Årets første N-Sensormåling, uke 19, 2018

I Østfold og i Trøndelag er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. Høsthvetens nitrogenopptak skal følges hver uke frem til kornet skyter, og de første målingene ble gjennomført 10. og 11. mai.

I slutten av april ble det anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete, hvorav tre felt er plassert i Østfold, tre på Romerike og ett i Trøndelag. Feltene ble gjødslet med to nivåer med nitrogen på våren; 8 og 10 kg N/daa. I tillegg er det ugjødsla ruter i forsøket. N-Sensormålingene på de ugjødsla rutene vil gi informasjon om jordas bidrag med nitrogen. Tidligere målinger har vist at det er stor variasjon fra sted til sted hvor mye nitrogen jorda bidrar med.

Nitrogenopptaket har frem til nå vært beskjedent, så målingene gjenspeiler først og fremst hvor langt åkeren har kommet i utvikling, og hvor godt plantene har busket seg. Uten N-gjødsling varierer nitrogenopptaket mellom 1-2 kg N/daa. Gjødsla ruter har litt høyere nitrogenopptak enn nullrutene; mellom 2-3 kg N/daa. Men det er forventet større opptak i tida fremover, og det vil gå fort frem til behovet for første delgjødsling. Målingene på feltene på Romerike starter først opp i uke 20.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Hva viser figurene:
En gang i uken måles det med håndholdt N-Sensor på feltene. Målingene den enkelte uka vises som en linje i diagrammet. Siden det til nå kun er gjødslet på våren, vises det målt N-opptak for to nitrogennivåer. Jordas bidrag med nitrogen vises helt til venstre i figuren.

Halden, Østfold

Uke 19 2018, Felt 1. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Felt 1 fra Halden, Østfold. Sorten er Ellvis og feltet er plassert på siltig lettleire.

Fredrikstad, Østfold

Uke 19 2018, Felt 2. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 2. Felt 2 fra Fredrikstad, Østfold. Sorten er Ellvis og feltet er plassert på mellomleire.

Rakkestad, Østfold

Uke 19 2018, Felt 3. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3. Felt 3 fra Rakkestad, Østfold. Sorten er Ellvis.

Stjørdal, Trøndelag

Uke 19 2018, Felt 7. Fotograf Jon Olav Forbord

Figur 4. Felt 7 er fra Stjørdal, Trøndelag. Sorten er Magnifik og feltet er plassert på lettleire.