Gjødslingsplan

Gi plantene en tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet.

Samtidig legges det opp til at plantenæring ikke skal gå tapt til omgivelsene. 

Det er krav om at alle gårdsbruk som har rett til produksjonstilskudd skal utarbeide gjødslingsplan. 

Som grunnlag for planen skal det gis opplysninger om jordart med jordanalyser som ikke er eldre enn 8 år, fjorårets og årets vekst samt forventet avlingsnivå. Gjødslingsbehovet skal også avpasses etter gjødslingsnormer for distriktet. 

Planleggingen kan starte med å svare på følgende spørsmål: 

  • Hvilket avlingsnivå forventes på stedet, og hvor mye næring fører avlingen bort? 
  • Hva finnes av plantetilgjengelig næring i jorda i følge jordanalyser og nitrogenprognoser? 
  • Er det eventuelt behov for kalking for å bedre tilgjengeligheten av næringsstoffer og tilpasse pH til den veksten som dyrkes? 
  • Tilbakeføres næring til jorda i form av halm, grønngjødsling eller annet organisk materiale? 
  • Hvilke mengder husdyrgjødsel disponeres, og hvilket næringsinnhold har husdyrgjødsla? 
  • Hvilken gjødslingspraksis legges det opp til i korn og oljevekster? Gjødsling èn gang om våren, eller delt gjødsling, der fosfor, kalium og en del av nitrogenet tilføres om våren og resten av nitrogenet i vekstsesongen. 
  • Med delt gjødsling kan en bedre tilpasse gjødslingen til plantenes behov. Tilleggsgjødsling, det vil si næringstilførsel ut over det gjødslingsplanen tilsier, kan være nødvendig ved ekstreme nedbørsmengder tidlig i vekstsesongen, eller når forholdene tilsier at avlingene vil bli større enn forutsatt i gjødslingsplanen.

Kontakt oss for bestilling av gjødselplan skjema.