N-Sensormåling i uke 18

Nå er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i Østfold og Follo i gang. Feltene ble vårgjødslet i perioden 11. - 19. april. Kjølig vær de siste ukene har gitt sein planteutvikling. Plantenes utviklingstrinn er sammenlignbart med hva vi så i 2016, og ligger rundt vekststadium 24.

Mandag 4. mai ble årets første målinger gjennomført i Østfold og Follo. Figurene viser estimert N-opptak på forsøksruter som har fått ulik N-gjødsling ved vekststart, henholdsvis ugjødslet, 8 og 10 kg N/daa. Uten N-gjødsling varierer N-opptaket fra 1,0 til 2,3 kg N/daa. Gjødsla ruter har litt høyere N-opptak enn nullrutene. Plantene har derfor så vidt startet opptaket av tilført gjødsel, i tillegg til at mineralisert N fra jordas reserver i stor grad har dekket plantenes behov. 

Det skal gjennomføres målinger i feltene jevnlig i ukene framover. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes N-opptak og gjødselbehov.

Uke 18 Felt 1 Øsaker

Felt 1 fra Øsaker, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Uke 18 Felt 2 Halden

Felt 2 fra Halden, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på siltig lettleire.

Uke 18 Felt 3 Fredrikstad

Felt 3 fra Fredrikstad, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Uke 18 Felt 4 Vestby

Felt 4 fra Vestby, Follo. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.