N-Sensormåling i uke 21, 2020

Det er store forskjeller mellom høsthvetefeltene i utvikling og næringsopptak. Feltet i Horten har hatt rekordopptak av nitrogen, med rundt 4,5 kg N/daa i overjordisk biomasse den siste uka, og har kommet til begynnende flaggbladutvikling.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltene sør for Oslo, og på Romerike har ikke utviklet seg mye siste uka og er fortsatt i begynnende strekking. I Trøndelag er det enda ikke startet opp med målinger på høsthvetefeltet, da våren har latt vente på seg, og høsthveten ikke har kommet i gang med veksten enda.

Målinger av N-opptaket på nullruter, viser at det har vært lav N-leveranse fra jorda også den siste tiden på feltene sør for Oslo og på Romerike. På feltet i Horten har leveransen av N fra jorda vært betydelig bedre, og det er tatt opp over 4 kg N/daa i grønnmassen på nullrutene.

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1 Fredrikstad.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Feltet i Fredrikstad er fortsatt på vekststadium 32, to leddknuter synlig. N-innholdet i grønnmassen har økt med rundt 1-1,5 kg N/daa siden forrige målingen, og ligger nå på litt over 5 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. N-leveransen fra jorda er fortsatt lav på dette feltet. Sorten på feltet er KWS Ozon, og jordarten er mellomleire. Høsthveten ble sådd 21. september 2019 og åkeren ble gjødslet på høsten. 

Follo

Figur 2.png

Bilde 2 Follo.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Feltet i Follo er fortsatt på vekststadium 31. Åkeren har hatt et beskjedent N-opptak også denne uka. N-innholdet i grønnmassen har økt med mindre enn 1 kg N/daa og ligger på 3 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. Bestandet er relativt tynt og nullrutene viser at jorda fortsatt har en lav leveranse med nitrogen. Sorten på feltet er KWS Ozon, som ble sådd 21. september 2019. Jordarten er mellomleire.

Sarpsborg

Figur 3.png

Bilde 3 Sarpsborg.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Sarpsborg er fortsatt på vekststadium 32. Det har vært et beskjedent N-opptak i grønnmassen den siste uken, rundt 1 kg/daa, og opptaket ligger nå i underkant av 5 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. N-sensormålingene viser at nitrogenleveransen fra jorda så lang har vært lav denne sesongen. Åkeren ble sådd 21. september 2019 og jordarten er mellomleire.

Årnes

Figur 4.png

Bilde 4 Årnes.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Det har skjedd lite med Kuban-åkeren på Årnes ned siste tida. Kornet er på stadium 32, og den overjordiske plantemassen har tatt opp i underkant av 1 kg N/daa den siste uken. Det er ingen forskjeller i N-opptaket ved ulik N-mengde ved første delgjødsling. N-leveransen fra jorda har vært lav frem til nå, og har ikke endret seg den siste uka. Åkeren ble sådd 18. september, og ble gjødslet ved såing. Jordarten er silt.

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5 Vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Kuban-åkeren på Vormsund har kommet til stadium 31. N-opptaket i den overjordiske plantemassen har vært beskjedent den siste uka, med ca. 1 kg N/daa, og det er små forskjeller i N-opptaket på grunn av ulik N-mengde ved delgjødsling. Opptaket ligger nå på rundt 3,5 kg N/daa totalt. N-leveransen fra jorda har også vært svært lavt frem til nå. Feltet ligger på mellomleire. Åkeren ble sådd 17. september og gjødslet ved såing. 

Horten

Figur 6.png

Bilde 6 Horten.jpg

Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Ozon-åkeren i Horten har hatt et rekordstort opptak av N i overjordisk biomasse den siste uka. På leddene som har fått 3 eller 6 kg N ved første delgjødsling er det tatt opp rundt 4,2 kg N/daa siste uka, og på leddene med sterkere delgjødsling er det tatt opp rundt 4,8 kg N/daa den siste uka. Jorda har bidratt med over 4 kg N/daa så langt i sesongen. Høsthveten ble sådd 1. september, og er den åkeren som ble sådd først av alle åkrene der det er høsthveteforsøk. Hvor stor betydning sådatoen har hatt for vekst og utvikling av høsthveten, er vanskelig å avgjøre, men det er tydelig at dette feltet har hatt en gunstig start, god overvintring, og kommet godt i gang på våren. Feltet ble gjødslet på høsten, og åkeren ligger på en siltig lettleire.