire. Foto: Øyvind Akselsen

Bilde 4

Bilde 4. Høsthveteåkeren på Lindeberg, Lillestrøm, kommer fint. Sorten er Kuban, og åkeren er i starten av strekkingsperioden, Zadoks 30. Estimert N-opptak i overjordisk biomasse på nullrutene er 1,2 kg N/daa, og på vårgjødsla ruter 3,7 kg N/daa. Feltet er jevnt, og plantene er i god vekst. Det er tida for delgjødsling så fort det er kjørbart. Foto: Michael Aamold.

Bilde 5. Kuban-åkeren på Frogner, Lillestrøm utvikler seg godt, og har akkurat startet strekkingsperioden. Åkeren rundt er delgjødslet og feltet blir delgjødslet i disse dager. Det har vært stort N-opptak i overjordisk biomasse den siste uka, og opptaket ligger nå på 6,8 kg N/daa. På nullrutene har det også vært bra N-opptak, med 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Michael Aamold.

Figur 6

Bilde 6

Figur 6 og bilde 6. Høsthveteåkeren på Ramnes er i god vekst, og har en jevn og god bestand. Plantene har kommet til vekststadium 32 med to leddknuter synlig. Det har vært et stort N-opptak siste uka, og N-innholdet i grønnmassen har doblet seg fra 3 til 6 kg N/daa. Det er så langt små forskjeller i N-opptaket mellom de ulike N-mengdene gitt ved første delgjødsling. N-leveransen fra jorda er brukbar på dette feltet, og ligger på 3,5 kg N/daa så langt i sesongen. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Bilde 7

Bilde 7. Feltet på Skatval, Stjørdal er i fin utvikling, og har kommet til begynnende strekking, med en leddknute synlig. Estimert N-opptak i overjordisk biomasse har økt fra 3,3 til 5,5 kg N/daa siste uka på vårgjødsla ruter, og viser at det pågår et stort opptak av nitrogen i disse dager. På ugjødsla ruter har ikke N-opptaket endret seg den siste uka, og ligger på 1,3 kg N/daa. Det er tid for delgjødsling av høsthveten, og feltet blir delgjødslet i disse dager. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.