Årets første N-Sensormåling, uke 19, 2020

I de sørlige områdene har høsthveten kommet til begynnende strekking (zadoks 30-31). Det anbefales å gjennomføre første delgjødsling på disse åkrene, da kornet går inn i en periode med stort behov for gjødsel.

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Målinger med håndholdt N-sensor på forsøksfelt i høsthvete viser at opptaket av N på feltene i Fredrikstad, Sarpsborg og Follo har vært beskjedent, fra 1,6-2 kg N/daa på vårgjødsla åker. Feltene på Romerike har også hatt et beskjedent opptak frem til nå, med 1,7 og 1,9 kg N/daa. Det er synlige forskjeller i åkeren mellom ugjødsla og gjødsla åker, og ugjødsla planter har tatt opp 0,5-1,2 kg N/daa.

På feltet i Horten har N-opptaket på forsøksfeltet vært noe høyere, med 4,3 kg N/daa på gjødsla ruter og 3,3 kg N/daa på ugjødsla ruter. Plantene ser generelt noe frodigere og kraftigere ut på dette feltet.

Det kjølige værdraget som har vært de siste dagene, er gunstig for utviklingen av høsthveteplantene. Det gir plantene bedre tid til å utvikle seg, og danne flere buskingsskudd, og legge grunnlaget for et høyt avlingspotensiale.

Det er anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete sesongen 2020. Det er plassert felt i Fredrikstad, Sarpsborg, Follo, Vestfold, to på Romerike og ett i Trøndelag. Feltene er gjødslet med 8 kg N/daa på våren. Det er også med nullruter på feltene, det vil si åker som ikke er gjødslet med nitrogen.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

N-sensormålingene uke 19:

 

Estimert N-opptak i plantene, kg/daa

Ingen vårgjødsling

Estimert N-opptak i plantene, kg/daa

8 kg N/daa vårgjødsling

Felt 1, Fredrikstad

0,5

1,9

Felt 2, Follo

1,1

1,6

Felt 3, Sarpsborg

1,1

2,0

Felt 4, Årnes

1,2

1,9

Felt 5, Vormsund

1,1

1,7

Felt 6, Horten

3,3

4,3

 

Fredrikstad

Bilde 1.jpg

Høsthveteåker i Fredrikstad. Sorten er Ozon. Foto: Øyvind Akselsen.

Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden, Zadoks 31. Nullrutene har begynt å synes. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,9 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 0,5 kg N/daa. Feltet vil bli delgjødslet i løpet av uka. 

Follo

Bilde 2- Follo.jpg

Høsthveteåker i Follo. Sorten er Ozon. Foto: Øyvind Akselsen.

Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden, Zadoks 30. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,6 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 1,1 kg N/daa. Nullrutene synes som lysere felt i åkeren. Feltet vil bli delgjødslet i løpet av uka. 

Sarpsborg

Bilde 3 - Sarpsborg.jpg

Høsthveteåker i Sarpsborg. Sorten er Ozon. Foto: Øyvind Akselsen.

Plantene har kommet til vekststadium 31, begynnende strekking. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 2,0 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 1,1 kg N/daa. Nullrutene skiller seg ut i åkeren som lysere felt. Feltet vil bli delgjødslet i løpet av uka.

Årnes

Arnes.jpg

Høsthveteåker på Årnes. Foto: Morten Botilsrud.

Sorten er Kuban. Plantene har kommet til vekststadium 30, begynnende strekking. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,9 kg N/daa og på ugjødsla ruter 1,2 kg N/daa. Nullrutene begynner å synes i åkeren. Feltet ble delgjødslet 4. mai. 

Vormsund

Vormsund.jpg

Høsthveteåker på Vormsund. Foto: Morten Botilsrud.

Sorten er Kuban. Plantene har kommet til vekststadium 30, og feltet ble delgjødslet 4. mai. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,7 kg N/daa og på nullruter 1,1 kg N/daa. 

Horten

Bilde 4 - Horten.png

Høsthveteåker i Horten. Sorten er Ozon. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Plantene har kommet til vekststadium 31, og feltet ble delgjødslet etter at målingene med den håndholdte N-sensoren var gjennomført. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 4,3 kg N/daa. Nullrutene har tatt opp 3,3 kg N/daa.