N-Sensormåling i uke 23

I Østfold og Follo har utviklingen gått fort, og høsthveten er rett før begynnende skyting. På Romerike og i Trøndelag er høsthveten midt i strekkingsperioden. Alle feltene er delgjødslet en gang, og lengst sør nærmer det seg raskt andre delgjødsling.

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Den 6. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. 

Det er stor spredning mellom feltene i hvor mye nitrogen som er tatt opp hittil i sesongen. Det har kommet veldig variabelt med nedbør så langt i denne vekstsesongen, slik at nitrogenstatusen i jorda vil variere mellom ulike distrikter. Tjenesten «Nitrogenstatus» på NIBIO sine nettsider har blitt brukt for å vurdere utvasking av N. Så langt i sesongen har det ikke vært særlig nedvasking av nitrogen (0-1 kg) i områdene hvor feltene er plassert.

Øsaker, Østfold

Uke 23 Felt 1 Øsaker. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Øsaker, Østfold

Feltet på Øsaker utvikler seg fint, og har et stort avlingspotensial. Feltet ble delgjødslet første gang 16. mai. Det er nå på vekststadium 44, og det nærmer seg raskt tida for andre delgjødsling. Nitrogenopptaket i kornet på de gjødsla rutene har vært beskjedent siden forrige måling. På de ugjødsla rutene er fortsatt N-opptaket i kornet svært lavt, noe som tyder på svært lav frigjøring av N fra jorda.

Halden, Østfold

Uke 23 Felt 2 Halden. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 2: Halden, Østfold

På feltet i Halden har det blitt tatt opp over 3 kg N/daa siden forrige måling. Feltet ble delgjødslet 22. mai, og er nå på vekststadium 44. Det nærmer seg raskt tida for andre delgjødsling. Mineralisering av N fra jorda har fortsatt på dette feltet, og på nullruta har plantene tatt opp omkring 4,2 kg N/daa til nå i vekstsesongen.

Fredrikstad, Østfold

Uke 23 Felt 3 Fredrikstad. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3: Fredrikstad, Østfold

Avlingspotensialet på dette feltet er noe lavere enn på de to foregående feltene. Feltet ble delgjødslet første gang 23. mai, og er nå kommet til vekststadium 44. Det nærmer seg tida for andre delgjødsling. Det er fortsatt lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Vestby, Follo

Uke 23 Felt 4 Vestby. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 4: Vestby, Østfold

Feltet i Vestby har et jamt opptak av nitrogen fra uke til uke. Feltet står fint, og er nå ved vekststadium 44. Det ble delgjødslet første gang 22. mai, og det nærmer seg tida for andre delgjødsling. Det er svært lite N-mineralisering fra jorda, og lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Årnes, Romerike

Uke 23 Felt 5 Årnes. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 5: Årnes, Romerike

Feltet på Årnes utvikler seg langsomt, og har relativt lavt avlingspotensial. Det er ingen forskjeller om det er gitt 8 eller 10 kg N/daa om våren. Feltet ble delgjødslet 23. mai, og det er foreløpig små forskjeller mellom delgjødslingsleddene. Feltet er midt i strekkingsperioden, og det er enda en stund til det er aktuelt å vurdere andre delgjødsling.

Vormsund, Romerike

Uke 23 Felt 7 Vormsund. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 7: Vormsund, Romerike

Feltet på Vormsund kommer fint og har et stort avlingspotensial. Det ble delgjødslet 23. mai, men foreløpig er det små forskjeller i N-opptaket mellom leddene som har fått ulik delgjødsling. Det er gode forhold for N-mineralisering på feltet, og på ugjødsla ruter er det tatt opp 5 kg N/daa totalt. Feltet er midt i strekkingsperioden, og det er enda en stund til det er aktuelt med andre delgjødsling.

Stjørdal, Trøndelag

Uke 23 Felt 8 Trøndelag. Fotograf Jon Olav Forbord

Figur 8: Skatval, Trøndelag

Det er bra utvikling på feltet i Stjørdal. Nitrogenopptaket på gjødsla ruter har vært rundt 2 kg N/daa siden forrige måling, uten noen store forskjeller i N-opptaket mellom ulike N-mengder gitt ved første delgjødsling. Feltet har kommet til vekststadium 37, og det er enda en stund til andre delgjødsling. 

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag.