N-sensormålinger i uke 24, 2017

I Østfold og Follo har høsthveten kommet til skyting. Feltene er delgjødslet to ganger og målingene avsluttes etter dette. På Romerike og i Trøndelag er høsthveten midt i strekkingsperioden, og målingene vil fortsette frem til skyting.

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Den 12. og 13. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete. Plantene har kommet til aksskyting og nærmer seg blomstring. Den siste delgjødslinga er gjennomført for alle feltene i Østfold og Follo. På Romerike og i Trøndelag nærmer plantene seg skyting, og det vil bli gjennomført målinger også neste uke.

Det har kommet veldig variabelt med nedbør så langt i denne vekstsesongen, slik at nitrogenstatusen i jorda vil variere mellom ulike distrikter. Tjenesten «Nitrogenstatus» på NIBIO sine nettsider har blitt brukt for å vurdere utvasking av N. Så langt i sesongen har det fortsatt ikke vært særlig nedvasking av nitrogen (0-1 kg) i områdene hvor feltene er plassert.

Øsaker, Østfold

Uke 24 Felt 1 Øsaker. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Øsaker, Østfold

Avlingspotensialet er høyt på dette feltet, med tilsvarende stort gjødslingsbehov. Måleverdiene indikerer at vekst og N-opptak begrenses ved de laveste gjødslingsnivåene. Feltet er ved aksskyting, og den andre delgjødslingen er gjennomført.

Halden, Østfold

Uke 24 Felt 2 Halden. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 2: Halden, Østfold

Etter flere uker med høyt N opptak, har N-opptaket nå avtatt på feltet i Halden. Det er litt forskjell i N-opptaket mellom leddene med økende delgjødsling, men ikke så mye som for feltet på Øsaker. Jorda ser ut til å bidra med mye N, som kan være med å utjamne forskjellene i N-opptaket mellom delgjødslingsleddene. Det tilsier et lavere gjødslingsbehov på dette feltet. Feltet har kommet til aksskyting, og andre delgjødsling er utført på feltet.

Fredrikstad, Østfold

Uke 24 Felt 3 Fredrikstad. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3: Fredrikstad, Østfold

Det har vært beskjedent N-opptak på feltet i Fredrikstad siste uke. Avlingspotensialet er estimert til å ligge noe lavere på dette feltet sammenlignet med de to foregående feltene. Det har vært lite N-mineralisering fra jorda gjennom hele vekstperioden, og lavt N-opptak på de ugjødsla rutene. Feltet har kommet til aksskyting, og andre delgjødsling er gjennomført.

Vestby, Follo

Uke 24 Felt 4 Vestby. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 4: Vestby, Follo

N-opptaket på feltet i Vestby har vært ganske bra også den siste uken. Det er forskjeller i N-opptaket mellom delgjødslingsleddene, og veksten på leddene som har fått de laveste N-gjødselmengdene vil være begrenset av N-tilførselen. Feltet har kommet til aksskyting, og andre delgjødsling er gjennomført.

Årnes Romerike

Uke 24 Felt 5 Årnes. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 5: Årnes, Romerike

Den siste uken har N-opptaket økt betydelig på feltet på Årnes. Feltet er preget av noe ujevn vekst, og en del ugras. Det er små utslag for økende gjødselmengder ved første delgjødsling, og avlingspotensialet er relativt lavt. Feltet har kommet til vekststadium 39, og det er enda litt tid til siste delgjødsling.

Oppaker, Romerike

Uke 24 Felt 6 Oppaker. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 6: Oppaker, Romerike

Feltet på Oppaker har god og jevn vekst. N-opptaket har, ifølge målingene, vært lavt den siste tida. Mineraliseringen av organisk N på feltet har stoppet litt opp, men det er likevel et imponerende N-opptak på ca. 6 kg N/daa på ugjødsla ruter. Det er små forskjeller mellom leddene med økende N i delgjødsling. Det kan ha en sammenheng med den høye frigjøringen av N fra jorda. Dette feltet har også kommet til vekststadium 39, og det er fortsatt en stund til andre delgjødsling av feltet.

Vormsund, Romerike

Uke 24 Felt 7 Vormsund. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 7: Vormsund, Romerike

Det er fortsatt små forskjeller i N-opptaket mellom leddene som har fått økende mengde nitrogengjødsel ved første delgjødsling. Det er bare det laveste N-gjødslingsleddet (8+3 kg N/daa) som skiller seg ut med lavere verdier. De andre leddene ser ut til å ha nok nitrogen tilgjengelig for vekst og utvikling. Dette feltet har hatt gode forhold for mineralisering av organisk N frem til nå, men den siste uka har det ikke vært økning i N-opptaket på ugjødsla ruter. Feltet har jamn og fin vekst, og er kommet til vekststadium 39. Andre delgjødsling kan avventes en stund til.

Stjørdal, Trøndelag

Uke 24 Felt 8 Trøndelag. Fotograf Jon Olav Forbord

Figur 8: Skatval, Trøndelag

Nedbøren og varmen den siste tida har ført til stort N-opptak og god vekst på feltet i Stjørdal. Det er en liten økning i måleverdiene med økende delgjødsling, og på leddene med lavest N-tilførsel, er nitrogenet sannsynligvis en begrensende faktor for veksten. Nitrogenopptaket på ugjødsla ruter har vært lavt hele vekstperioden. Feltet er ved vekststadium 44, og det nærmer seg tida for siste delgjødsling for å sikre et tilfredsstillende proteininnhold.

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo, Romerike og Trøndelag.